• AKTUALIZOVANÉ 19.03.2019


   Forma prijímacej skúšky:

   Bez prijímacej skúšky

    

   2 - ročné učebné odbory: 3161 F praktická žena, 3686 F stavebná výroba, 4579 F lesná výroba

   Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium :

   3161 F praktická žena : 10

   3686 F stavebná výroba : 10

   4579 F lesná výroba : 10 

    

   1. Termíny prijímacej skúšky

   Prijímacie skúšky sa konajú v uvedených učebných odboroch v dvoch termínoch, a to:

   1. termín: 13.05.2019

   2. termín: 16.05.2019

   Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

    

   Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov : 18.06.2019

   Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni). 

    

    

   Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   Do 1. ročníka vzdelávacieho programu  môže byť prijatý žiak, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

   Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle určeného schváleného počtu prijímaných žiakov  a na základe posúdenia ich schopností pre odbornú prípravu na výkon povolania, ako aj na základe vykonaného pohovoru so zákonným zástupcom žiaka.

    

   Predpoklady a podmienky prijatia:

   • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,
   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ,
   • vykonanie zápisu,
   • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.

    

    

   Poznámka:

   Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

    

   Tieto kritériá a podmienky k prijímaciemu konaniu bez prijímacej skúšky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 15.03.2019.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu