Prvotné informácie

    • Elokované pracovisko LOMNIČKA


    • Stredná odborná škola Jarmočná 108 je známa tým, že sa venuje vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

     Súčasťou školy je od roku 1999 aj elokované pracovisko  v obci Lomnička. 01. 09. 1999 bol otvorený 1. ročník dvojročného učebného odboru s upravenými učebnými plánmi - poľnohospodárska výroba, do ktorého bolo prijatých 21 žiakov. Výučba žiakov sa uskutočňovala v priestoroch učebne Základnej školy v Lomničke a v jednej dielni zriadenej v obecnom dome. Neskôr pribudli odbory maliar, murár, výroba konfekcie, stavebná výroba, lesná výroba a praktická žena.

     Z dôvodu pribúdajúceho počtu žiakov,  ktorí ukončili základnú školu v Lomničke, resp. ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku a v súvislosti s potrebou vzdelávania týchto žiakov bol ešte v roku 1999 vypracovaný investičný zámer pod názvom "Rekonštrukcia sýpky na objekt teoretického a praktického vyučovania“.  V období od marca až do júna 2000 sa uskutočnili mnohé rokovania medzi orgánmi štátnej  správy a učilišťom, čo nakoniec viedlo k zaradeniu investičného zámeru do menovitého zoznamu stavieb na rok 2001 financovaných z kapitálových transferov rozpočtu MP SR vo výške 19 119 tis. Sk s termínom ukončenia stavby 15.7.2002. Zrealizovaním stavby, vydaním kolaudačného rozhodnutia, dňa 29.7.2002 sme naplnili náš cieľ  a vytvorili sme materiálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces rómskych žiakov v Lomničke a náväznosť na ich štúdium, na základnej škole.Od tohto dátumu sa  žiaci vzdelávajú v novej budove, ktorá je vybavená učebňami a didaktickou technikou.

     V sučastnej dobe upriamujeme svoju pozornosť na vzdelávania a výchovu žiakov v týchto  učebných odboroch:

      - trojročné učebné odbory - murár,

                                                             - poľnohospodár

     - dvojročné učebné odbory - praktická žena,

                                                              - lesná výroba,

                                                              - stavebná výroba

     V škole sa rozvíja aj mimoškolská činnosť. V rámci praktického vyučovania a záujmových útvarov sa realizujú súťaže zručností a prezentácie výrobkov. Učitelia pravidelne pripravujú pre žiakov rôzne prednášky, besedy, návštevy firiem, ktoré im pomáhajú pri začleňovaní sa do bežného života a pri uplatnení sa na trhu práce.

     Neustále hľadáme špecifické metódy a formy výchovy a vzdelávania, ktoré by viac umožnili priblížiť sa kultúre, tradíciám a zvykom rómskej komunity. Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu vedenie školy neustále vytvára nové personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie nášho vysunutého pracoviska.

                           

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie