• AKTUALIZOVANÉ 18.03.2019


   Termíny prijímacej skúšky:

   Prijímacie skúšky sa konajú v uvedenom študijnom odbore v dvoch termínoch, a to:

   1. termín: 13.05.2019

   2. termín: 16.05.2019

   Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

   Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov : 18.06.2019

   Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni).

   Predpokladaný počet žiakov prijatých na štúdium : 18

    

    

   Forma prijímacej skúšky:

   Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry a zvoleného cudzieho jazyka.

   Obsah a rozsah skúšky :

   Slovenský jazyk a literatúra

   Písomný test, ktorý bude obsahovať :

   - možnosti výberu správnej odpovede,

   - úlohy na doplňovanie gramatických javov (slovné druhy, vetné členy, pravopis),

   - úloh z teórie literatúry (rým a jeho schéma, opakovacie figury, umelecké prostriedky),

   - úlohy zo slovenskej literatúry.

    

   Vzorový test zo slovenského jazyka a literatúry - OTESTUJ SA!

    Vzorovy_test_-_SLOVENSKY_JAZYK_A_LITERATURA.pdf

    

   Cudzí jazyk

   Písomný test z týchto možností: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk.

   Písomný test, ktorý bude obsahovať :

   - úlohy s výberom správnej odpovede,

   - úlohy na priraďovanie a na doplňovanie.

    

        Vzorový test z cudzieho jazyka - OTESTUJ SA!

         Vzorovy_test_-_ANGLICKY_JAZYK.pdf

        Vzorovy_test_-_NEMECKY_JAZYK.pdf

        Vzorovy_test_-_RUSKY_JAZYK.pdf

    

   Hodnotenie:

   100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov.

   100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu cudzí jazyk = 50 bodov.

    

   Trvanie skúšky:       

   slovenský jazyk a literatúra - 60 minút

   cudzí jazyk - 60 minút

    

   Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   • písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

          100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov,

   • písomná skúška z prvého cudzieho jazyka

          100 % úspešnosť z písomnej skúšky cudzieho jazyka  = 50 bodov,

   • priemerný prospech za prvý polrok9. ročníka základnej školy vyjadrených v bodoch.

   Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov,

   • priemerný prospech za 8. ročník základnej školy vyjadrených v bodoch.

   Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov

   Maximálny počet získaných bodov: 200

    

   Predpoklady a podmienky prijatia:

   • úspešné absolvovanie vstupného testu,
   • získanie nižšieho stredného vzdelania,
   • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,
   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
   • vykonanie zápisu,
   • uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Poradie prijatých uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   Na štúdium do tried 1.ročníka budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí bez prijímacej skúšky.

   Ďalšie poradie prijatých uchádzačov bude zostavené   na základe súčtu bodov dosiahnutých v jednotlivých kritériách pre prijatie uchádzačov do tried 1. ročníka a v súlade so schváleným počtom žiakov.

   Priemerný prospech sa zisťuje z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia a príslušných predmetov v 8. a 9. ročníku dejepis, vlastiveda/geografia,  prírodoveda/biológia.

    

   Prijímacie konanie žiakov so zdravotným znevýhodnením:

   • Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s ohľadom na ich druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia.

   • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   • Pri prijímacej skúške z určených predmetov bude prítomný školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

   • Žiaci budú mať predlžený čas na vykonanie prijímacej skúšky z určených predmetov podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia.

    

   Poznámka:

   V prípade rovnakého súčtu bodov uchádzačov, rozhodne o umiestnení v celkovom poradí uchádzačov a o ich prijatí, či neprijatí:

   • lepší priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
   • lepší priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ,
   • zmenená pracovná schopnosť,
   • lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,
   • úspešné riešenie predmetovej olympiády
   • účasť v súťaži, ktorá súvisí so zvoleným študijným odborom.

    

   Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi študijnými a učebnými odbormi v rámci školy.

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

   Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu bez prijímacej  skúšky a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 15.03.2019.

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu