• Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu


    • Organizácia prijímacieho konania  a kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2021/2022:

      

     1.Štvorročné študijné odbory,  

     2.Trojročné učebné odbory,

     3.Dvojročné učebné odbory,

     4.Nadstavbové štúdium.

      

     Celé znenie organizácie prijímacieho konania a kritérií a podmienok  pre prijatie uchádzačov na štúdium  pre školský rok 2021/2022:

     Kriteria PS 2021-2022 - aktualizacia 25.02.2020.pdf


      

     Aktualizácia z 26. 02. 2021 pre prijímacie konanie v štvorročných a trojročných odboroch:

      

     • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia z daného predmetu zo 7. ročníka ročníka
     • ak žiak v 8. ročníku alebo v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia  z daného predmetu  z 9. ročníka, resp.  z 8.  ročníka (rovnaká známka sa započíta v 8. i v  9. ročníku)
     • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“  a daný predmet sa nevyučoval v nižších ročníkoch, potom sa známka do priemeru nezapočítava.