• Poľnohospodár


    • Skolsky vzdelavaci program - polnohospodar.(pdf)

     Ucebny plan -4561 H Polnohospodar.(pdf)


     Kód a názov učebného odboru

     4561 H 03 poľnohospodár - služby

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     Denné

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Nižšie stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Výučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v poľnohospodárskej výrobe, v rôznych službách súvisiacich s výrobou, so životným prostredím a rozvojom vidieka

     Možnosti ďalšieho štúdia:

     Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov.

     Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

      

     Charakteristika absolventa:

     Absolvent učebného odboru poľnohospodár so zameraním na služby je kvalifikovaný pracovník ,ktorý je schopný samostatne vykonávať práce v malom hospodárstve a v domácnosti. Kvalifikovane vie vykonávať práce v živočíšnej a rastlinnej výrobe, viesť domáce hospodárstvo, poskytovať služby v oblasti stravovania a ubytovania, opatrovateľské služby a aktivity v rámci vidieckeho rozvoja  so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním. Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, získané manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať.  Pre kvalifikované vykonávanie pracovných činností pozná základné mechanizačné prostriedky využívané v rastlinnej a živočíšnej výrobe, pozná zásady špeciálnych chovov hospodárskych zvierat, ako i platné akostné a hygienické normy používané v poľnohospodárstve.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu