• AKTUALIZOVANÉ 07.05.2020


   3-ročné učebné odbory

   (2964 H cukrár; 6445 H kuchár; 6489 H hostinský, hostinská; 3355 H stolár; 3661 H murár, 6456 H kaderník; 4561 H 03 poľnohospodár – služby)

    

   Predpokladaný počet žiakov prijatých na štúdium :

   2964 H cukrár: 8

   6445 H kuchár: 8

   6489 H hostinský, hostinská:10

   3355 H stolár : 8

   3661 H murár : 21

   6456 H kaderník : 8

   4561 H 03 poľnohospodár – služby :  10

    

   Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní:

          3355 H stolár: 8

          6445 H kuchár 8

          6489 H hostinský, hostinská: 10

    

    

   1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

   Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

    

   1.1. Dva povinné predmety:

    

   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Matematika

    

   Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

   počet bodov= 5.(4-x).(4-x) , kde x je známka .

    

   1.2. Doplnkové predmety:

    

   Učebné odbory 3661 H murár, 3355 H stolár :

   • prvý doplnkový predmet:      -   fyzika
   • druhý doplnkový predmet:    -   technika

    

   Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

   počet bodov= 2.(4-x).(4-x) , kde x je známka .

    

   Učebné odbory 4561 H 03 poľnohospodár – služby, 2964 H cukrár, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská, 6456 H kaderník :

   • prvý doplnkový predmet:      -   chémia
   • druhý doplnkový predmet:    -   biológia

    

   Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

   počet bodov= 2.(4-x).(4-x) , kde x je známka .

    

   2. PROSPECH

   Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

    

   3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

   Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100  bodov.

    

   • Predmetová olympiáda

    

   Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

    

   V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

   1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
   2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
   3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

    

   Podmienky prijatia v duálnom vzdelávaní :

    

   Podľa §  63 ods. 8) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač o štúdium v odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,  priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie,  a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu  o duálnom vzdelávaní. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií a podmienok pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2020/2021 s ohľadom na požiadavky firiem.  Poradie uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavené na základe uvedených kritérií samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

    

   Vstupné údaje, predpoklady a podmienky prijatia:

   • doručenie vyplnenej prihlášky na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
   • získanie nižšieho stredného vzdelania,
   • doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium  - Záväzné potvrdenie.docx,
   • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy,
   • diplomy,  alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 15 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
  • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu