• 2964 H Cukrár


    • Skolsky vzdelavaci program - cukrar.(pdf)

     Ucebny plan - 2964 H cukrar.(pdf)

     Ucebny plan - 2964 H cukrar od 1.9.2020.(pdf)


     Kód a názov učebného odboru:

     2964 H cukrár

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     Denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Stredné odborné vzdelanie

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     Vysvedčenie o zaverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vyučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

      Cukrár pracuje v prevádzkach cukrárskej veľkovýroby i

      v zariadeniach malovýrobných cukrární. Treba počítať s

      nepriaznivými prejavmi pracovného prostredia ako sú

      vysoké teploty, silné koncentrácie potravinových vôní.  

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných a 4. ročných učebných odborov.

     Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent tohto učebného odboru pozná základné suroviny, základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu. Ovláda technologické postupy, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole cukrárskych výrobkov. Vie posúdiť kvalitu cukrárskych výrobkov. Ovláda prácu s výpočtovou technikou, metódy plánovania, riadenia a ekonomiky práce. Absolvent vie pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem, dokáže zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky. Vie obsluhovať technologické stroje a zariadenia, kontrolovať a usmerniť výrobný proces, viesť základnú výrobnú dokumentáciu.              

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie