• AKTUALIZOVANÉ 26. 02. 2021


   Štvorročné študijné odbory:  6445 K kuchár

                                                     6444 K čašník, servírka

                                                     3656 K operátor stavebnej výroby         

    

   Schválený počet žiakov pre prijatie na štúdium:      6445 K kuchár                10

                                                                                       6444 K čašník, servírka  10

                                                                                       3656 K operátor stavebnej výroby 9          

    

    Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní:  6445 K kuchár                4

                                                                            6444 K čašník, servírka  4

    

   Riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade § 65 ods. 2, ods. 3, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

    

   určuje

   termíny, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, ako aj jednotné kritériá

   na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

    

   1. Termíny prijímacej skúšky

   Prijímacie skúšky sa konajú v uvedených študijných odboroch v dvoch termínoch, a to:

    

   1. termín: 03.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  04.05.2021

   2. termín: 10.05.2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.2021

    

   Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

    

   Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov: 22.06.2021

   Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni). 

    

   2. Forma prijímacej skúšky - písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

    

   3. Obsah a rozsah skúšky:

    

   Slovenský jazyk a literatúra

   Písomný test, ktorý bude obsahovať:

   a) doplňovacie cvičenie zamerané na pravopis vybraných slov, vlastných a všeobecných podstatných mien a prídavných mien, spodobovanie)

   -b) test a  úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou zamerané na:

        - čítanie s porozumením,

   - slovné druhy,

   - hlavné a vedľajšie vetné členy, druhy viet podľa obsahu a zloženia,

   - hláskoslovie (spodobovanie, vokalizácia),

   - vývin slovenského jazyka (uzákonenie štúrovčiny),

   - teória literatúry (druhy rýmu, prirovnanie, metafora, personifikácia).

   Úlohy v súlade s obsahovými štandardami 8. ročníka základnej školy a nižších ročníkov.

   Matematika

   Písomný test, ktorý obsahuje úlohy s voľbou odpovedí a úlohy s dopĺňaním riešenia.

   Okruhy učiva:

   - počtové operácie s výrazmi

   - premena jednotiek

   - percentá – výpočet percentovej časti, výpočet základu, počet percent

   - priama a nepriama úmernosť, trojčlenka

   - geometria – výpočet obvodov a obsahov rovinných útvarov, výpočet povrchu a objemu      telies

   - Pytagorova veta

   - lineárne rovnice a nerovnice, slovné úlohy

   - pomer, mierka mapy

   Po obsahovej stránke vychádzame z obsahových štandardov 7. a 8. ročníka základnej školy.

    

    

   4. Hodnotenie:

   100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov.

   100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu matematika = 50 bodov.

    

   5. Trvanie skúšky:    slovenský jazyk a literatúra - 60 minút

                                       matematika - 60 minút

    

   Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   • písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

          100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov,

   • písomná skúška z matematiky

          100 % úspešnosť z písomnej skúšky predmetu matematika  = 50 bodov,

   • priemerný prospech za prvý polrok  9. ročníka základnej školy vyjadrených v bodoch

   Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov,

   • priemerný prospech za 8. ročník základnej školy vyjadrených v bodoch

          Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov.

    

   Maximálny počet získaných bodov: 200

    

    

   Predpoklady a podmienky prijatia:

   • získanie nižšieho stredného vzdelania ,

   • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,

   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ,

   • vykonanie zápisu,

   • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Poradie prijatých uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

    

   Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené   na základe súčtu bodov dosiahnutých v jednotlivých kritériách pre prijatie uchádzačov do tried 1. ročníka a v súlade so schváleným počtom žiakov.

    

   Priemerný prospech sa zisťuje z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia a príslušných predmetov v 8. a 9. ročníku dejepis, vlastiveda/geografia,  prírodoveda/biológia.

    

   Podmienky prijatia v duálnom vzdelávaní:

    

   Podľa §  63 ods. 8) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač o štúdium v odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,  priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie,  a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu  o duálnom vzdelávaní. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií a podmienok pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2021/2022 s ohľadom na požiadavky firiem.  Poradie uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavené na základe uvedených kritérií samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

    

   Prijímacie konanie žiakov so zdravotným znevýhodnením:

   • Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s ohľadom na ich druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia.

   • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   • Pri prijímacej skúške z určených predmetov bude prítomný školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

   • Žiaci budú mať predlžený čas na vykonanie prijímacej skúšky z určených predmetov podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia.  

    

   Poznámka:

   V prípade rovnakého súčtu bodov uchádzačov, rozhodne o umiestnení v celkovom poradí uchádzačov a o ich prijatí, či neprijatí:

    • lepší priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,

    • lepší priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ,

    • zmenená pracovná schopnosť,

    • lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,

    • úspešné riešenie predmetovej olympiády

    • účasť v súťaži, ktorá súvisí so zvoleným študijným odborom.

   Dôležitá poznámka:

   • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia z daného predmetu zo 7. ročníka ročníka
   • ak žiak v 8. ročníku alebo v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa     započíta  klasifikácia  z daného predmetu  z 9. ročníka, resp.  z 8.  ročníka (rovnaká známka sa započíta v 8. i v  9. ročníku)
   • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“  a daný predmet sa nevyučoval v nižších ročníkoch, potom sa známka do priemeru nezapočítava.

    

   Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi študijnými a učebnými odbormi v rámci školy.

    

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

    

   Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu s prijímacou skúškou a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 27.01.2021,  vyjadrení Rady školy i prerokovaní so zamestnávateľom na webovom portáli školy www.sosjsl.edupage.org

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje