• Slovo na úvod


    • Vízia je pohľad vpred - za horizont, je to naša predstava - videnie želaného stavu budúcnosti školy. Víziou našej školy sa stalo, aby v jej areáli a objektoch vzniklo kvalitné regionálne stredisko vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Ponúkalo by širokú variabilnú sieť rôznych študijných a učebných odborov, vzdelávacích ciest s rozličnou úrovňou poskytovanej kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania. Takto sa škola stane otvorenou školou, ktorá bude skvalitňovať prípravu žiakov vo všetkých sférach výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby im otvárala dvere na európsky trh práce a vyhovovala potrebám zamestnávateľov regiónu, rodičom i samotným žiakom. Ponuka dnešných študijných i učebných odborov na našej škole je vyvážená záujmom uchádzačov, dokonca v niektorých odboroch ich záujem prevažuje možnosti plánovaného počtu prijímaných žiakov. Niekolko čísel a údajov o napĺňaní stanovenej vízie školy:

                                                       

     • v rokoch 2004-2009 bolo do siete školy zaradených 27 nových študijných a učebných odborov v súlade s potrebami regionálneho trhu práce a ja dopytom po vzdelávacích službách zo strany rodičov a žiakov,
       
     • v súvislosti s negatívnym vývojom demografickej krivky v rámci Slovenska zaznamenáva naša škola v posledných rokoch nie úbytok celkového počtu prijatých žiakov, ale naopak nárast,
       
     • škola ako jedna z mála v Prešovskom samosprávnom kraji zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami i  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole v Starej Ľubovni a pre  žiakov - Rómov na odlúčenom pracovisku v Lomničke, na ktorých dohliada školský špeciálny pedagóg,
       
     • v rokoch 2004-2009 škola vybudovala a zariadila prevažne svojpomocne a z mimorozpočtových zdrojov dve odborné učebne (cvičné kuchyne pre odbor kuchár, čašník servírka), odbornú učebňu pre odbor cukrár, kuchár, odbornú učebňu (cvičný bar) pre odbor čašník, odbornú učebňu (kadernícky salón) pre učebný odbor kaderník, dve multimediálne učebne, odbornú učebňu - cvičnú kuchynku pre odbor praktická žena i odbornú učebňu pre odbor lesná výroba v Lomničke, ekoučebňu, oddychovú zónu s altánkom, tenisový kurt, a uskutočnila aj iné úpravy a rekonštrukcie interiéru a exteriéru školy,
       
     • v rokoch 2004-2009 škola v rámci zefektívnenia tepelného hospodárstva vymenila drevené okná za plastové na prevažnej časti objektov
       
     • škola má v súčasnosti 36 učební, z toho 14 klasických a 22 odborných,
       
     • v roku 2009 škola vybudovala internetový počítačový systém školy s možnosťou využívania aSc Agendy na administratívu školy, riešenie pedagogickej dokumentácie, prístupový, dochádzkový stravovací systém, internetovú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi, a rozvinutý e learning, vrátane tvorby distribúcie vyučovacieho obsahu pre dištančné vzdelávanie.
       
     • v školskom roku 2009/2010 má škola k dispozícii na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu s možnosťou pripojenia sa na internet,

      

                    

     • 145 počítačových zostáv, 21 notebookov, 17 dataprojektorov a 39 tlačiarní.

      

     • pre získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov sa škola každoročne zapája do rozvojových projektov MŠ SR, v rámci ktorých získala doposiaľ nemalé finančné zdroje na rozvoj školy, realizuje podnikateľskú činnosť v ubytovacích a stravovacích službách, prostredníctvom vlastnej autoškoly od roku 2004 (zakúpila 2 nové motorové vozidlá), získava finančné prostriedky prostredníctvom produktívnych a cvičných prác žiakov v rámci praktického vyučovania, prenájmu telocvične, tenisového kurtu i ostatných priestorov školy, predajom hnuteľného prebytočného majetku, získavaním 2 % dane fyzických a právnických osôb v rámci založeného občianskeho združenia „Rodičovské združenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa".
       
     • škola má príkladnú, veľmi dobrú spoluprácu so svojím zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom, ktorý vždy ochotne pomáha. Mestským úradom v Starej Ľubovni, Krajským školským úradom, zamestnávateľmi a inými inštitúciami a zariadeniami,
       
     • nad činnosťou a prácou vedenia školy taktiež bdie príkladná Rada školy a Žiacka školská rada.
       
     • žiaci školy dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, v športe, vzdelávacích aktivitách a projektoch, v súťažiach zručnosti v rámci Slovenska i v medzinárodnom meradle.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 15 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
  • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu