• Profil školy


    • Organizačná šturktúra 

     Organizacna struktura SOS.xls                 


     Štruktúra riadenia

     Struktura riadenia.doc


     Škola je typom modernej odbornej školy. Stala sa  otvorenou školou, ktorá neustále skvalitňuje prípravu žiakov vo všetkých sférach výchovno-vzdelávacieho procesu tak, že im otvára dvere na európsky trh práce tak, aby vyhovovala potrebám zamestnávateľov regiónu, rodičom i samotným žiakom.   

     Škola má  4,5 hektárový areál, v ktorom sa nachádza budova pre teoretické vyučovanie,budovy pre praktické vyučovanie, budova pre ekonomický úsek a ubytovacie služby, budova pre stravovacie služby, dielne, garáže, budova pre športovú činnosť, ktorej súčasťou je telocvičňa a posilňovňa. Jednotlivé budovy prepája oddychová zóna, ktorá je určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre širokú verejnosť a návštevníkov školy. Oddychovú zónu tvorí  ihrisko, tenisový kurt, jazdecký areál, altánok, biozáhrada a  ekoučebňa. Je to  výsledok spolupráce žiakov školy a majstrov odbornej výchovy. Zóna je plná zelene, kvetov, stromov, dopĺňajú ju výrobky z dreva a iných prírodných materiálov, lavičky i altánok, ktoré dennodenne využívajú žiaci školy počas prestávok a voľných chvíľ i hostia ubytovaní v našom ubytovacom zariadení. Svedčí o tom, že označenie Zelená škola nám právom patrí. Zveľaďovanie areálu školy je finančne náročné, čiastočne uskutočňované z finančných  zdrojov získaných prostredníctvom realizovaných projektov a za ponúkané služby, napr.  ubytovacie a stravovacie služby, cukrárske výrobky a stavebné  činnosti.

     Ku skvalitneniu vyučovania prispieva plne kvalifikovaný tím učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorý má k dispozícii  moderné odborné učebne zamerané na vyučovanie cudzích jazykov, ekonomiky, potravinárskych predmetov, výpočtovej techniky, techniky administratívy, stavebných predmetov a učebne pre praktické vyučovanie. Učebne disponujú  modernou didaktickou technikou a výpočtovou technikou. Škola prostredníctvom projektov Európskeho sociálneho fondu Regionálneho operačného programu zateplila obvodový plášť v jednotlivých objektoch školy, vybudovala samostatné malé plynové kotolne v každom objekte, ktoré  zabezpečili výraznejšiu úsporu tepelnej energie. Zároveň došlo k rozšíreniu odborných učební realizáciou nadstavby nad stravovacím objektom. Predmetom projektu bolo aj vnútorné  vybavenie vybraných učební dataprojektormi, interaktívnym tabuľami, výpočtovou technikou,  ktoré zabezpečia zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.

     V rámci projektov Operačného programu škola zriadila nové odborné učebne, jazykové laboratória, multimediálne učebne, ktoré vybavila informačno-komunikačnými technológiami, potrebným zariadením a modernými didaktickými prostriedkami.

     Pedagogickí zamestnanci v rámci kontinuálneho vzdelávania pravidelne získavajú potrebné vedomostí a zručností na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s potrebami  Školských vzdelávacích programov.

     V rámci  projektov Operačného programu Vzdelávanie pedagogickí zamestnanci inovovali učebné osnovy a učebné materiály vyučovacích odborných predmetov o cudzích jazykov  ŠKVP študijných odborov hotelová akadémia,  pracovník marketingu; kuchár; čašník, servírka. Škola implementovala do výučby týchto odborov predmet  simulátor fiktívnej firmy a zaviedla v rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov predmet finančná matematika.

     Moderný charakter škola dokazuje aj snahou o integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením a ponukou možnosti ich ďalšieho vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces týchto žiakov zabezpečuje prostredníctvom spolupráce vyškolených kvalifikovaných pedagógov, školského špeciálneho  pedagóga, asistentov učiteľa i asistentov majstra odbornej výchovy. Títo žiaci už niekoľko rokov študujú nielen v učebných, ale aj v študijných odboroch. Keďže ide aj o žiakov s výrazne obmedzenou  mobilitou, prostredie teoretického vyučovania sa čiastočne prispôsobilo ich potrebám. V rámci projektu ESF škola zabezpečila schodišťové zdvíhacie zariadenie pre imobilné osoby  a vytvorila bezbariérové sociálne zariadenia.

     V posledných rokoch sa postupne mení zameranie školy, ktoré veľmi úzko súvisí s požiadavkami na trhu práce. Nárast záujmu u domácich a hlavne zahraničných turistov o náš región bohatý na historické pamiatky a prírodné zaujímavosti - Vyšné Ružbachy, PIENAP, blízke Vysoké Tatry, Ľubovniansky hrad – spôsobuje rýchly rozvoj cestovného ruchu a s tým súvisiaci záujem o gastronomické profesie nielen u zamestnávateľov, ale aj u žiakov a ich rodičov. Preto v posledných rokoch škola rozširuje možnosti štúdia práve o tieto profesie a naďalej chce reagovať na požiadavky trhu práce a poskytovať študentom počas štúdia množstvo teoretických vedomostí  i praktických zručností vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore a nachádzajú dobré uplatnenie na trhu práce. Mnohí pokračujú v štúdiu na vysokej škole. SOŠ na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni má významné miesto v reťazci stredných škôl  okresu Stará Ľubovňa a neustále dokazuje svoje opodstatnenie v našom regióne.

     Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. Identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov a zistili sme , že naši absolventi nachádzajú uplatnenie na trhu práce. Zamestnávatelia prejavujú veľký záujem zamestnať našich žiakov nielen po ukončení štúdia, ale aj o partnerstvo, ktoré umožňuje zdokonaľovať žiakov v praktických zručnostiach počas odborného výcviku                            

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu