• Spoločné stravovanie


    • Skolsky vzdelavaci program - spolocne stravovanie.(pdf)

     Ucebny plan - 6421 L spolocne stravovanie.(pdf)


     Kód a názov študijného odboru:

     6421 L spoločné stravovanie

     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

      

     Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Úplné stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o maturitnej  skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Absolventi študijného odboru spoločné stravovanie (64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) sú pripravení na samostatný výkon v zariadeniach spoločného stravovania,  nájdu uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radoví pracovníci, manažéri strednej úrovne alebo sa môžu uplatniť ako samostatní podnikatelia. Kvalifikovane organizujú a riadia prevádzku v zariadeniach spoločného stravovania a účelového spoločného stravovania.

     Dokážu vypracovať receptúry, individuálne kalkulácie cien, postaviť jedálny lístok, hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú hodnotu, prijať objednávku, vykonať jednoduché i zložité formy obsluhy vrátane prípravy, viesť jednoduché účtovníctvo malých podnikateľských subjektov, zostaviť podnikateľský plán, vykonávať marketing a podnikať v oblasti hotelierstva a reštauračného stravovania - komunikovať, pracovať s ľuďmi.

     Pracujú zväčša v miestnostiach (v hoteloch, reštauráciách, prípravniach jedál, v kanceláriách) bez nepriaznivých vplyvov pracovného prostredia.

      

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako vedúci pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent získa množstvo odborných vedomostí a zručností v oblasti ekonomiky, účtovníctva, gastronómie, ovláda práce spojené so Samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, získa veľmi dobré komunikačné zručnosti v oblasti zvoleného cudzieho jazyka a pod.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu