• AKTUALIZOVANÉ 19.03.2019


   Forma prijímacej skúšky:

   Bez prijímacej skúšky

    

    3-ročné učebné odbory (6445 H kuchár; 3355 H stolár; 3661 H murár, 6456 H kaderník; 4561 H 03 poľnohospodár – služby)

    

   Predpokladaný počet žiakov prijatých na štúdium :

   6445 H kuchár: 9

   3355 H stolár : 9

   3661 H murár : 19

   6456 H kaderník : 9

   4561 H 03 poľnohospodár – služby :  9

       

   1. Termíny prijímacej skúšky

   Prijímacie skúšky sa konajú v uvedených učebných odboroch v dvoch termínoch, a to:

   1. termín: 13.05.2019

   2. termín: 16.05.2019

   Termín prijímacej skúšky uvedie uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka na  Prihláške na vzdelávanie na strednú školu.

    

   Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov : 18.06.2019

   Náhradný termín prijímacej skúšky (pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnom termíne určí žiakovi riaditeľ školy po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom žiaka, najneskôr však v poslednom augustovom týždni). 

    

   Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   • priemerný prospech za prvý polrok  9. ročníka základnej školy vyjadrených v bodoch. Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov
   • priemerný prospech za 8. ročník základnej školy vyjadrených v bodoch.

   Priemerný prospech 1,00 = 50 bodov

    

   Maximálny počet získaných bodov: 100

    

   Predpoklady a podmienky prijatia:

   • získanie nižšieho stredného vzdelania ,
   • podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača,
   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ,
   • vykonanie zápisu,
   • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Poradie prijatých uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

    

   Na štúdium do tried 1. ročníka budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

    

   Ďalšie poradie prijatých uchádzačov bude zostavené   na základe súčtu bodov dosiahnutých v jednotlivých kritériách pre prijatie uchádzačov do tried 1. ročníka a v súlade so schváleným počtom žiakov.

    

    Priemerný prospech sa zisťuje z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia a príslušných predmetov v 8. a 9. ročníku dejepis,  vlastiveda/geografia, prírodoveda/biológia.

    

   Prijímacie konanie žiakov so zdravotným znevýhodnením:

   • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

    

   Poznámka:

   V prípade rovnakého súčtu bodov uchádzačov, rozhodne o umiestnení v celkovom poradí uchádzačov a o ich prijatí, či neprijatí:

    • lepší priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
    • lepší priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ,
    • zmenená pracovná schopnosť,
    • lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,
    • úspešné riešenie predmetovej olympiády
    • účasť v súťaži, ktorá súvisí so zvoleným učebným odborom.

    

   Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu žiaka uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi študijnými a učebnými odbormi v rámci školy.

    

   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou sa musí v prípade potreby preukázať rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

    

   Tieto kritériá k prijímaciemu konaniu bez prijímacej  skúšky a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 15.03.2019.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu