• Kaderník


    • Skolsky vzdelavaci program - kadernik.(pdf)

     Ucebny plan - 6456 H kadernik.(pdf)


     Kód a názov učebného odboru:

     6456 H kaderník

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     Denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Stredné odborné vzdelanie

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     Vysvedčenie o zaverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vyučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     V službách ako zamestnanci kaderníctva v malých a stredných firmách, ako zamestnanci firiem  zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky, ako súkromný podnikateľ v oblasti kaderníctva a  ako živnostník.

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

     Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, z hygieny a bezpečnosti pri práci. Má vedomosti z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov a z pracovného práva. Učí sa kontaktu a komunikácií so zákazníkom, je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Dokáže pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sledovať odbornú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, ako zamestnanci firiem zaoberajúcimi sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu