• Stavebná výroba

    • Školský vzdelávací program - stavebná výroba

     Skolsky vzdelavaci program - stavebna vyroba.(pdf)

     Ucebny plan - 3686 F Stavebna vyroba.(pdf)


     Kód a názov učebného odboru

     3686 F  stavebná výroba

     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma    Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Nižšie stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné

     požiadavky na štúdium:

     Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj malých firmách v textilnom, odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti stredných alebo drobných prevádzok, služieb, v oblasti stravovacích služieb, poľnohospodárskej výroby a sociálnych zariadení

     Možnosti pokračovania v štúdiu na strednej škole:

     Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy môže žiak pokračovať vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C

      

     Charakteristika absolventa:

     Absolventi  skupiny  učebných  odborov  Stavebníctvo,  geodézia  a kartografia  sú  spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pomocná pracovná sila majú predpoklady vykonávať jednoduché a pomocné práce v celom odvetví stavebníctva, najmä v oblasti výroby stavieb,  ich  obnovy  a rekonštrukcie  a  v oblasti  služieb  v odbore.  Štúdium  odboru, špeciálne prispôsobeného potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne  špecifického  alebo  inak  znevýhodneného  prostredia,  im  umožní  získať také  osobnostné,  vedomostné  a odborné  spôsobilosti,  ktoré  sú  nevyhnutné  na  to, aby  sa  stali  adaptabilnou  a integrovanou  súčasťou  spoločnosti.    Absolventi  sú pripravení    na  výkon  jednoduchých  a pomocných  odborných  činností,  pre  ktoré  je podmienkou  nižšie  stredné  odborné  vzdelanie  v stavebníctve  v podmienkach veľkých, stredných a malých podnikov.   

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu