• DUÁLNE VZDELÁVANIE - správna voľba pre budúcnosť vašich detí!


    Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

    Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania vaše dieťa získa:

    • absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,
    • praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,
    • zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,
    • možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
    • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,
    • bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,
    • možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,
    • prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy.

     

    Čo potrebujete vedieť?

    Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

     

    Čo vášmu dieťaťu poskytne zamestnávateľ?

    • Hradí praktickú výučbu žiaka počas celého štúdia.
    • Vypláca podnikové štipendium alebo odmenu za produktívnu prácu.
    • Poskytuje stravovanie počas praktického vyučovania, pracovné, ochranné pomôcky a pod.
    • Zamestnávatelia často poskytujú aj ďalšie benefity ako vzdelávacie kurzy, stáže, podporu pri ubytovaní a ďalšie.

     

    Ako by malo vaše dieťa postupovať pri podávaní prihlášky?

    • Vyberie si povolanie, ktoré by chcelo vykonávať, a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.
    • Kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
    • Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
    • Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.
    • Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie

     

    Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:                                                                                                                                                     

    • 4579 F lesná výroba
    • 6445 H kuchár  
    • 6445 K kuchár
    • 6444 H čašník, servírka
    • 6489 H hostinský
    • 3355 H stolár                             

     

    Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci s našou školou

    • učebný odbor – kuchár, čašník, servírka, hostinský 

    Salaš u Franka v Starej Ľubovni www.salasufranka.sk

    SLK-Catering, s.r.o v Starej Ľubovni  www.slk-catering.sk

    Hotel Vrchovina v Starej ľubovni www.hotelvrchovina.sk

     

    • učebný odbor - stolár   

    Javorina v Spišskej belej  www.javorina.sk

    Assoprogres s.r.o v Ľubotíne

     

    Vojenské lesy a majetky SR www.vlm.sk

     

    BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

    • príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach u zamestnávateľa,
    • prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom,
    • možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole,
    • istota práce po absolvovaní strednej školy,
    • člen tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy,
    • podnikové štipendium,
    • odmena za produktívnu prácu,
    • stravovanie v čase praktického vyučovania a cestovné s podporou zamestnávateľa,
    • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy,
    • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia,
    • skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie, dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením,
    • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce,
    • Benefity žiaka podľa zákona o OVP poskytuje zamestnávateľ vo forme:
     • hmotného zabezpečenia žiaka,
     • finančného zabezpečenia žiaka.

     

    Hmotné zabezpečenie žiaka ako povinné plnenie zamestnávateľa:

    • poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
    • zabezpečenie posúdenia zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka,
    • úhrada nákladov na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej zákonníkom práce.

    Hmotné zabezpečenie žiaka ako dobrovoľné plnenie zamestnávateľa:

    • úhrada nákladov na ubytovanie žiakov školskom internáte,
    • poskytnutie cestovných náhrad a dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

     

    Osobné ochranné pracovné prostriedky – povinné plnenie zamestnávateľa

    Zamestnávateľ, u ktorého sa žiak zúčastňuje praktického vyučovania, poskytuje žiakovi osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu ako poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje.

    Zamestnávateľ môže poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov žiakom upraviť rovnakým spôsobom, ako je upravené poskytovanie týchto prostriedkov pre jeho zamestnancov v internom predpise.

     

    Príspevok na stravu – povinné plnenie zamestnávateľa

    Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania poskytuje žiakovi stravovanie v súlade s §152 Zákonníka práce a podľa interných predpisov zamestnávateľa upravujúcich stravovanie zamestnancov.

    Zamestnávateľ poskytuje žiakovi jedno teplé jedlo vrátane vhodného nápoja v priebehu vyučovacieho dňa praktického vyučovania.

    Plnenie počas praktického vyučovania – PV na pracovisku praktického vyučovania, PV v dielni školy alebo u iného zamestnávateľa.

    • Vo forme stravovacej poukážky min. vo výške 3,38 €a max. v hodnote 4,50 €
    • Vo forme „podnikového stravovania“ u zamestnávateľa s úhradou zamestnanca určenou interným predpisom zamestnávateľa. V praxi aj stravovania zdarma.ä

     

    Cestovné náhrady – dobrovoľné plnenie zamestnávateľa

    Zamestnávateľ, u ktorého sa žiak zúčastňuje praktického vyučovania,  môže poskytnúť žiakovi cestovné náhrady za dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

     

    Finančné zabezpečenie žiaka

    Finančné zabezpečenie žiaka, ktoré poskytuje zamestnávateľ,

    U ktorého sa žiak zúčastňuje praktického vyučovania, je poskytované ako:

    • podnikové štipendium – podľa rozhodnutia zamestnávateľa
    • odmena za produktívnu prácu – povinné plnenie zamestnávateľa

     

    Podnikové štipendium

    Zamestnávateľ, u ktorého sa žiak zúčastňuje praktického vyučovania, môže zo svojich prostriedkov žiakovi poskytovať podnikové štipendium. Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania.

    Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.

     

    Odmena za produktívnu prácu

    Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu.

    Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy; pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

     


    Prihláška na duálne vzdelávanie:

    Prihlaska na dualne vzdelavanie.doc     

    Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a a príprave žiaka v systéme DV:                                                                                    

    DV-potvrdenie-zam_pre_ziaka.doc

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie