• Kuchár


    • Skolsky vzdelavaci program - kuchar.(pdf)

     Ucebny plan-6445 H kuchar.(pdf)

     Ucebny plan-6445 H kuchar od 1.9.2020.(pdf)


     Kód a názov učebného odboru:

     6445 H kuchár

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     Denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Stredné odborné vzdelanie

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     Vysvedčenie o zaverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vyučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Kuchár pracuje prevažne v kuchynských prevádzkach hotelov, nemocníc, školského a závodného stravovania. Pracuje sa v prostredí vyšších teplôt a potravinových aróm a vôní, často i v zmennej prevádzke. Požaduje sa obratnosť prstov a rúk, chuťové a čuchové rozlišovacie schopnosti.

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

     Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania, v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent môže vykonávať funkciu kuchára v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník, je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje