• Lesná výroba


    • Skolsky vzdelavaci program - lesna vyroba.(pdf)

     Ucebny plan - 4579 F Lesna vyroba.(pdf)


     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné štúdium

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Nižšie stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Ako zaučení pracovníci na výkon základných manuálnych pracovných činností v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, v lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, ochranou a tvorbou krajiny, s výrobou a rozvojom vidieka.

     Možnosti ďalšieho štúdia:

      

     Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho odborného vzdelania.

      

     Charakteristika absolventa:

     Absolventi učebného odboru lesná výroba sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. Základné kľúčové kompetencie im umožnia prípravu na výkon jednoduchých činností vo výrobných podmienkach pôdohospodárskej praxe a čiastočne v nevýrobných odvetviach. Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch pestovania rastlín, drevín a v chovoch zveriny a pomocné služby v oblasti komunálnych služieb. Ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva. Majú pri práci na zreteli elementárne prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich využiť najmä pri ochrane životného prostredia a ochrane lesnej zvery. Pracovné úlohy si vedia zabezpečiť s ohľadom na ekonomické hospodárenie s energiami a materiálmi pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu