PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Bondra Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Ing. Mgr.Miroslav Knap Someliér a gastronómia 19 42
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Ing. Helena Beňačková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 23
Bc.Helena Boďová Myšlienkové mapy 0 0
Bc.Dana Deverová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 64
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Bc.Ján Dzedzina Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 64
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
PaedDr. Adriana Gergelyová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 50
Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
Mgr. Martin Hains Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 81
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Bc.Eva Hanečáková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 23
Bc.Gabriela Hanečáková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 23
Mgr. Helena Hutníková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Dana Joštiaková Moderná gastronómia 12 52
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 34
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Bc.Anna Kseňáková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 36
Praktická ekonomika 25
Mgr. Iveta Kuzárová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 31
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Bc.Martin Leščinský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 35
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Marta Mačiková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 65
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Antónia Merklová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 61
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 76
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Praktická ekonomika 25
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Milan Ondrej Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 52
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Praktická ekonomika 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Patrícia Oravcová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 39
Someliér a gastronómia 16
Ing. Zuzana Pekárová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 19
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Milan Reľovský Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 58
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Ing. Petra Romanová Koordinátor drogovej prevencie 39 64
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Ing. Andrea Rychnavská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 46
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Dáša Senková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 45
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Ing. Vincent Sokolák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 41
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1
Ing. Dana Solovicová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 38
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Viera Sroková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 67
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ A SŠ 56
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Praktická ekonomika 25 36
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Alžbeta Štefančíková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 48
Praktická ekonomika 25
Ing. Peter Štucka Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 48
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Štefan Šulian Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 48
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Myšlienkové mapy 15
Bc.Lýdia Vilčeková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Mgr. Daniela Zimová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 34
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
PaedDr. Peter Žoldák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 58
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2022.0.1293 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2021
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie