• Stavebníctvo


    • Skolsky vzdelavaci program - stavebnictvo.(pdf)

     Ucebny plan - 3659 L stavebnictvo.(pdf)


     Kód a názov študijného odboru:

     3659 L stavebníctvo

     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

     Poskytnutý stupeň vzdelánia

      Úplné stredné odborné vzdelánie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     Vysvedčenie o maturitnej  skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Absolventi študijného odbor Stavebníctvo sú kvalifikovaní odborní technickí pracovníci v stavebníctve - technickí manažéri pre oblasť stavebníctva, stavbyvedúci, majstri, stavebný dozor, dispečeri, kontrolóri kvality, rozpočtári, projektanti ai. Zvyčajne riadia malú skupinu zamestnancov. V praxi vykonávajú rozmanité odborné činnosti v oblasti zabezpečovania stavebnej výroby, údržby a rekonštrukcií stavieb, v oblasti výroby stavebných výrobkov a poskytovania služieb v stavebníctve. Uplatňujú sa v stavebníctve v malých prevádzkach, aj vo veľkých stavebných podnikoch, môžu aj súkromne podnikať.

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Charakteristika absolventa :

     Študijný odbor poskytuje žiakom základné vedomosti o technicko-hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby, špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Do obsahu vzdelávania sú začlenené aj základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov. V odbore kladie dôraz na získanie vedomostí a zručností potrebných pri podnikaní s cieľom získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť potrebnú na zvládnutie náročných úloh  pri zvyšovaní úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosti podnikania v stavebníctve.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu