• AKTUALIZOVANÉ 02. 02. 2021


   Forma prijímacej skúšky:

   Bez prijímacej skúšky

    2-ročné študijné odbory:

   3659 L stavebníctvo, 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika, 

    

   Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium : 31

    

   Riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade § 69,  ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

    

   určuje

   kritériá a podmienky prijatia na štúdium.

    

   Kritériá a podmienky  pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   1. podanie prihlášky do nadstavbového štúdia na SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na sekretariát školy osobne alebo poštou do 31.05.2021 a u uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí na vysokej škole do 30.07.2021,
   2. doloženie:
    1. dokladu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo kópie výučného listu v príbuzných učebných odboroch uvedených v prílohe č. 3 Skupiny učebných odborov podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, najneskôr v deň zápisu, t.j. 30.06.2021 a  u uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí na vysokej škole do 30.07.2021,
    2. preukázania zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom študijnom odbore a jeho zamerania na výkon povolania potvrdením lekára na prihláške,
   3. vykonanie zápisu do 30.06.2021 a u uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí na vysokej škole do 30.07.2021.

    

   Uchádzači budú prijatí v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu.

    

   Poznámka:

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

    

   Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu bez prijímacej  skúšky a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 27.01.2021 a vyjadrení Rady školy na webovom portáli školy www.sosjsl.edupage.org.


    

   Prihláška na nadstavbové štúdium

   Prihlaska_na_nadstavbove_studium.PDF

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje