• Dvojročné učebné odbory

    • AKTUALIZOVANÉ 02. 02. 2021


     2-ročné učebné odbory: 3161 F praktická žena, 3686 F stavebná výroba, 4579 F lesná výroba

      

     Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium :

     3161 F praktická žena : 18

     3686 F stavebná výroba : 10

     4579 F lesná výroba : 10 

      

     Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní :

     4579 F lesná výroba : 10 

      

     Riaditeľ Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade § 65 ods. 2, ods. 3, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

      

     určuje

     kritériá a podmienky prijatia na štúdium

      

      

     Termíny prijímacej skúšky:

      

     Prijímacie skúšky sa konajú v uvedených učebných odboroch v dvoch termínoch, a to:  

      

     1. termín: 03.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  04.05.2021

     2. termín: 10.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.2021

      

     Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

      

     Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov: 22.06.2021

     Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni). 

      

      

     Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

     Do 1. ročníka vzdelávacieho programu  môže byť prijatý žiak, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

     Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle určeného schváleného počtu prijímaných žiakov  a na základe posúdenia ich schopností pre odbornú prípravu na výkon povolania, ako aj na základe vykonaného pohovoru so zákonným zástupcom žiaka.

      

     Predpoklady a podmienky prijatia:

     • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ,
     • vykonanie zápisu,
     • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Podmienky prijatia v duálnom vzdelávaní:

      

     Podľa §  63 ods. 8) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač o štúdium v odbore,  v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,  priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie,  a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu  o duálnom vzdelávaní. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií a podmienok pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2021/2022 s ohľadom na požiadavky firiem. 

     Poradie uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavené na základe uvedených kritérií samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

      

      

     Poznámka:

     Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.

     Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

      

     Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu bez prijímacej  skúšky a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 27.01.2021, vyjadrení Rady školy i prerokovaní so zamestnávateľom na webovom portáli školy www.sosjsl.edupage.org.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie