• 3161 F Praktická žena

    • Školský vzdelávací program - praktická žena

     Skolsky vzdelavaci program - prakticka zena.(pdf)

     Ucebny plan - 3161 F Prakticka zena.(pdf)

     Kód a názov učebného odboru

     3161 F praktická žena

     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Nižšie stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné

     požiadavky na štúdium:

     Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj malých firmách v textilnom, odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti stredných alebo drobných prevádzok, služieb, v oblasti stravovacích služieb, poľnohospodárskej výroby a sociálnych zariadení

     Možnosti pokračovania v štúdiu na strednej škole:

     Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania

      

     Charakteristika absolventa:

     Absolventi učebného odboru praktická žena po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej  skúšky  sú  zaučenými  alebo  zaškolenými  pracovníkmi  pre  vykonávanie jednoduchých  pracovných  operácií  a  činností  v prevádzkach  zameraných  na  výrobu textilnej  konfekcie,  pri pomocných  prácach  v kuchynských  zariadeniach   prevádzok spoločného  stravovania  a  prácach  so  surovinami  potravinového  charakteru,  pri pomocných  prácach  v záhradníctve  a jednoduchej  poľnohospodárskej  výrobe  a  pri pomocných  prácach  v sociálnych  zariadeniach.  Ovládajú  normy  zaobchádzania s potravinami,  s ich  uskladňovaním  a   postupy  spracovania  jednotlivých  potravín, zvládajú jednoduché a prípravné práce v záhradníctve a jednoduchej poľnohospodárskej výrobe  a chove  drobných  úžitkových  zvierat,  ovládajú  obslužné  práce   pri  starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí.  Ovládajú vedomosti o výrobe textilných a odevných výrobkoch, vedomosti potrebné o ich údržbe. Dokážu  samostatne  vykonávať  jednoduché pracovné  činnosti  podľa  zaužívaného   technologického  a   pracovného   postupu. Naučenými  pracovnými  návykmi  si  samostatne  pripravujú   pracovisko  a volia  vhodné, menej  náročné  pracovné  prostriedky,  nenáročné  pracovné  postupy,  využívajú jednoduché  strojové  zariadenia,  nástroje  a  racionálne  využívajú  materiálne  prostriedky. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie