• Záverečná skúška


    • Harmonogram záverečnej skúšky 2018.doc


     Organizáciu záverečných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
     Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
     Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
     Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

     Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium dvojročného a trojročného učebného odboru na strednej odbornej škole:

     • koná v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna, v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka,
     • záverečná skúška sa skladá z troch častí:
      • písomná časť,
      • praktická časť,
      • ústna časť.

     Písomná časť

     • overujú sa vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme alebo vo vedomostnom teste z odborných predmetov,
     • trvanie skúšky: 45 až 120 minút,
     • počet tém: 1 až 10.

      

     Praktická časť

     • overujú sa zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme podľa daného odboru,
     • trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín,
     • môže byť individuálna alebo skupinová,
     • počet tém: 1 až 15.

      

     Ústna časť

     • overujú sa vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme z odborných predmetov,
     • trvanie skúšky
      • príprava žiaka 15 až 30 minút,
      • odpoveď maximálne 15 minút,
     • určuje sa najmenej 25 tém.

     Na záverečnej skúške  žiak môže využívať vopred schválené učebné pomôcky.

     Záverečné skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá zo stálych členov - predseda, podpredseda a triedny učiteľ. Stálym členom skúšobnej komisie je aj zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia nominuje. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov. Na záverečnú skúšku sa môže prizvať aj odborník z praxe, ktorý však žiaka nehodnotí.

     Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej a ústnej časti.

     Žiak trojročného učebného odboru po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa doklad o získanom vzdelaní = vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list. 

     Žiak dvojročného učebného odboru po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa doklad o získanom vzdelaní = vysvedčenie o záverečnej skúške. 

     Záverečná skúška, okrem písomnej časti, je verejná.

     Dôležité termíny záverečných skúšok

     • návrh kandidátov na predsedov skúšobných komisií do 24.marca,
     • témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok po prerokovaní v predmetových komisiách  schvaľujeriaditeľ školy do 31. marca,
     • termín vymenovania predsedov skúšobných komisií Okresným úradom v Prešoveje do 15 apríla,
     • podpredsedu a členov skúšobných komisii pre záverečné skúšky vymenúva riaditeľ školy do 30. apríla,
     • témy pre jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ školy stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na vyjadrenie do 7. mája,
     • ak stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie, delegovaného zástupcu riaditeľ vymenuje za stáleho člena skúšobnej komisie do 15. mája
     • organizačné pokyny a harmonogram záverečných skúšok spracuje ZRPV do 20. mája,
     • vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky zašle riaditeľ školy zástupcovi stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie do 25. mája,
     • stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie