• AKTUALIZOVANÉ 19.03.2019


   Forma prijímacej skúšky:

   Bez prijímacej skúšky

    

   2-ročné študijné odbory:

   3659 L stavebníctvo, 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika, 

    

   Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium : 31

    

    

   Kritériá a podmienky  pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   1. podanie prihlášky do nadstavbového štúdia na SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na sekretariát školy osobne alebo poštou do 31.05.2019,
   2. doloženie:
    1. dokladu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo kópie výučného listu v príbuzných učebných odboroch uvedených v prílohe č. 3 Skupiny učebných odborov podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, najneskôr v deň zápisu, t.j. 27.06.2019,
    2. preukázania zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom študijnom odbore a jeho zamerania na výkon povolania potvrdením lekára na prihláške,
    3. vykonanie zápisu do 27.06.2019.

    

   Uchádzači budú prijatí v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu.

    

   Poznámka:

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

    

   Tieto kritériá a podmienky k prijímaciemu konaniu bez prijímacej skúšky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 15.03.2019.


   Prihláška na nadstavbové štúdium

   Prihlaska_na_nadstavbove_studium.PDF

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu