• Základné informácie o maturite 2021


    • TERMÍNY KONANIA MS

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

     Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

     • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

     Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

      

     MS sa koná v riadnom skúšobnom období (apríl až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

      Riadne skúšobné obdobie (pre tento školský rok)

     Termín  písomnej formy internej časti( PFIČ)  MS určuje MŠVVaŠ SR.

     V tomto školskom  roku píšeme iba PFIČ  nasledovne:

     - ........................ – slovenský jazyk a literatúra

     -..........................  – anglický jazyk,  nemecký jazyk, ruský jazyk

      

      Náhradný termín PFIČ MS sa uskutoční  ....................

     Opravný termín EČ a PFIČ  určí MŠVVaŠ SR.  Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2021.

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

      Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

      

     Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk(RJB1)

     Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 60 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

      

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     Praktická časť odbbornej zložky maturitnej skúšky sa v školskom roku 2019/2020 bude konať v dňoch od 21. 04 - 23. 04. 2021.

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

     Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (UFIČ MS) určí na návrh  riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     V školskom roku 2019/2020 sa UFIČ bude konať od 17. 05 - 21. 05. 2021.

      

     Predmety

     Úroveň

     Časť

     Externá časť

     Interná časť a jej formy

     písomná

     ústna

     príprava

     odpoveď

     slovenský jazyk a literatúra

     -

     100´

     150´

     20´

     20´

     anglický jazyk

     B1

     100´

     60´

     20´

     20´

     teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30´

     30´

     praktická časť odbornej zložky

     -

     -

     max. 24 hodín (príprava a výkon) v jednom dni najviac 8 hodín

     -

     -

      

     Bližšie a podrobnejšie informácie: Bližšie a podrobnejšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     Odporúčame aj: http://zmaturuj.zones.sk/maturita/ a tiež videá:

     Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

      Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

      

     Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie