PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 111
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Ján Bondra Moderná gastronómia 0 35
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Mgr.Miroslav Knap Myšlienkové mapy 15 90
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Cvičný pedagogický zamestnanec 5
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 16
RNDr. Peter Petrík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 62
Programovanie, siete, fyzika 15
Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Mgr. Dáša Senková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 45
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Helena Beňačková Someliér a gastronómia 19 68
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Viac ako peniaze 3
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Eva Bizovská Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 68
Myšlienkové mapy 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Bc.Helena Boďová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 54
Someliér a gastronómia 19
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 23
Mgr. Viera Buvaličová Myšlienkové mapy 15 86
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Jozef Čanda Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Dana Deverová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 133
Someliér a gastronómia 19
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Myšlienkové mapy 15
Moderná gastronómia 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Peter Duchnický Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Bc.Ján Dzedzina Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 91
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
PaedDr. Adriana Gergelyová Myšlienkové mapy 15 68
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3
Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Hains Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10 81
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Eva Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 73
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 15
Bc.Gabriela Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 69
Myšlienkové mapy 15
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Mgr. Helena Hutníková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Dana Joštiaková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 91
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Bc.Anna Kseňáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 63
Praktická ekonomika 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Mária Kuľandová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 66
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Praktická ekonomika 0
Mgr. Iveta Kuzárová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 58
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Bc.Martin Leščinský Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Myšlienkové mapy 0
Marta Mačiková Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 65
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Mgr. Antónia Merklová Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 88
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 82
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Praktická ekonomika 25
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Myšlienkové mapy 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
PhDr. Mária Mytníková Vykonanie rigoróznej skúšky 41 103
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Milan Ondrej Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 79
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Praktická ekonomika 25
Mgr. Patrícia Oravcová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 62
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Someliér a gastronómia 16
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 0
Ing. Zuzana Pekárová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 183
Rozšírujúce štúdium matematiky 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Someliér a gastronómia 19
Mgr. Milan Reľovský Myšlienkové mapy 0 58
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Petra Romanová Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 72
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Koordinátor drogovej prevencie 39
Myšlienkové mapy 8
Ing. Andrea Rychnavská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 66
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 1
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Bc.Katarína Sedláková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Ing. Vincent Sokolák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Myšlienkové mapy 0
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Ing. Dana Solovicová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 46
Myšlienkové mapy 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Ing. Viera Sroková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 94
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ A SŠ 56
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Praktická ekonomika 25 63
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Alžbeta Štefančíková Myšlienkové mapy 0 70
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Praktická ekonomika 25
Moderná gastronómia 22
Ing. Peter Štucka Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 60
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Štefan Šulian Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 60
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Myšlienkové mapy 15
Bc.Michal Varchol Myšlienkové mapy 15 77
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Bc.Lýdia Vilčeková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 92
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Mgr. Daniela Zimová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 34
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Myšlienkové mapy 0
Mgr. Peter Žoldák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 70
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Myšlienkové mapy 0


© aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Jesenné aranžovanie
  • Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ
  • Slávnostná recepcia počas Ľubovnianskeho jarmoku
  • EURES MLADÝM
  • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ
  • BARISTKY BODUJÚ AJ VO ŠTVRTOM KOLE
  • Finále Skills Slovakia – SUSO v Prahe
  • Európsky týždeň športu
  • Európsky deň jazykov
  • "HRDINOVIA"
  • Hodina geografie cestovného ruchu
  • História inak na zážitkovom workshope