• Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu


    • 2. kolo prijímacieho konania  - ROZHODNUTIE


      

      

     Riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     p o n ú k a

      

     uchádzačom možnosť podania prihlášky na štúdium do tried prvého ročníka  v školskom roku 2021/2022 v II. kole prijímacieho konania na nenaplnený počet miest prostredníctvom  systému Edupage, naskenovanej prihlášky e-mailom,  poštou alebo osobne na sekretariát školy v týchto študijných a učebných odboroch

      

     5-ročný študijný odbor: (maturita)

     6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium

     Počet voľných miest: 5

      

     4-ročný študijný odbor : (maturita + výučný list)

      

     Počet voľných miest

     6445 K kuchár                                               7

     6444 K čašník, servírka                                 4

     3656 K operátor stavebnej výroby                9

      

      

      

     3-ročné učebné odbory: (výučný list + možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu priamo v škole a získať maturitu)

      

                 Počet voľných miest

     2964 H  cukrár                                               5

     6445 H  kuchár                                              6

     3355 H stolár                                                 4

     3661 H  murár                                               3                                                        

     6456 H kaderník                                            1         

     6489 H  hostinský, hostinská                        8         

      

     Poznámka: Žiaci, ktorí si podajú prihlášku v 2. kole v 3-ročných učebných odboroch na štúdium  budú prijatí bez prijímacej skúšky.

      

     2-ročné učebné odbory: (vysvedčenie o záverečnej skúške)

      

                 Počet voľných miest

     3161 F praktická žena                                     8

      

     Odôvodnenie:

     V I. kole prijímacieho konania nebol naplnený plánovaný počet miest pre žiakov do tried prvého ročníka  v školskom roku 2021/2022 v uvedených odboroch. Vzhľadom na to, že v uvedených odboroch sú ešte voľné miesta pre prijatie žiakov na štúdium, riaditeľ školy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

      

     Podmienkou prijatia je podanie si prihlášky na štúdium do zvoleného odboru do 18.06.2021.

      

     Poznámka: Prihlášky na štúdium môžu žiaci podávať ihneď.

      

     Ďalšie informácie:      mobil: 0910 938 849

                 sekretariát školy: 052/71 643 11

                 e-mail: sekretariat@ssjsl.sk 

                 web: www.sosjsl.edupage.org

      

      

     V Starej Ľubovni, 01.06.2021

                

      

      

                        PaedDr. Vladimír Buvalič

                         poverený vedením školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie