• Trojročné učebné odbory

    • AKTUALIZOVANÉ 26. 02. 2021


     3 - ročné učebné odbory

     2964 H cukrár

     6445 H kuchár

     6489 H hostinský, hostinská

     3355 H stolár

     3661 H murár

     6456 H kaderník

     4561 H 03 poľnohospodár – služby

      

     Schválený počet žiakov pre prijatie na štúdium:

     2964 H cukrár:     8

     6445 H kuchár:    8

     6489 H hostinský, hostinská:  8

     3355 H stolár:       8

     3661 H murár:     18

     6456 H kaderník:  8

     4561 H 03 poľnohospodár – služby:  8

      

     Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní:

            3355 H stolár:      4

            6445 H kuchár:    8

            6489 H hostinský, hostinská: 6

       4561 H 03 poľnohospodár – služby:  4

      

     Riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade § 65 ods. 2, ods. 3, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

     určuje kritériá a podmienky prijatia na štúdium.

      

     1. Termíny prijímacej skúšky

     Prijímacie skúšky sa konajú v uvedených učebných odboroch v dvoch termínoch, a to:  

      

     1. termín: 03.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  04.05.2021

     2. termín: 10.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.2021

      

     Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

      

     Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov: 22.06.2021

     Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni). 

      

     Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

     • priemerný prospech za prvý polrok  9. ročníka základnej školy vyjadrených v bodoch. Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov
     • priemerný prospech za 8. ročník základnej školy vyjadrených v bodoch.

          Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov

      

     Maximálny počet získaných bodov: 100

      

     Predpoklady a podmienky prijatia:

     • získanie nižšieho stredného vzdelania ,
     • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ,
     • vykonanie zápisu,
     • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Poradie prijatých uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

     Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené   na základe súčtu bodov dosiahnutých v jednotlivých kritériách pre prijatie uchádzačov do tried 1. ročníka a v súlade so schváleným počtom žiakov.

     Priemerný prospech sa zisťuje z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia a príslušných predmetov v 8. a 9. ročníku dejepis,  vlastiveda/geografia, prírodoveda/biológia.

      

     Podmienky prijatia v duálnom vzdelávaní:

     Podľa §  63 ods. 8) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač o štúdium v odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,  priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie,  a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu  o duálnom vzdelávaní. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií a podmienok pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2021/2022 s ohľadom na požiadavky firiem. 

     Poradie uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavené na základe uvedených kritérií samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

      

     Prijímacie konanie žiakov so zdravotným znevýhodnením:

     • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

      

     Poznámka:

     V prípade rovnakého súčtu bodov uchádzačov, rozhodne o umiestnení v celkovom poradí uchádzačov a o ich prijatí, či neprijatí:

      •           lepší priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
      •           lepší priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ,
      •           zmenená pracovná schopnosť,
      •           lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,
      •           úspešné riešenie predmetovej olympiády
      •           účasť v súťaži, ktorá súvisí so zvoleným učebným odborom.

      

     Dôležitá poznámka:

     • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia z daného predmetu zo 7. ročníka ročníka
     • ak žiak v 8. ročníku alebo v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa     započíta  klasifikácia  z daného predmetu  z 9. ročníka, resp.  z 8.  ročníka (rovnaká známka sa započíta v 8. i v  9. ročníku)
     • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“  a daný predmet sa nevyučoval v nižších ročníkoch, potom sa známka do priemeru nezapočítava.

      

     Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi študijnými a učebnými odbormi v rámci školy.

     Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

     Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu bez prijímacej  skúšky a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 27.01.2021,  vyjadrení Rady školy i prerokovaní so zamestnávateľom na webovom portáli školy www.sosjsl.edupage.org.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie