• AKTUALIZOVANÉ 07.05.2020


   2-ročné učebné odbory: 3161 F praktická žena, 3686 F stavebná výroba, 4579 F lesná výroba

    

   Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium :

   3161 F praktická žena : 18

   3686 F stavebná výroba : 10

   4579 F lesná výroba : 10 

    

   Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní :

   4579 F lesná výroba : 10 

    

   Riaditeľ Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade § 65 ods. 2, ods. 3, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

    

   určuje

   kritériá a podmienky prijatia na štúdium

    

    

   Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka:

   Do 1. ročníka vzdelávacieho programu  môže byť prijatý žiak, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

   Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle určeného schváleného počtu prijímaných žiakov  a na základe posúdenia ich schopností pre odbornú prípravu na výkon povolania, ako aj na základe vykonaného pohovoru so zákonným zástupcom žiaka.

    

    

   Podmienky prijatia v duálnom vzdelávaní :

   Podľa §  63 ods. 8) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač o štúdium v odbore,  v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,  priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie,  a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu  o duálnom vzdelávaní. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií a podmienok pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2020/2021 s ohľadom na požiadavky firiem. 

   Poradie uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavené na základe uvedených kritérií samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

    

   Vstupné údaje, predpoklady a podmienky prijatia:

   • doručenie vyplnenej prihlášky na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
   • doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium - Záväzné potvrdenie.docx,
   • uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 15 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
  • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu