PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 99
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Ján Bondra Moderná gastronómia 0 35
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Mgr.Miroslav Knap Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 42
Someliér a gastronómia 19
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
RNDr. Peter Petrík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 62
Programovanie, siete, fyzika 15
Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Mgr. Dáša Senková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 45
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Helena Beňačková Someliér a gastronómia 19 68
Viac ako peniaze 3
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Eva Bizovská Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 41
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Bc.Helena Boďová Someliér a gastronómia 19 42
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 23
Mgr. Viera Buvaličová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 59
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Bc.Dana Deverová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 106
Someliér a gastronómia 19
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Moderná gastronómia 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Bc.Ján Dzedzina Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 64
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
PaedDr. Adriana Gergelyová Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35 50
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Hains Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10 81
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Eva Hanečáková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 46
Moderná gastronómia 23
Bc.Gabriela Hanečáková Someliér a gastronómia 19 42
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Mgr. Helena Hutníková Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Dana Joštiaková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 52
Moderná gastronómia 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 34
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Bc.Anna Kseňáková Praktická ekonomika 25 36
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Mária Kuľandová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 66
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Praktická ekonomika 0
Mgr. Iveta Kuzárová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 31
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Bc.Martin Leščinský Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Marta Mačiková Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 65
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Mgr. Antónia Merklová Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 61
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 82
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Praktická ekonomika 25
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Milan Ondrej Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 52
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Praktická ekonomika 25
Mgr. Patrícia Oravcová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 62
Someliér a gastronómia 16
Moderná gastronómia 23
Ing. Zuzana Pekárová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 61
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Someliér a gastronómia 19
Mgr. Milan Reľovský Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 58
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Petra Romanová Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 64
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ing. Andrea Rychnavská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 66
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 1
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Ing. Vincent Sokolák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 47
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Ing. Dana Solovicová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 38
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Viera Sroková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 67
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ A SŠ 56
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Praktická ekonomika 25 36
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Alžbeta Štefančíková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 70
Praktická ekonomika 25
Moderná gastronómia 22
Ing. Peter Štucka Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 48
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Štefan Šulian Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 48
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Myšlienkové mapy 15
Bc.Michal Varchol Myšlienkové mapy 15 65
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Bc.Lýdia Vilčeková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Mgr. Daniela Zimová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 34
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Mgr. Peter Žoldák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 58
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0


© aScAgenda 2020.0.1220 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.07.2020
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 15 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
  • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu