• OZNAM O BARMANSKOM KURZE

      20. 9. 2021

      Dňa 20.10.2021 - 26.10.2021 sa na SŠ Jarmočná 108, bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR.

      Študenti z odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a hostinský sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Vilčekovej Lýdii.

     • Oznámenie o poskytnutí voľna žiakom školy

      10. 9. 2021

      V súlade s  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška  MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných a stredných školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že na deň 14. 09. 2021

       

      poskytujem žiakom školy voľno

       

      Dôvodom je návšteva pápeža Františka v Prešovskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace obmedzenia v osobnej a autobusovej doprave, presunu veľkého množstva ľudí z rôznych regiónov Prešovského samosprávneho kraja na prešovskú liturgiu ako aj prevenciu šírenia nákazy Covid-19 medzi žiakmi.

       

       

      S úctou

       

       

       

       

       

                                                                                                     Mgr. Ján Bondra

                                                                                                     poverený vedením školy                                                                      

       

    • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov
     • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov

      8. 9. 2021

      Vážení rodičia,

      Rade školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Rade školy pri Obchodnej akadémii, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa skončili mandáty vyradením  obidvoch škôl zo siete škôl a školských  zariadení Slovenskej republiky dňa 31. 08. 2020.

      Po zápise Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je potrebné ustanoviť novú radu školy v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ  č. 291/2004 Z. z. ako aj vyhláškou č. 230/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

      Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je vyšší územný celok, sú :

      • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
      • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
      • traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia - avizovaná voľba,
      • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
      • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      V dôsledku pretrvávania protipandemických opatrení sa avizovaná voľba zástupcov rodičov do rady školy nemôže uskutočniť obvyklým spôsobom.

      Voľbu zástupcov rodičov plánujeme zrealizovať v čase odovzdávania antigénových samotestov Vám rodičom v termíne, ktorý dodatočne upresníme po doručení Ag samotestov zástupcami Odboru školstva okresného úradu Prešovského samosprávneho kraja.

      Pred samotnou voľbou je potrebné zostaviť kandidátnu listinu navrhnutých kandidátov zo strany rodičov.

      Keďže sa snažíme v škole dodržiavať prísne protiepidemické pravidlá, zvolili sme pre voľbu zástupcov rodičov žiakov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do rady školy nasledujúci postup:


      Prihlásenie kandidátov do rady školy za rodičov/zákonných zástupcov žiakov

      Do pondelka, 13. 09. 2021, do 12,00 hod. prijíma riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na adrese sekretariat@ssjsl.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena a priezviska navrhovaného kandidáta, triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložený text „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx”. Iba takúto nomináciu je možné akceptovať. Za kandidáta môžete navrhnúť i seba. Následne bude s kandidátom dohodnutý postup, ako odovzdať potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov. Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_-rada_skoly_-_zastupca_rodicov.docx


      Voľby členov rady školy za rodičov/zákonných zástupcov žiakov

      Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním za prítomnosti volebnej komisie v areáli Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a na Elokovanom pracovisku Lomnička 150.

      Hlasovať má právo iba jeden z rodičov/zákonných zástupcov žiaka.

      Zákonný zástupca žiaka sa po príchode do areálu školy zapíše do prezenčnej listiny, podpíše a následne bude oboznámený so spôsobom voľby. Vyplnený volebný lístok vloží do pripravenej urny.

      Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a v prípade dostatočnej účasti rodičov/zákonných zástupcov vyhlási nových členov rady školy za zástupcov rodičov žiakov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

      Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a ešte raz pripomíname, že tí, ktorí máte záujem byť členmi rady školy, aktívne v nej pracovať, prípadne chcete navrhnúť iného rodiča/zákonného zástupcu, pošlite svoju nomináciu na sekretariat@ssjsl.sk do pondelka 13. 09. 2021.


          Mgr. Ján Bondra

      poverený vedením školy

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      31. 8. 2021

      Milí žiaci, vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

       

      srdečne Vás pozývame na slávnostneé otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční

      2. septembra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 h v areáli Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Elokovanom pracovisku Lomnička 150 je naplánované

      2. septembra (štvrtok)  so začiatkom o 11.00 h v priestoroch elokovaného pracoviska Lomnička 150.

       

      Tešíme sa na spoločné stretnutie

      Vedenie Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

       

    • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi
     • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi

      14. 6. 2021

      10.júna 2021 žiaci IV.HOA a I.SVS sprostredkovane, cez autentické zábery navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, seredský tábor a vyhladzovacie tábory AUSCHWITZ a SOBIBOR. Napriek súčasným popieračom holokaustu videli, ako sa počas 2.svetovej vojny popierala ľudská dôstojnosť nielen židovského obyvateľstva, počuli o plánoch nacistov “vysťahovať” zo strednej Európy slovenský národ a jeho časť asimilovať, vypočuli si silné výpovede žien, preživších násilie a fanatizmus v seredskom tábore a vyhladzovacom tábore AUSCHWITZ. Nesmieme nikdy zabudnúť, aké zverstvá dokáže  vykonať človek, lebo život v mieri nie je samozrejmosťou! Máme len obyčajné šťastie, že nemusíme na vlastnej koži prežívať hrôzy vojny.

    • Obnova školského vyučovania od 17. mája 2021
     • Obnova školského vyučovania od 17. mája 2021

      14. 5. 2021

      Milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 13. mája 2021

      pod číslom 2021/13405:1-A1810

       

      sa s účinnosťou od 17. mája O B N O V U J E vyučovanie vo všetkých školách.

       

      Všetky triedy budú od pondelka 17. mája postupovať podľa rozvrhu hodín, ktorý majú v nepárnom týždni (rozvrh hodín v nepárnom týždni).

       

      Rozvrh hodín a prestávok bude nastavený takto:

       

      Hod Začiatok  Koniec  Prestávka

      1      8.00           8.30        5

      2      8.35           9.05        5

      3      9.10           9.40        5

      4      9.45          10.15      15

      5     10.30          11.00       5

      6     11.05          11.35       5

      7     11.40          12.10       5

      8    12.15           12.45

       

       

      Organizácia vyučovacieho procesu:

       

      1.Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, pokiaľ minister školstva nerozhodne inak. Prebieha riadne teoretické a praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu a platných rozhodnutí Úradu verejného  zdravotníctva.

       

      2. Žiaci a zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

       

      3. Ráno pred vstupom do budovy prebehne ranný filter a kontrola dodržiavania opatrení (respirátor......).

       

      4. Žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami všade vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak. Na hodinách je povolené nosiť rúško, šatku alebo iný ekvivalent, no my odporúčame nosiť certifikovaný respirátor. Z toho dôvodu boli ponechané kratšie vyučovacie hodiny.

       

      5.  Žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do strednej školy, ktoré trvá 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti

      (príklad: ak budete chýbať piatok, sobotu a nedeľu, už sú to 3 dni a musíte predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti).

      Vyhlásenie budete môcť podávať cez EDUPAGE alebo písomne pri príchode do školy (tlačivo nájdete v prílohe).

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá žiak potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       

      Stravovanie:

       

      1. Stavovanie bude prebiehať obvyklým spôsobom po ukončení Vášho vyučovacieho dňa, najskôr však od 11.30 hod. do 13.00 hod.

       

      Vedenie Spojenej školy Jarmočná 108

    • Odpadové hospodárstvo - beseda
     • Odpadové hospodárstvo - beseda

      28. 4. 2021

      Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a pre nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Ku tejto iniciatíve  dňa  27. 4. 2021 žiaci posledného ročníka odboru murár a stolár diskutovali o možnosti likvidácie stavebného i  drevného odpadu a jeho prípadného využitia za účelom ochrany životného prostredia.

       Ciele  besedy bolo:

      • predchádzanie vzniku odpadu,
      • príprava na opätovné použitie,
      • recyklácia,
      • iné zhodnocovanie, napr. energetické,
      • zneškodňovanie,
      • ochrana prírody a krajiny.

      Súčasťou besedy bol aj náučný film zameraný na problematiku odpadovu a surovín.

    • „Zabudnuté“ epidémie a tradičné liečiteľstvo v minulosti
     • „Zabudnuté“ epidémie a tradičné liečiteľstvo v minulosti

      28. 4. 2021

      Človek a nákazlivé choroby spolu koexistovali odpradávna. Keď nás oslovilo Ľubovnianske múzeum  s ponukou prednášky o epidémiách, ani na chvíľu sme nezaváhali, pretože práve prežívame „dobu koronavírusovú“ a žiaci mali možnosť aspoň trochu uniknúť od bežného stereotypu online vyučovania.

      Online prednáška sa uskutočnila 27. 4. 2021 a zúčastnili sa jej žiaci I.B, II.B, II.A,  IV.HOA a  I.SVS. V prvej časti prednášky sa žiaci dozvedeli o vzniku rôznych chorôb (mor, cholera...), o tom, ako sa k nám dostali a prebiehala ich liečba. Zároveň sa dozvedeli o dôsledkoch chorôb na Spiši, v Starej Ľubovni, i o tom, ako sa s nimi dokázali popasovať napr.  majitelia hradu Ľubovňa  - Juraj Félix Raisz.

      Druhá časť prednášky bola zameraná na liečenie pôvodných chorôb, liečiteľov (dozvedeli sa, že napr. v Haligovciach bol známym liečiteľom bača Jendrejčák), na liečebné praktiky a v neposlednom rade aj  na liečivé rastliny.

      Vanesa: Prednáška bola veľmi zaujímavá, najviac ma zaujalo, akými prostriedkami liečili ľudí počas epidémie v minulosti ( krvou alebo tukom zo zvierat), že za liečiteľov boli považovaní najmä bačovia, kováči, veštice. Zároveň som zistila, že epidémie v minulosti majú s dnešnými veľa spoločného.

       

      Veronika: Na prednáške ma najviac zaujali praktiky, ktorým ľudia verili v tej dobe, iracionálne dôvody chorôb( liečebné praktiky, zariekanie, modlitby), liečebné prostriedky, liečivé rastliny, využívanie krvi a tuku  zo zvierat na liečenie ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé.
      Som rada, že som sa mohla prednášky zúčastniť.

    • Deň zeme INAK
     • Deň zeme INAK

      28. 4. 2021

      Pri  príležitosti celosvetového Dňa zeme sme organizovali dňa 27.4.2021  spolu so žiakmi prvého ročníka hotelovej akadémie čistenie prístupovej komunikácie do Starej Ľubovne smerom od Mníška nad Popradom. Pre turistov je to vstupná brána do mesta z Poľska a bohužiaľ veľmi znečistená odpadkami, ktorých sa zbavujú  najmä okoloidúci vodiči. Nájdu sa tu aj plné vrecia domového odpadu. Tie sa po čase rozpadnú a zvieratá alebo vietor ich potom roznášajú po okolí.

      Pri rozoberaní problematiky ochrany životného prostredia v predmete biológia prišli žiaci k záveru, že začať treba ihneď a od seba. Preto iniciovali v čase, kedy sa pre pandemické opatrenia nemožno stretávať v škole, podujatie, pri ktorom spojili dobré s užitočným. Rozhodli sa pomôcť sebe i mestu. Pripravili si pracovné rukavice, športové oblečenie a oslovili o spoluprácu spoločnosť EKOS, ktorá im poskytla vrecia na triedený odpad ako aj jeho odvoz. A nebolo ho málo. Vyzbierali na úseku dlhom 3 km po oboch stranách cesty 31 vriec odpadu, pričom separovali sklo, plasty, kov a zvyšný odpad.

      Konaním s malými krokmi meníme takto zmýšľanie a uvažovanie mládeže i dospelých v duchu ochrany prírody i celého životného prostredia.

    • Môže byť v odpade ukryté bohatstvo?
     • Môže byť v odpade ukryté bohatstvo?

      28. 4. 2021

      Táto otázka vzbudila záujem našich hotelierov druhého a tretieho ročníka, pretože odpad je zvyčajne vnímaný „iba“ ako hrozba pre našu Zem.     

      Radšej ako hútať, či je to naozaj tak, absolvovali online diskusiu na tému Dokážeš posúdiť potenciál odpadov?, ktorú zorganizovala Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej Univerzity v Košiciach pri príležitosti Dňa Zeme.  Študenti tak získali ďalší pohľad na využitie odpadov, ktoré jednoznačne prináša finančný efekt. Zároveň nadobudli viac informácií o tom, čo vlastne predstavuje „bohatstvo ukryté v odpadoch“, ale aj o procesoch recyklácie odpadov umožňujúcich zisk deficitných kovov aj v krajinách, ktoré nemajú ich prírodné  zásoby. Avšak predsa len najdôležitejším poznaním pre všetkých bolo, že  každý z nás by mal hlavne predchádzať vzniku akéhokoľvek odpadu.

    • Prednáška MINISTERSTVA VNÚTRA
     • Prednáška MINISTERSTVA VNÚTRA

      27. 4. 2021

      Nútené práce,  skutočné príbehy ľudí, dôležité čísla..... to je len zlomok toho, čo sa mohli žiaci končiacich ročníkov dozvedieť na online prednáške Ministerstva vnútra zameranej na prevenciu nástrah spojenú s vycestovaním za prácou do zahraničia.

      Prednáška bola zaujímavá, pútava, založená na skutočných príbehoch ľudí s pozitívnou spätnou väzbou zo strany žiakov školy.

    • Spojenie vyučovania a exkurzie ... a to všetko ONLINE
     • Spojenie vyučovania a exkurzie ... a to všetko ONLINE

      27. 4. 2021

      Dňa 23.4.2021 som sa s triedou I.HOA v rámci tematického celku „Hoby“  a II.HOA v rámci tematického celku „Trávenie voľného času“ zúčastnila  3D-virtuálnej prehliadky výstavy obrazov v Tatranskej galérii v Poprade. Mali sme možnosť v tomto čase pandémie zadarmo si pozrieť obrazy veľkých slovenských umelcov Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej –Kállayovej,  známych žiakov Vincenta Hložníka. Sú to mená, ktoré by mala táto generácia žiakov poznať, lebo určite vyrastala na rozprávkach, ktoré títo dvaja umelci ilustrovali. Za svoje úspechy boli ocenení najprestížnejšími svetovými cenami.  O tom, že je ich umenie vysoko cenené, svedčí aj ponuka z vydavateľstva Brio Praha a Gründ v Paríži ilustrovať  spolu kompletné dielo H. Ch. Andersena (156 rozprávok). Práca na ilustráciách trvala štyri roky, postupne vyšli tri zväzky kníh. Ilustrácie Andersenových rozprávok sa tak v podaní oboch autorov stávajú veľkou rozprávačskou a ilustrátorskou epopejou plnou úcty k textu, ale aj jeho nádherným a osobitým ozvláštnením.

    • Online SOČ- ka alebo SOČ trochu inak
     • Online SOČ- ka alebo SOČ trochu inak

      7. 4. 2021

      Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo online formou.

      Spojenú školu Jarmočná 108 tu reprezentovalo spolu desať študentov v siedmich súťažných odboroch.

      Za o. z. Obchodná akadémia súťažila v odbore číslo 1 – Problematika voľného času Natália Kalisová s prácou Pohyb a strava v čase korona krízy, v odbore číslo 3 – Chémia, potravinárstvo nás reprezentovala Janka Rothová s prácou Charmé – výroba parfumu, v odbore číslo 5 – Životné prostredie, geografia, geológia súťažila Júlia Olekšáková s prácou Fast fashion a Slow fashion, v odbore číslo 6 – Zdravotníctvo, farmakológia – Lucia Fudalyová s prácou Spina bifida – výzva k životu a v odbore číslo 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba René Rinkovský s prácou Slow Fashion.

      Za o.z. Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel súťažili v odbore číslo 1 – Problematika voľného času – Natália Džurňáková a Nikoleta Foľvarská s prácou Zdravý životný štýl s tréningovými plánmi, v odbore číslo 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia školu reprezentovala Júlia Špesová s prácou Menej známe turistické chodníky v Pieninách a okolí a v odbore číslo 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia nás po minuloročnom úspechu reprezentoval Juraj Koreček a Alexandra Duračinská s prácou Splnený sen alebo nočná mora? Dištančné vzdelávanie počas pandémie Covid -19.

      Tento rok sa pre našu školu podarilo študentke 3. ročníka hotelovej akadémie Júlii Špesovej vybojovať krásne 3. miesto s prácou Menej známe turistické chodníky v Pieninách a okolí.

      Srdečne blahoželáme !

    • Pilotná trieda FinQ
     • Pilotná trieda FinQ

      18. 3. 2021

      V súlade so schváleným plánom aktivít programu FinQ bolo dňa 12. 3. 2021 zrealizované priebežné diagnostické testovanie žiakov pilotnej triedy II. HOA, ktoré prebehlo on-line formou. Žiakom, ktorí mali problémy s technickým vybavením a mali záujem urobiť test z prostredia školy, boli na tento účel vytvorené vhodné podmienky v multimediálnej učebni pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Pilotné overovanie v rámci programu FinQ má za cieľ zistiť reálnu úroveň finančnej kultúry našich žiakov. Testovanie prebehlo bez problémov a úspešne. Výsledky žiakov z priebežnej diagnostiky budú porovnané s úrovňou, dosiahnutou v rámci úvodnej diagnostiky, ktorá bola vykonaná na začiatku školského roka.  

      Program FinQ zastrešuje Nadácia Slovenskej sporiteľne. Je inovatívnym programom v oblasti zvyšovania finančnej kultúry žiakov aj pedagogických zamestnancov. Naša škola je jednou z vybraných škôl, ktoré sú zapojené do programu  na základe Zmluvy o spolupráci pre účely realizovania pilotného overovania programu FinQ.

     • Rozbehni sa na škole

      27. 1. 2021

      V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznisnápadov. Následne môžeš svoj biznisnápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.  Ambasádorkou projektu je Ing. Petra Romanová    • Medzinárodný deň študenstva či Deň boja za slobodu a demokraciu
     • Medzinárodný deň študenstva či Deň boja za slobodu a demokraciu

      16. 11. 2020

      Milí študenti,
         dňa   17. novembra oslavujeme  Deň boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok, ktorý nám pripomína Nežnú revolúciu z roku 1989.Tento deň je zároveň Medzinárodným dňom študentstva a súvisí s udalosťami z roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii. Reakciou na túto demonštráciu bola streľba do davu, ktorá si vyžiadala životy dvoch ľudí.

         Jednou z obetí  bol študent medicíny Karlovej univerzity Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou voči tomuto zhromaždeniu bol útok okupantov z  noci na 17. novembra, počas ktorej fašisti zaútočili na vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne, odkiaľ odvliekli viac ako 1200 študentov do koncentračného tábora v Saschenhausene. Na Hitlerov príkaz boli zatvorené všetky české vysoké školy po dobu troch rokov. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.
            Po druhýkrát zohrali študenti významnú úlohu v našich dejinách v roku 1989. Novembrové udalosti sa začali v predvečer 17. novembra v Bratislave demonštráciou skupiny študentov za zmenu školského systému . O deň neskôr sa konala v Prahe veľká spomienková akcia na udalosti z roku 1939, ktorá sa zmenila na demonštráciu za zmenu nielen školského, ale  aj celého politického systému.  Demonštrácia vyvolala  brutálny policajný zásah proti demonštrantom, čo odštartovalo takzvanú Nežnú revolúciu spojenú s pádom totalitného režimu v bývalom Československu.
             Mladí ľudia sú už roky považovaní  za hybnú silu národa, pretože im nikdy nechýbala odvaha bojovať za svoje ideály.

             Prajeme vám teda, milí naši študenti, aby ste si zajtrajší deň dostatočne užili a oddýchli a nikdy nezabudli na skutočnosť, že právo na slobodné vyjadrovanie nie je  samozrejmosťou ani v dnešnom modernom svete.

                                                                       (moderátori školského rozhlasového štúdia)

    • Zážitkové učenie aj na Spojenej škole Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni
     • Zážitkové učenie aj na Spojenej škole Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni

      30. 9. 2020

      V termíne od 16 do18. septembra  2020 sa náš školský tím v zložení dvaja pedagógovia a jedna žiačka prvého ročníka odboru Poľnohospodár – služby, zúčastnil na vzdelávacom  kurze v malebnom prostredí vzdelávacieho centra Zaježová. Cieľom akcie bolo oboznámiť sa s tvorbou Quetestov.  A čo to vlastne ten questing je? Radostná cesta za „poznaním“- pokladom. Questing vzniká s cieľom nalákať Vás na tajomstvá, príbeh na objavovanie skrytého, kúzelného sveta.  Musíte len vyriešiť hádanky a rozlúštiť mapu a „poklad je váš“. Questing využíva cesty za pokladom k vzdelaniu.!!! Je to zábavná forma vzdelávania.  Fakt, že sa žiakom neodovzdávajú hotové poznatky, ale žiaci vlastnou iniciatívou dospejú k poznaniu, zvyšuje mieru zapamätania. Môžeme to zaradiť medzi inovatívne formy vzdelávania, ktoré urobia z tradičného netradičné! Počas nabitého programu sme mali možnosť pracovať v školských tímoch, v ktorých sme sa pod vedením našich lektorov učili vytvárať questy a inšpirovať sa navzájom ako učiť vonku a v sade. Táto činnosť bola veľmi inšpirujúca pre nás pedagógov a aj pre samotných žiakov. Skutočnosť,  že do tímov sme boli rozdelení rôzne, prispela k lepšiemu poznaniu samotných účastníkov. Mali sme možnosť pracovať s inými žiakmi, vymieňať si názory a skúsenosti. Celá spolupráca sa niesla v duchu rovnocennosti, vzájomnej spolupráci a zdravej súťaživosti.

      Takže milí kolegovia a kolegyne,

       ak Vás táto netradičná forma zaujala

       môžete sa inšpirovať....

      a do veršov študentom zašifrovať

      indície k POZNANIU!!!

    • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
     • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní

      8. 9. 2020

      Naša škola je jednou z pilotných škôl programu FinQ, ktorého cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť študentov. Už v minulom školskom roku prebiehalo vzdelávanie vedenia školy a našich pedagógov v oblasti finančnej kultúry a  hneď na úvod školského roka 2020/2021 sme odštartovali  realizačnú časť programu  úvodnou diagnostikou študentov pilotnej triedy II. HOA.

      Program s názvom FinQ bude v tomto školskom roku v pilotnej triede súčasťou existujúcich vyučovacích predmetov. Študenti  budú pracovať najmä s učebnou pomôckou “Moje portfólio FinQ”, kde budú zaznamenané pokroky, ktoré  urobia v jednotlivých predmetoch v kontexte rozvoja finančnej kultúry.

      Ing. Helena Beňačková

    • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy
     • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy

      26. 7. 2020

      Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do zamestnania pedagogického  zamestnanca na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v učebnom odbore 4579 F lesná výroba s predpokladaným nástupom 01.09.2020. 

       

      Kategória pedagogického zamestnanca: majster odbornej výchovy

       

      Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 2 „Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy“,

      1. diel – Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole,

      1. časť – majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik - oddiel A, oddiel B, oddiel C  vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

       

      Forma odmeňovania:

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      Požadované doklady k pracovnému pohovoru:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • motivačný list,
      • profesijný životopis,
      • doklady o vzdelaní,
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

       

      Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru:

      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme i § 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Ďalšie  požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť,

       

      Termín podania žiadosti:

      Žiadosti s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 20.08.2020.

       

      Pracovný pohovor:

      Uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných  predpokladov budú vyzvaní na účasť na pracovnom pohovore s určením termínu pohovoru.

       

      E-mail školy: sekretariat@sosjsl.sk

       

      Adresa školy:

      Stredná odborná škola

      Jarmočná 108

      064 01  Stará Ľubovňa

       

      PaedDr. Vladimír Buvalič

         riaditeľ školy

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg
     • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg

      6. 7. 2020

      Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením odborného zamestnanca na voľné pracovné miesto sociálny pedagóg  s predpokladaným nástupom 01.09.2020. 


      Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg


      Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.


      Forma odmeňovania:

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


      Požadované doklady k pracovnému pohovoru:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • motivačný list,
      • profesijný životopis,
      • doklady o vzdelaní,
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


      Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru:

      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme i § 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


      Ďalšie  požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť,


      Termín podania žiadosti:

      Žiadosti s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 03.08.2020.


      Pracovný pohovor:

      Uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných  predpokladov budú vyzvaní na účasť na pracovnom pohovore s určením termínu pohovoru.


      E-mail školy: sekretariat@sosjsl.sk


      Adresa školy:

      Stredná odborná škola

      Jarmočná 108

      064 01  Stará Ľubovňa


      PaedDr. Vladimír Buvalič

          riaditeľ školy


    • Environmentálna prednáška
     • Environmentálna prednáška

      13. 3. 2020

      V pondelok sa v poobedňajších hodinách uskutočnila odborná environmentálna prednáška v podaní SPU Nitra, na ktorej sa zúčastnili študenti prvých až tretích ročníkov. Tu sa mohli dozvedieť o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Ich cieľom informovať študentov v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti, v rámci celého Slovenska.

    • Valentínske posedenie pri šálke čaju
     • Valentínske posedenie pri šálke čaju

      18. 2. 2020

      Nech už slávime Valentína akokoľvek, s darčekmi alebo bez nich, nezabúdajme, že lásku a úctu si máme prejavovať po celý rok, nielen v jeden deň.

      Svätého Valentína, ktorého oslavujeme 14.februára sme si pripomenuli aj my na Elokovanom pracovisku v Lomničke. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie s ochutnávkou napečených a naservírovaných koláčikov.

      Posedenie pri šálke čaju sa nieslo v príjemnom prostredí s dobrou náladou

    • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
     • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ

      18. 2. 2020

      Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

      Slová Konfucia určite vystihujú pocity počas hodín a hodín strávených nad stredoškolskou odbornou prácou tých hotelierov, ktorí to brali naozaj vážne. Aj keď sme mali pomerne dosť času na prípravu a spracovanie tém, predsa len väčšinu z nás trošku zaskočilo, že deň „D“ – školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, sa tak rýchlo priblížil. A zrazu 6. februára 2020 sme museli pred svojimi spolužiakmi a porotou, Ing. Romanovou a Mgr. Kuzárovou, prezentovať výsledky svojich odborných prác, ktoré boli všelijaké: výborné, „odfláknuté“ i ... „neprítomné“.  Tréma síce fungovala, u väčšiny po prvých vetách upadala, no nakoniec sme však skonštatovali, že to nie je až také jednoduché vystúpiť pred publikom a zaujať ho. Stálo to však zato. Zvlášť, keď v maturitnom ročníku nás všetkých čaká niečo podobné – spracovanie a obhajoba vlastného projektu pred maturitnou komisiou.

      Ako školské kolo dopadlo?

      Na krajskú prehliadku  vo viacerých súťažných odboroch postúpili:

      • M. Pitoňáková s L. Pištejovou, ktoré sa zaoberali prírodnými kozmetickými a čistiacimi prípravkami,
      • M. Šlachtovský a K. Girgošková so svojou zaujímavou prácou o včelách a ich produktoch,
      • D. Vančová, ktorá rozoberala kresby svojich podstatne mladších sesterníc a bratranca,
      • B. Sroka a O. Plach, ktorí síce odbornou prácou až tak nepresvedčili, ale prezentáciu Benjamín zvládol výborne a zaujímavo, 
      • J. Koreček, ktorý sa zaoberal ekologickou stopou a moderným životným štýlom ohľaduplným k životnému prostrediu.

      Všetkých nás ešte čaká dolaďovanie prác, aby sme koncom marca na krajskej prehliadke SOČ v Bardejove dopadli čo najlepšie.

      J. Koreček, šéfredaktor ŠUMu

    • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
     • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku

      14. 2. 2020

      Dňa 11.2.2020 privítalo gymnázium Dominika Tatarku v Poprade všetkých úspešných riešiteľov nemeckej olympiády z obvodových kôl. Naša škola mala zastúpenie v študentovi Dávidovi Perháčovi z II.HOA, ktorý aj tentoraz ukázal svoje vynikajúce jazykové zručnosti. Aj keď Dávid neobsadil jedno z prvých troch miest, s počtom bodov 59  obsadil krásne piate miesto, kde mu chýbali len tri body do umiestnenia. Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku bolo na veľmi vysokej úrovni, kde skúšajúci boli nemeckí lektori a tí najlepší sa zúčastnia celoslovenského kola. Dávidovi prajeme veľa ďalších síl posunúť sa jazykovo dopredu, nech má tú správnu motiváciu robiť naďalej dobré meno nielen sebe, ale samozrejme aj našej škole.

    • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
     • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov

      10. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sme mali opäť možnosť zúčastniť sa  výstavy  Kam na vysokú 2020, Kam po strednej  – Road ShowTrip v Prešove, ktorá je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov stredných škôl. Na výstave si môžu študenti zistiť informácie „z pravej ruky“ potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Veľmi obľúbené sú rozhovory so študentmi konkrétnych fakúlt, ako aj s vyučujúcimi. Medzi vystavovateľmi boli slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré ponúkali možnosti štúdia na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete.

    • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
     • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole

      4. 2. 2020

      Na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislave si Stredná odborná škola Jarmočná 108 prevzala dve významné ocenenia a hotelierky bodovali v prestížnej baristickej  súťaži.

      Z rúk predsedu PSK Mgr. Milana Majerského a predsedu  Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru prebral riaditeľ školy PaedDr. Vladimír Buvalič ocenenie Osobnosť cestovného ruchu v oblasti vzdelávania. Odborná porota ocenila, že pod jeho vedením sa škola prispôsobila podmienkam na trhu práce, úspešne sa rozvíja v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a realizáciou viacerých projektov sa v nej vytvorili výborné podmienky na kvalitné vzdelávanie a praktickú prípravu odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

      Ocenenie NAJ produkt CR 2019 za víťazstvo v online hlasovaní si na veľtrhu  prevzali študentky študijného odboru hotelová akadémia K. Bittnerová, A. Palubová a J. Filičková za projekt Pokušenie Spiša Nestville Park Hniezdne. Ich videovizitka vo forme reklamného spotu, plagát s fotografiami a powerpointovej prezentácie s hovoreným slovom odhaľuje čaro nášho regiónu a atraktívnej destinácie, v ktorej v roku 2012 vyrástla zaujímavá expozícia liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel.

      Príjemnú atmosféru a pocit z dobre vykonanej práce v Bratislave vyšperkovali hotelierky baristky Júlia Filičková a Diana Bachledová, ktoré vo výnimočnej atmosfére Kávového mestečka na Medzinárodnej výstave Danubius Gastro Incheba v Bratislave vynikajúco vstúpili do piateho ročníka prestížnej súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior organizovanej Medzinárodným kávovým inštitútom. Dievčatá si veľmi dobre poradili so zmenou v disciplínach, keďže okrem náročného nastavovania mlynčeka, prípravy dvakrát espressa, dvakrát cappuccina a dvakrát voľného nápoja, ktorého základom je espresso, museli pripraviť kávu alternatívnym spôsobom.

      Júlia obsadila krásne druhé miesto a Diana, ktorá je nováčikom medzi staršími žiakmi, porazila 17 súťažiacich z ďalších dvanástich slovenských hotelových akadémií a obsadila 7. miesto. Obe dievčatá si na svoje kontá pripísali prvé cenné body potrebné pre čo najlepšie celkové umiestnenie. Želáme im, aby boli úspešné i v ďalších kolách a zabojovali o hlavnú cenu súťaže, cestu do Brazílie. 

    • BARMANSKÝ KURZ 2020
     • BARMANSKÝ KURZ 2020

      24. 1. 2020

      Dňa 10.2.2020 - 14.2.2020 sa na SOŠ Jarmočná 108 bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR. Študenti z odborov hotelová akadémia, kuchár a hostinský sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Vilčekovej Lýdii.

    • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020

      21. 1. 2020

      V dňoch 13.1.2020 – 17.1.2020 sa študenti prvých ročníkov zúčastnili odborného výchovno-výcvikového lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku SKIPARK Vyšné Ružbachy.

      Študenti boli na úvod rozdelení do troch výkonnostných skupín, kde uskutočňovali plán základného respektíve zdokonaľovacieho lyžiarskeho kurzu. Nakoniec kurzu však všetci študenti  úspešne zvládli problematiku dlhých znožných oblúkov.

      Okrem lyžovaniu sa študenti spolu so svojimi pedagógmi venovali aj kultúrnemu vyžitiu         a teoretickému vzdelávaniu. Podľa plánu sa venovali problematike techniky lyžovania prostredníctvom krátkych edukatívnych videí i inštruktáži, absolvovali zaujímavý večerný program s množstvom hier, kvízov a súťaži, kde sa navzájom spoznávali a tvorila sa príjemná atmosféra.

      Na záver všetci účastníci skonštatovali, že sa lyžiarsky kurz vydaril a študenti i pedagógovia odchádzali domov s dobrým pocit za úžasne prežitý „lyžiarsky“ týždeň.

    • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
     • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo

      20. 1. 2020

      Študenti našej školy, ktorí úspešne zabodovali v školskom kole olympiády v cudzích jazykoch, mali možnosť zmerať si svoje jazykové znalosti  a porovnať sa s mnohými ďalšími študentmi z rôznych okresov prešovského kraja na obvodnom kole olympiád v anglickom a nemeckom jazyku. Už tradične sa olympiády konali v meste Bardejov na gymnáziu Leonarda Stöckela. V olympiáde v anglickom jazyku nás zastupovali dvaja študenti - a to Adrián Záleš z III.HOA a Dávid Perháč z II.HOA. Vo veľmi náročných kategóriách sa obidvom študentom podarilo v anglickom jazyku postúpiť do ústneho kola, kde sa popasovali so situačnými úlohami.

      Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove hneď na druhý deň, 16.01.2020, organizovalo obvodné kolo v olympiáde v nemeckom jazyku. Našu školu zastúpil takisto Dávid Perháč z II.HOA. V náročnom postupovom kole sa podarilo len trom študentom prepracovať do ústneho kola, a jedným z nich bol práve Dávid Perháč. Ten zúročil všetky svoje jazykové znalosti a skončil na krásnom III. mieste. Zároveň získal prvé miesto za okres Stará Ľubovňa, čo mu umožnilo postup na krajské kole.

      Našim študentom srdečne blahoželáme. Tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov a veríme, že nielen ich, ale aj mnohých ďalších budú ich úspechy motivovať k ďalšej práci na sebe a prispejú tak aj svojou prácou k dobrému menu našej školy.

    • Deň s Mikulášom
     • Deň s Mikulášom

      10. 12. 2019

      Ani sme sa nenazdali a je tu opäť predvianočný čas, ktorý odštartoval v  piatok 6.12.2019. V tento deň k nám  totiž  do Starej Ľubovne a na Elokované pracovisko v Lomničke opäť po roku  zavítal pán Mikuláš s bielymi vlasmi, bielou bradou a červeným plášťom.

      Už od rána bolo na učiteľoch i na študentoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Ako to už býva zvykom ani tento rok neprišiel sám. Priniesol so sebou aj svojich pomocníkov, anjela a čerta. Prešli sa školou a zastavili sa v každej triede, kde sa Mikuláš prihovoril študentom                               a odzneli vianočné pesničky v podaní spevákov  Petra a Miroslava, ktorých na gitare  sprevádzal Martin Mirga, prostredníctvom edukatívnej rozhlasovej relácie sa študenti dozvedeli, kto sv. Mikuláš bol, aký bol jeho život a aké sú tradície a oslavy tohto sviatku u nás a v rôznych krajinách sveta. Keďže Mikuláš bol známy svojou štedrosťou, každému sa ušlo aj nejaké to sladké pečivo a sladkosti. Mikulášsky deň ďalej pokračoval v telocvični, kde boli pre študentov pripravené súťaže.

      Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady a  dúfame, že budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte.

    • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
     • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie

      6. 12. 2019

      Streda, štvrtý december. Deň, ktorý začínal úplne bežne, lenže pre nás, redaktorov ŠUMu, bol niečím špeciálnym. O ôsmej hodine, sme namiesto prvej hodiny, nasadli do školského auta a zamierili do nášho krajského mesta, Prešova. Spolu s p.uč Kuzárovou, redaktorkou  Annamáriou a nováčikom v našom tíme, prvákom Jurajom, sme boli na vyhlásení výsledkov Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Akonáhle sme prišli do prešovskej knižnice Slniečko, čakalo nás vrelé privítanie, balíček a chutná káva. Potom sme diskutovali o všetkých zapojených časopisoch.

      Všetci sme dostali množstvo rád, v čom by sme sa mali zlepšiť, pochvál, čo sme zase zvládli bravúrne.
      Po diskusii nasledovalo vyhodnotenie a my sme sa umiestnili v BRONDZOVOM PÁSME. Vraj len kúsok od strieborného, čo je pre nás veľká výzva.

      Juraj Koreček, šéfredaktor ŠUMu

    • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
     • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka

      6. 12. 2019

      Dňa 3. 12.2019 mali študenti možnosť navštíviť unikát nielen V Poľsku, ale aj vo svete- a to soľnú baňu Wieliczka. Zaujímavosťou tejto atrakcie je, že na rozdiel od podzemných jaskýň vznikla celá len vďaka ľudskému úsiliu a tvrdej práci. Počas prehliadky museli zdolať 800 schodov, a tým sa dostali do hĺbky 135m.V rámci turistickej trasy mali možnosť vidieť unikátnu kaplnku sv. Kingy ktorá v súčasnosti slúži napríklad aj na svadobné obrady. Najcennejšou časťou boli určite priestory, kde sa nachádzali sochy vytesané zo soli. V hlavnej kaplnke videli soľnú sochu Jána Pavla II., ale aj obraz poslednej večere vytesaný do steny, či honosné lustre pripomínajúce luxusný krištáľ. Soľná baňa má aj výborné terapeutické účinky, tak všetci zhlboka dýchali, aby si prečistili priedušky a pľúca. Na záver mali možnosť nakúpiť si malé suveníry, ako slanú čokoládu, či cukríky, ale aj rôzne spomienkové predmety. Veríme, že táto exkurzie obohatila študentov a pedagógov nielen o nové vedomosti z oblasti geografie, či dejepisu, ale aj o atraktívny a jedinečný zážitok, ktorý  ešte dlho ostane v našich spomienkach.

    • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu
     • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu

      3. 12. 2019

      V pondelok  2.12.2019 sa zúčastnili študenti školy Alica Šimská (IV. HOA) a Otakar Plach (III.HOA) v ŠRC v Starej Ľubovni oblastného kola v bowlingu. Alica Šimská obsadila v konkurencii šiestich škôl druhé miesto a postúpila na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia 19.12.2019 v Prešove. Otakar Plach obsadil v konkurencii siedmich škôl zo Starej Ľubovne, Lipian a Sabinova krásne tretie miesto. Srdečne gratulujeme. 

    • Olympiáda v cudzom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v cudzom jazyku - školské kolo

      2. 12. 2019

      V dňoch 19.-26.11.2019 sa študenti jednotlivých ročníkov hotelovej akadémie zúčastnili školského kola olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Bohatá účasť študentov bola znakom, že potrebu ovládať cudzí jazyk pre svoj budúci život a povolanie pociťujú čoraz viac. Študenti sa popasovali s textami na počúvanie, ako aj s čitateľskou gramotnosťou. Najviac ich ale potrápila komunikácia na rôzne témy, kde bolo nutné ukázať bohatú slovnú zásobu. Študenti však ukázali svoju vynaliezavosť. V anglickom a nemeckom jazyku veľmi milo prekvapili študenti I.HOA. Dávid Perháč, študent II.HOA obdivuhodne obsadil I. miesto v nemeckom, ale aj anglickom jazyku. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a prajeme im veľa pozitívnej motivácie do ďalších rokov štúdia nielen cudzieho jazyka.

      Výsledné hodnotenie:

      Nemecký jazyk:                                                        I. miesto- Dávid Perháč-II.HOA

                                                                                     II.miesto- Nikoleta Foľvarská- II.HOA

                                                                                    III.miesto- Katarína Repková- IV.HOA

      Anglický jazyk                                                          I.miesto- Dávid Perháč-II.HOA

                                                                                     II.miesto- Adam Pier – I.HOA

                                                                                    III.miesto- Paula Begálová – V.HOA            

      Ruský jazyk                                                              I.miesto- Silvio Škapura – IV.HOA

                                                                                     II.miesto- Benjamín Sroka – III.HOA

                                                                                     III.miesto- Michal Patoraj – IV.HOA

    • Preventívne s policajtom
     • Preventívne s policajtom

      2. 12. 2019

      Spolupráca školy s políciou tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu každej školy,  a preto sme oslovili  Obvodné oddelenie Policajného zboru v Starej Ľubovni o sprostredkovanie prednášky pre našich žiakov. Preventívna prednáška sa uskutočnila dňa 28.11.2019 na EP v Lomničke. 

      Prednáška bola  zameraná na protidrogovú prevenciu a  prevenciu kriminality.   Cieľom prednášky bolo priblížiť problematiku legálnych a nelegálnych drog, zvýšiť záujem žiakov o dianie okolo seba, rozpoznať násilie v rodine, poukázať na  prejavy šikanovania,  rasizmu, intolerancie a získané vedomosti využiť v reálnom živote.                                                                                                             
      Prevencia v oblasti bezpečia a slušného správania je veľmi potrebná a hlavne v dnešnej uponáhľanej dobe . Určite pomôže žiakom  správne sa zorientovať v rôznych životných situáciách.      

    • Škola otvorila svoje brány
     • Škola otvorila svoje brány

      29. 11. 2019

      Výbornou príležitosťou pre  stredné školy ako zaujímavým spôsobom priblížiť žiakom základných škôl i širokej verejnosti svoj život, aktivity či úspechy, je deň otvorených dverí.       A takýto deň, o ktorý bol medzi deviatakmi nášho regiónu veľký záujem, zrealizovali študenti SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni pod vedením svojich pedagógov 29. novembra 2019.

      Budúcich stredoškolákov, ich rodičov i výchovných poradcov základných škôl informovali zamestnávatelia - partneri školy, o možnostiach a spôsobe duálneho vzdelávania v spolupráci so školou, študenti hotelieri prezentovali nielen svoje skúsenosti zo zahraničných stáží, ale i možnosti dobre ocenenej práce v rôznych európskych krajinách po ukončení štúdia, stavbári predviedli svoje projekty a následne s budúcimi murármi pracovali so zameriavacími prístrojmi.

      V učebniach praktického vyučovania boli všetci očarení úspechmi našich baristov,  barmanov, cukrárov, kuchárov, stolárov, kaderníkov, murárov na celoslovenských i medzinárodných súťažiach i praktickými ukážkami ich profesionálnych zručností. Niektorí návštevníci si dokonca namiešali vlastný nápoj, zdobili medovníčky, pripravili kávu, dali sa ostrihať či upraviť účes v kaderníckom salóne, skladali hlavolamy, ktoré vyrobili študenti stolári, pod odborným dohľadom študentov murárov ukladali zámkovú dlažbu na suchý základ.

      Takéto praktické skúsenosti sú nezabudnuteľné i pre škôlkarov z Novej a Starej Ľubovne, ktorí už tretí rok takýmto spôsobom počas dňa otvorených dverí našej školy spoznávajú remeslá, na to sa vždy nesmierne tešia.

      Kvalitný remeselník je na nezaplatenie a návštevníci počas dňa otvorených dverí našej školy videli, čo dokážu naši študenti, v akých podmienkach študujú, nadobúdajú praktické zručnosti. Komu je remeslo blízke, či je zručný, má veľkú šancu po skončení našej školy pracovať a žiť v duchu starej ľudovej múdrosti „REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

      Do galérie DOD 2019 v obrazoch boli pridané fotografie.

    • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie
     • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie

      27. 11. 2019

      Nežná revolúcia - možno často spomínaná, avšak študentom mnohokrát málo zrejmá. 

      Tento rok sme si pripomenuli jej 30. výročie a spolu so študentami 1. KHC, 1. MSK a 2. KHC si priblížili dianie a momenty s ňou súvisiace vďaka predstaveniu, ktoré sa odohralo 14.11.2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Jeho hlavnými protagonistami boli najmä žiaci a študenti rôznych škôl, ktorí nám vďaka hovorenému slovu, tancu, piesňam a svojej recitácii poskytli hlboký kultúrny zážitok, odovzdali posolstvo a v neposlednom rade aj množstvo, možno doposiaľ nezískaných, poznatkov.

    • Okresné a krajské kolo vo futsale žiakov stredných škôl
     • Okresné a krajské kolo vo futsale žiakov stredných škôl

      26. 11. 2019

      Prvé novembrové týždne sa niesli v réžií futsalu. Úvodné okresné kolo sa konalo 5. novembra v mestskej športovej hale, ktoré sa zúčastnilo 6 družstiev. Družstvo SOŠ Jarmočná 108 podalo veľmi dobrý výkon a po pekných súbojoch skončilo suverénne na 1. mieste, čím postúpilo na krajské finále do Prešova.  Tohto sa zúčastnili 12 mužstiev z celého Prešovského kraja. Ani tam sa  však naši chlapci nestratili a po náročných súboj sa prebojovali do finále, kde nakoniec obsadili vynikajúce 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme chalani!

    • ,,Kuchár bez čapice“ – kulinárska súťaž
     • ,,Kuchár bez čapice“ – kulinárska súťaž

      22. 11. 2019

      Už v známom porekadle sa hovorí, že  ,,láska ide cez žalúdok” a ten, čo to prvýkrát vyslovil asi vedel o čom hovorí. Jedlo nás vie na jednej strane očariť, zlepšiť náladu, posilniť, vyvolať zvláštny druh šťastia a na druhej strane je  nutnosťou na prežitie. A preto sa dňa 15. novembra 2019 na EP v Lomničke konala kulinárska súťaž, ktorej úlohou bolo zistiť, či sú naši žiaci  gurmáni alebo jedlo potrebujú iba na prežitie.

      Do súťaže  sa zapojili dve zmiešané družstvá, ktorých súčasťou neboli iba dievčatá, ale aj chlapci. Prvé družstvo sa nám predstavilo v zložení Kristína Mirgová, Miroslava Mirgová, Sandra Mirgová, Štefan Oračko a Gustáv Oračko. Druhé družstvo tvorili Eva Oračková, Natália Oračková, Martina Oračková, Nikolas Oračko a Vincent Oračko.

      Samotná súťaž pozostávala z troch disciplín a to vo varení gulášu, palaciniek a v prestretí stola, kde sa mali uvedené pokrmy podávať. Pri varení mali družstvá presvedčiť  odbornú komisiu o svojich znalostiach, skúsenostiach, zručnostiach, kreativite a hygiene práce. Svoje znalosti súťažiaci premenili do prípravy jedla, ktoré museli správne dochutiť a naservírovať, pretože  ,,jeme aj očami“. Prípravu jedál a prestretie stola museli žiaci stihnúť za časový limit 120 minút.

      Výsledky ich práce nezávisle od seba posudzovali dve komisie – technická(Bc. Boďová, PhDr. Mytníková) a degustačná (Mgr. Žoldák, Bc. Kseňáková), ktorá výsledky posudzovala bez poznania identity súťažiacich družstiev. Samotná súťaž nakoniec skončila remízou, pretože každé družstvo malo nejaké rezervy vo varení.

      Kulinárska súťaž, ktorá prebehla na škole, nebola len o varení, ale aj o dobrej atmosfére, kamarátskych vzťahoch, ale aj o spoznávaní sa navzájom. Posúdenie, či sú naši žiaci gurmáni alebo jedlo potrebujú na prežitie nechám na každého z vás, kto si pozrie fotografie. Zapojiť  chlapcov do súťaže bolo prínosné, pretože sa nám ukázalo, že aj medzi nami máme ,,kuchárov bez čapice“.

    • Výstava Mladý tvorca 2019
     • Výstava Mladý tvorca 2019

      19. 11. 2019

      V novembri 2019, sa konal  27. ročník výstavy Mladý tvorca 2019. Naša škola sa opäť zúčastnila súťaže, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR „Top turistická destinácia regiónu“.

      Študenti hotelovej akadémie Kristína Bittnerová, Alžbeta Palubová a Júlia Filičková súťažili v kategórii Top turistická destinácia regiónu a vystúpili s projektom POKUŠENIE SPIŠA. Tento projekt pozostával z PowerPointovej prezentácie, propagačného materiálu a videovizitky o NESTVILLE PARK HNIEZDNE. Aj keď konkurencia bola veľmi silná, krásy nášho kraja napokon tak zaujali porotu, že sa im podarilo uspieť spomedzi desiatky stredných škôl a získali sme krásne 3.miesto. Návštevníkov Agrokomplexu zaujal aj náš stánok, kde sme odprezentovali Nestville Park Hniezdne s ochutnávkou čokoládových špecialít čokoládovne a prezentácia novovybudovaného pivovaru Taberna či interaktívneho detského ihriska Nestville detská zóna.

    • "Ružbašská kráľovská svadba“
     • "Ružbašská kráľovská svadba“

      18. 11. 2019

      Študenti našej školy sa dňa 27. 10.2019 zúčastnili veľkej  slávnostnej udalosti plnej krásnych zážitkov, ktorá sa konala symbolicky v Bielom dome vo Vyšných Ružbachoch z príležitosti uvedenia knihy do života „Ružbašská kráľovská svadba“. Autorka knihy Katarína Chapuis Šutorová, rodáčka z Vyšných Ružbách žijúca vo Francúzsku bola veľmi spokojná s prácou našich študentov, ktorí sa postarali o servis občerstvenia počas slávnosti v Bielom dome v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Slová chvály nás potešili a potvrdili, že prácu ktorú robíme, robíme s láskou a odbornosťou.

    • Ako sme prežili Deň PSK
     • Ako sme prežili Deň PSK

      14. 11. 2019

      Prešovský samosprávny kraj, vyšší územný celok či jednoducho prešovská župa. Región, kde sa väčšina z nás narodila, kde máme svojich blízkych, kde prežívame šťastné chvíle, svoje lásky i úplne bežné dni. Kraj, ktorého predstavitelia svojimi rozhodnutiami priamo zasahujú do našich životov a my si to väčšinou ani neuvedomujeme.

      A práve počas Dňa PSK, 12. novembra 2019, sme sa na hodinách občianskej náuky a dejepisu oboznámili s fungovaním a štruktúrou PSK, so spôsobom volieb predsedu PSK a poslancov do zastupiteľstva, s jeho kompetenciami. Oslovila nás i prezentácia o prírodných, historických, kultúrnych zaujímavostiach a pamiatkach v kraji a nakoniec sme svoje vedomosti o PSK preukázali v zábavnej súťaži.

      Zaujímavé stretnutie s Ing. O. Barlíkovou z Ľubovnianskeho múzea, ktorá nám predstavila významné osobnosti nášho regiónu, bolo bodkou za vedomostnými aktivitami. Nakoniec sme si za odmenu pochutnali na našich regionálnych jedlách - bryndzových haluškách, pirohoch, džatkách a minišiškách, ktoré pripravili naši spolužiaci na praxi.

      Ďakujeme, boli to fajn prežité chvíle plné zaujímavostí a poznatkov o živote nášho kraja.

      študenti III.HOA a I.SVS

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

      11. 11. 2019

      Dňa 06. 11. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo družstiev v stolnom tenise v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni.  SOŠ Jarmočnú, Stará Ľubovňa  reprezentovali študenti  Oračko Alex - II.MUP, Oračko Norbert - I.MUP,  Kristián Lichvár -  V. HOA, Adam Pier  -  I.HOA. Od postupu na krajské majstrovstva  a titulu majstra okresu nás delil jeden bod, keď sme v poslednom siedmom finálovom zápase viedli 10  :  5  a súper otočil na 11  :  13.

      O deň neskôr, 7.11.2019,sa aj  naše študentky zúčastnili okresného kola v stolnom tenise stredných škôl, ktoré organizovala Obchodná akadémia v Starej Ľubovni.  Podali na svoje pomery vynikajúci športový výkon a celkovo sa umiestnili na štvrtom mieste.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme  veľa podobných úspechov.

    • Ovocinárski experti
     • Ovocinárski experti

      8. 11. 2019

      V rámci projektu SadOVO sa študenti spolu so svojím pedagógom zúčastnili kurzu OVOCINÁRSKI EXPERTI. V prekrásnom prostredí malebnej dedinky Zaježová vo vzdelávacom centre Živice strávili tri dni plné aktivít zameraných hlavne na staré a regionálne odrody jabloní a hrušiek.

      Okrem vedomostí sa študenti naučili zasadiť strom, ošetriť ho a zorganizovali „Plodobranie“, kde pripravili aktivity pre žiakov zo Zaježovskej základnej školy. Pokračovaním projektu  bola výsadba ovocných stromov starých odrôd v areáli školy, ktoré spolu s expertami zo Živice pomáhali vysadiť aj naši študenti a pre svojich spolužiakov zorganizovali mini „Plodobranie“. To pozostávalo z výstavky zmapovaných starých odrôd z okresu Stará Ľubovňa a ochutnávky výrobkov z ovocia a zeleniny.

    • Školské kolo v stolnom tenise
     • Školské kolo v stolnom tenise

      7. 11. 2019

      Dňa 28. októbra sa na škole uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise v kategórií chlapcov a dievčat. SO súťaže sa zapojilo 37 súťažiacich, ktorí súťažili systémom každý s každým. Zo základných skupín najlepší ôsmi hráči postúpili do dvoch semifinálových skupín s tým istým systémom hry. Najlepší štyria semifinalisti nakoniec medzi sebou rozhodli o výslednom poradí na prvých troch ocenených priečkach:

      - kategória chlapci :                1. PIER Adam (I. HOA )

                                                   2. ORAČKO Alex (II. MUP )

                                                   3. ORAČKO Adam (II. MUP )

                                                     

      - kategória dievčatá:                1. HABIŇÁKOVÁ Slávka (V. HOA )

                                                    2. ŽELONKOVÁ Denisa (III. KHC )       

                                                    3. DUDIAKOVÁ  Alexandra (II. KHC)

      Na okresné kolo, ktoré bude 6.11.2019 - kategória  chlapci  a 7.11.2019 - kategória dievčatá v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni,  postúpia štvorčlenné družstvá s najlepšími hráčmi z každej kategórie. Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a víťazom BLAHOŹELÁME.

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - majster odbornej výchovy
     • Informácia o voľnom pracovnom mieste - majster odbornej výchovy

      5. 9. 2019

      Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do zamestnania pedagogického  zamestnanca na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v stavebných  učebných odboroch  murár a stavebná výroba. 

       

      Kategória pedagogického zamestnanca: majster odbornej výchovy

       

      Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 1, časť XI. Majster odbornej výchovy vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov  (úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore – murár, stolár).

       

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • motivačný list,
      • profesijný životopis,
      • doklady o vzdelaní,
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

       

      Iné súvisiace požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť,

      Termín podania žiadosti:

      Uchádzači, ktorí doručia žiadosť e-mailom, osobne alebo poštou s potrebnými dokladmi, budú pozvaní na pracovný pohovor.

       

      Forma odmeňovania::

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      E-mail školy: sekretariat@sosjsl.sk

       

      Adresa školy:

      Stredná odborná škola

      Jarmočná 108

      064 01  Stará Ľubovňa

      tel.: 052/71 643 11

       

       

       

                                                                                                  PaedDr. Vladimír Buvalič

                                                                                                          riaditeľ školy

    • KVÍZ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
     • KVÍZ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

      15. 10. 2019

      V rámci Dní finančného spotrebiteľa 2019 sa študenti maturitných ročníkov zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti s nosnou témou „Ako sa má spávať zodpovedný spotrebiteľ?

      Kvíz organizovala Národná banka Slovenska, ktorá si rovnako, ako my, uvedomuje zodpovednosť a význam vzdelávania v oblasti osobných financií.

      Pri on-line testovaní sme ocenili skutočnosť, že naši študenti mali  hneď po vyznačení odpovede spätnú informáciu, či odpoveď je správna a navyše všetky správne odpovede boli pod každou otázkou vysvetlené.

      Študenti tak získali množstvo cenných informácií, alebo si utvrdili už získané vedomosti na vyučovacích hodinách.

      Maturitné triedy 5.HOA a 2. SVS získali

      DIPLOM ZA ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE KVÍZU FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

    • Jesenné aranžovanie
     • Jesenné aranžovanie

      11. 10. 2019

      Ročné obdobia sa striedajú, každé z nich je niečím osobité a charakteristické farbami.

      Príroda nám ponúka neskutočné množstvo inšpirácii a nápadov na tvorbu pri jesennom  aranžovaní.

      Dňa 4.10.2019 sa na Elokovanom pracovisku  uskutočnila celoškolská súťaž v aranžovaní, kde žiačky mali možnosť preukázať svoju fantáziu, nápaditosť a zručnosť. Súťažiace si mohli zvoliť aranžmán – kyticu alebo ikebanu . Pri príprave  aranžmánu  mohli žiačky použiť akýkoľvek materiál , ktorý nám príroda, či záhrada ponúka.

      Žiačky sa tejto súťaže zhostili veľmi dobre, každý aranžmán bol pekný  a zaujímavý. Všetci prítomní sa dohodli na konečnom hodnotení a to:

      1. miesto    Pavla Mirgová , Zuzana Mirgová, trieda III. MUP   
      2. miesto    Natália Mirgová, Žaneta Mirgová, trieda II.MUP    
      3. miesto     Stanislava Oračková, Michala Oračková, trieda I.PRZ       

      Víťazom blahoželáme.

    • Projekt FGC Tour 2019
     • Projekt FGC Tour 2019

      9. 10. 2019

      Dňa 8. októbra 2019 sa dievčatá z našej školy zúčastnili prednášky na tému:
      Prvá gynekologická prehliadka, ktorá je súčasťou celoslovenského edukačného projektu FGC Tour, ktorý prebieha pod záštitou organizácii SloMSA a Liga proti rakovine, a ktorú pre nás pripravili študentky Lekárskej fakulty v Košiciach.

      Cieľom celoslovenského projektu je: priblížiť mladým dievčatám - študentkám stredných škôl - problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie, poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré znižujú počet žien s pokročilou rakovinou prsníka      a krčka maternice a pomáhajú odhaliť iné gynekologické ochorenia u žien.

      Dievčatá sa formou voľnej diskusie zoznámili s problematikou prvej gynekologickej prehliadky, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.
      Počas prednášky bola zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení, čo výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby. Veríme, že prednáška                s uvedenou problematikou bola pre naše dievčatá zaujímavá a prospešná.

       

    • Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ

      9. 10. 2019

      Len päť dní po víťazstve na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu bojoval náš študent Erik Rabatin o popredné miesto na krajských majstrovstvách. Všetko nasvedčovalo tomu, že boj o popredné miesto zvládne. Bohužiaľ, malé pošmyknutie na premočenom teréne a zranenie stehenného svalu zmarilo naše nádeje a vyradilo ho z pretekov. Aj taký krutý vie byť šport. Dúfame, že budúci rok zúročí Erik svoj talent a pravidelnú športovú prípravu k jeho i našej spokojnosti. Prajeme mu skoré uzdravenie.

    • Slávnostná recepcia počas Ľubovnianskeho jarmoku
     • Slávnostná recepcia počas Ľubovnianskeho jarmoku

      8. 10. 2019

      Z príležitosti konania XXVIII. Ľubovnianskeho jarmoku sa uskutočnila slávnostná recepcia, ktorá sa konala v priestoroch Kultúrneho domu, kde nechýbali opäť cateringové služby našich študentov. Pri tejto jarmočnej príležitosti sme prispeli našou pestrou ponukou vynikajúcich pokrmov studenej a teplej kuchyne, chutných múčnikov a lahodných dezertov. Naši študenti s úsmevom na perách uvítali hostí a počas slávnostnej recepcie servírovali kvalitné espresso, alkoholické a nealkoholické nápoje. Spokojnosť hostí nás potešila a bola pre nás veľkým prínosom čo nás  motivuje ku rastu našich profesionálnych zručností. Bolo nám cťou znova prispieť špeciálnym gastronomickým zážitkom na ďalšom ročníku Ľubovnianskeho jarmoku.

    • EURES MLADÝM
     • EURES MLADÝM

      7. 10. 2019

      Dňa 3. 10. 2019 sa študenti končiacich ročníkov zúčastnili seminára „EURES MLADÝM“ na tému Sprostredkovanie informácií o voľných pracovných miestach i životných a pracovných podmienkach na Slovensko – Poľskom prihraničnom trhu práce pre študentov. Formou viacerých prezentácií dostali informácie o aktuálnej situácii na trhu práce v okrese Stará Ľubovňa, o aktuálnych nástrojoch aktívnej politiky trhu práce,  portáli internetový sprievodca trhom práce,  možnostiach pracovného uplatnenia mladých v Poľsko-Slovenskej prihraničnej oblasti, podpore pracovnej mobility pre mladých v rámci EÚ, ale tiež o životných a pracovných podmienkach v krajinách ako napr. Dánsko, Švédsko, Nórsko a iné. Informácie boli študentom podané vedúcimi pracovníkmi ÚPSVR zo Starej Ľubovne, Kežmarku, Popradu a zástupcami WUP Nowy Sacz. Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu: SPOLOČNE HĽADÁME PRÁCU, OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ

      4. 10. 2019

      Dňa 3.10.2019 sa študenti našej školy zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu jednotlivcov aj družstiev, ktorá prebehla v areáli Historického tábora pod Ľubovnianskym hradom. Družstvá tvorili tri dievčatá (Daňová II.KHC, Šulíková V.HOA, Kolláriková I.HOA) a traja chlapci (Chlebeček II.HOA, Plach I.HOA, Rabatín III.HOA). Z dievčat sa najlepšie umiestnila Katka Daňová na 5. mieste. Chlapci všetci skončili v prvej polovici, pričom najlepšie umiestnenie dosiahol Erik Rabatín. Podarilo sa mu obhájiť víťazstvo z minulého roku. Zvíťazil s veľkým náskokom a dúfame, že si poradí aj s tvrdou konkurenciou budúci týždeň na krajských majstrovstvách. Chlapci sa umiestnili aj v družstvách na veľmi peknom 2. mieste. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu vo veľmi ťažkých podmienkach.

    • BARISTKY BODUJÚ AJ VO ŠTVRTOM KOLE
     • BARISTKY BODUJÚ AJ VO ŠTVRTOM KOLE

      2. 10. 2019

      Krásy Žilinského kraja a aj kávovú pýchu Slovenska si užili súťažiaci štvrtého kola baristickej súťaže pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“ 2019, ktoré sa po prvý krát uskutočnilo             v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline.

      26. september sa stal dňom oslavy správnej prípravy kávy v priestoroch hostiteľskej školy. Profesionálny tím Hotelovej akadémie, hlavný organizátor a garant súťaže, akreditované školiace stredisko Academy of Coffee, zabezpečili príjemnú rodinnú atmosféru prvého kola tohto školského roka. Cesta za dosiahnutím kávového sna mladých baristov je tak už v druhej polovici a každý z nich má na svojom konte zopár bodov. Na konci kalendárneho roka sa zrátajú všetky vysúťažené body zo všetkých kôl a víťaz z kategórie starších žiakov a aj žiakov prvých ročníkov získa okrem hodnotných cien od našich partnerov aj neopísateľný kávový zážitok.

      Obrovskou motiváciou zúčastňovať sa tejto súťaže je okrem hlavnej výhry,  fakultatívneho pobytu na kávovníkových plantážach v Brazílii, najmä radosť z opätovných stretnutí s priateľmi a získavanie nových vedomostí a zručností. V každom kole je vidieť obrovský progres súťažiacich nielen v jednotlivých zručnostiach, ale i v ich osobnosti a prehlbovaní lásky ku káve. Práve vďaka týmto mladým ľudom má kávová kultúra Slovenska svetlú budúcnosť.

      Súťažiaci sa predstavili v dvoch hlavných bodovacích disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvoch espries, dvoch cappuccín a dvoch voľných nápojov, v ktorých základ muselo byť espresso. Každý súťažiaci absolvoval aj novú, zatiaľ len vzdelávaciu disciplínu, alternatívnu prípravu kávy. V každom kole tohto ročníka súťaže je predstavovaná jedna z najviac používaných alternatív na Slovensku i vo svete. Po príprave kávy cez Chemex, Aeropress, Džezvu sa baristi vrhli na ďalšiu z príprav kávy, Hario V6O. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov vo všetkých disciplínach.

      Baristky našej školy Diana Bachledová a Júlia Filičková opäť ukázali svoje kvality v príprave skvelého espressa, cappuccina a kávového miešaného nápoja, kde si od technických                        a degustačných komisárov vyslúžili nejednu pochvalu.

      Diana Bachledová z II. HOA vo svojej kategórii – prvák obsadila 6. miesto z 11 súťažiacich a v celkovom bodovaní je na treťom mieste. Júlia Filičková z IV. HOA obsadila nádherné 2. miesto z 12 súťažiacich a v celkovom bodovaní zastáva piatu priečku.

      Obom dievčatám srdečne blahoželáme !

    • Finále Skills Slovakia – SUSO v Prahe
     • Finále Skills Slovakia – SUSO v Prahe

      2. 10. 2019

      Po úspešnom zavŕšení a obhájení prvého miesta Patrika Bjalončíka a Michala Kovalčíka na súťažnej prehliadke stavebných remesiel Skills Slovakia – SUSO v Nitre ich čakal ďalší ťažký zápas, na ktorý sa museli dostatočne pripraviť. Po  náročnej a strastiplnej ceste v Nitre ich ešte čakalo  finále tejto súťaže, ktoré sa konalo 17. – 20. 9. 2019 v Prahe. Celá pozornosť postupujúcich družstiev zo Slovenskej a Českej republiky sa preto preniesla do Prahy, kde sa konalo medzinárodné finále 23. ročníka súťažnej prehliadky stavebných remesiel murár, stolár, kamenár a kamenosochár.

      Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich dvojíc z odboru murár, medzi ktorými nechýbali ani naši študenti. Priebeh súťaže pozostával zo štyroch disciplín, kde študenti mohli predviesť ich majstrovské umenie, napr. pri murovaní z materiálu YTONG, pri štruktúrovaných omietkach CEMIX a pri predvádzaní suchej výstavby- montovaná stena a montovaná podlaha od firmy Fermacell. Ich teoretické znalosti preveril test z odborných predmetov a firmy Profi obkladač. Po náročných a vysiľujúcich dňoch  na výstavisku a v tvrdej konkurencii nakoniec  skončili na 6. mieste. Po vyhlásení výsledkov bolo vidieť v očiach študentov aj majstrov mierne sklamanie.

       Ako sa hovorí, že aj každá skúsenosť, či je dobrá alebo zlá, nás ma posúvať vpred a každý neúspech nás ma  posúvať k úspechu. A tým by sa mali riadiť aj naši sklamaní žiaci. Pevne veríme, že naši chlapci nezanevrú a budú nás aj naďalej úspešne reprezentovať.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      30. 9. 2019

      V rámci 5. ročníka Európskeho týždňa športu sme dňa 27.9.2019 organizovali „Zábavné športové hry“ s netradičným náčiním, aby sme podnietili aj neorganizovaných športovcov zmerať si sily a svoju šikovnosť a veselou formou ich priviesť k pohybu.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      27. 9. 2019

      Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes. Nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili. Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa každoročne oslavuje 26.septembra Európsky deň jazykov.

      Tento školský rok sme sa opäť pripojili k miliónom ľudí zo 45 krajín , aby sme upozornili na dôležitosť štúdia jazyka s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia. Svojimi aktivitami  chceme osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.  Na hodinách cudzích jazykov sme si vytvárali rozmanité hry, počúvali cudzojazyčné texty, učili sa piesne, hrali pexeso, či rôzne jazykové skladačky. Pozreli sme si aj humorné sitcomy . Vyučovanie jazykov zábavnou formou určite omnoho viac motivuje študentov k učeniu sa cudzích jazykov, ale aj poznávaniu cudzích kultúr. Rozmanitými aktivitami na hodinách cudzích jazykov a nielen v tento deň  by sme chceli prispieť k lepšiemu uvedomeniu si potreby cudzojazyčného vzdelávania, ktoré môže v budúcnosti študentom dať základný stavebný kameň v ich profesijnej orientácii.

    • "HRDINOVIA"
     • "HRDINOVIA"

      24. 9. 2019

      Dňa 19.9.2019 navštívili študenti hotelových tried divadelné predstavenie Hrdinovia od M.S.Timravy. Vystúpením sme sa snažili priblížiť študentom tvorbu realistických spisovateliek. Hrdinovia sú jedným z titulov Spišského divadla v rámci dramaturgického projektu Slovenské storočie, ktorým si pripomíname 100. výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky a v ktorom sa kladie dôraz na kľúčové historické okamihy vzniku a formovania moderného slovenského národa.

    • Hodina geografie cestovného ruchu
     • Hodina geografie cestovného ruchu

      24. 9. 2019

      Študenti tretieho ročníka hotelovej akadémie sa v rámci  vyučovania predmetu  geografia  v cestovnom ruchu zúčastnila výstavy Kornélie Němečkovej, českej výtvarníčky, ktorej základ tvorby tvoria folklór a staré tradície v rôznych regiónoch Českej a Slovenskej republiky. Táto výstava spojená s filmovým premietaním oživila vyučovanie a študenti mohli nahliadnuť k umeleckej tvorbe vysokej kvality, neskutočnej precíznosti, zaujímavých inšpirácií a podnetnej práci. Vystrihované a maľované obrázky zobrazujú tradície našich a českých regiónov.

    • História inak na zážitkovom workshope
     • História inak na zážitkovom workshope

      24. 9. 2019

      Prežiť niečo na vlastnej koži je najlepšou možnosťou, ako pochopiť, brať veci vážne, vcítiť sa do osudov anonymných ľudí z učebníc dejepisu. A práve to sme zažili 16. a 17. septembra 2019 na zážitkových workshopoch "Iba sme sa narodili" a Tak toto neprejde" prostredníctvom lektoriek občianskeho združenia Post Bellum SK.

      Spočiatku sme mali pocit, že ide o suchú históriu, ale nenápadne sme boli vťahovaní do príbehov ľudí žijúcich v 1. Československej republike, tesne pred 2. svetovou vojnou, počas Slovenského štátu, v dobe normalizácie, nežnej revolúcie. V roli Žida odsúdeného na transport do Osvienčimu či obyčajného človeka, ktorý sa stal nepohodlným a vypočúvaným ŠTB, sme „na vlastnej koži pocítili, čo dokáže fanatizmus  a nenávisť voči iným ľuďom. Pracovali sme s reáliami tých čias, tvorili sme samizdaty, cenzúrovali texty, vnímali, ako sa niektorí ľudia dokážu pre výhody prispôsobovať dobe. To už nebola suchá história.

      Boli by sme radi, keby sa takéto workshopy mohli prežiť opäť.

       

      Juraj Koreček a spolužiaci z II.HOA a III.HOA

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

      16. 9. 2019

      Dňa 12.9.2019 sa študenti z druhých a tretích ročník zúčastnili pod vedením Ing. Pekárovej a Ing. Rychnavskej výstavy „Od zrnka k chlebu“ v skanzene pod hradom Ľubovňa. Študenti bližšie spoznali minulý život obyčajného vidieckeho ľudu, ktorý sa venoval práci na poli, pestovaniu a spracovávaniu kultúrnych plodín. Videli cestu obilného zrnka od zasiatia do zeme až po čerstvo upečený chlieb. Napriek počiatočnej opatrnosti a údivu, čo jedli ľudia v minulosti, s veľkou chuťou zjedli všetky ponúknuté pekárenské výrobky.

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - asistent učiteľa
     • Informácia o voľnom pracovnom mieste - asistent učiteľa

      5. 9. 2019

      Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením pedagogického zamestnanca na voľné pracovné miesto pedagogický asistent  s predpokladaným nástupom 16.09.2019. 

       

      Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

      Podkategória pedagogického asistenta: asistent učiteľa

       

      Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 1, časť XVII. Pedagogický asistent  vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

       

      Forma odmeňovania::

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • motivačný list,
      • profesijný životopis,
      • doklady o vzdelaní,
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

      Ďalšie  požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť,

       

      Termín podania žiadosti:

      Žiadosti s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 11.09.2019.

       

      Pracovný pohovor:

      Uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných  predpokladov sa  zúčastnia pracovného pohovoru dňa 12.09.2019  v čase od  10.00 hod. do 12.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

       

      E-mail školy: sekretariat@sosjsl.sk

       

      Adresa školy:

      Stredná odborná škola

      Jarmočná 108

      064 01  Stará Ľubovňa

       

                                                                                                  PaedDr. Vladimír Buvalič

                                                                                                          riaditeľ školy

    • OZNAM
     • OZNAM

      28. 8. 2019

      Oznamujeme žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že od 1.9.2019 sa mení výška stravného za obed z dôvodu zmeny výšky finančného pásma na nákup potravín.

      Stravné za obed z hodnoty 1,12 € + 0,20 € príspevok na prevádzkovú réžiu sa mení na

      1,33 € + 0.20 € príspevok na prevádzkovú réžiu.

      Celková výška stravného za obed od 1.9.2019 bude 1,53 €

    • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
     • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne

      8. 7. 2019

      Horšie cappuccino ako som na svojej prvej súťaži pripravila ja, určite nebude mať nikto.  A hľa, dostala som sa až do Brazílie,“ Valéria Valeková, 3.miesto v prestížnej slovenskej juniorskej baristickej súťaži.  

      Kávové dobrodružstvo dvoch študentiek hotelovej akadémie SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, úspešných ocenených baristiek Júlie Filičkovej a Valérie Valekovej, začalo, keď sa prihlásili na baristický kurz, ktorý organizuje škola v spolupráci s akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee. Odtiaľ bol už len krôčik zapojiť sa do celoslovenskej súťaže pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“.

      Cesta k úspechu, naplneniu sna o ceste do Brazílie nebola jednoduchá. Veď do ukončenia posledného kola prestížnej baristickej súťaže nikto nevedel, kto nakoniec zvíťazí. Až vtedy sa dvaja najlepší baristi, víťazi s rovnakým počtom bodov - Ľubovnianka Júlia a hotelier Jano z Piešťan dozvedeli, že do Brazílie pocestujú obaja. Júlia vraj zamrzla ako jej telefón, keď sa to dozvedela, lebo sa veľmi „nekamaráti“ s lietadlami, ale potešilo ju, že šancu vycestovať dostala aj tretia v poradí, Valéria.

      Ich spoločné 10-dňové brazílske dobrodružstvo začalo po takmer 10 000-kilometrovom lete v Rio de Janiero. Videli tu luxus i obrovskú chudobu, navštívili sochu Krista Spasiteľa, vypravili sa na vyhliadku Sugarloaf Mounatain, ochutnali kávu v jednej z najstarších kaviarní sveta Confeitaria Colombo. Pomyselnou čerešničkou na torte bol pobyt v hoteli na pláži Coppacabana i nočné plávanie v nekonečnom Atlantiku. V meste Londrina v štáte Parana navštívili  IAPAR – agronomický inštitút, kde spoznali život kávovníkov, nezabudnuteľné boli obrovské fóliovníky, v ktorých prebieha výskum odolnosti kávovníkov voči chorobám, plesniam a infekciám, ktoré ich dosť „úspešne“ ničia.

      V meste Jacarezinho, na plantáži farmy Fazenda California si na vlastnej koži vyskúšali zber kávy, oboznámili sa s jej spracovaním, novými metódami fermentácie, vďaka ktorým získavajú brazílske kávy netradičný chuťový profil, v srdci spoločnosti Capricornio Coffee v meste Piraju sa oboznámili s ťažkými podmienkami pestovania kávy a projektmi na podporu farmárov i výberovej kávy z oblasti Kozorožca.

      Výlet po Brazílii sa už skončil, ale zážitky navždy zostanú v srdciach oboch cestovateliek. Sú šťastné, že počas celej súťaže cítili silnú podporu vedenia školy i všetkých pedagógov: „Splnil sa nám sen. Teraz už vieme, že správnou prípravou kávy si ctíme najmä prácu pestovateľov a všetkých ľudí, ktorí často počas zberov v ťažko dostupných  a nebezpečných terénoch nasadzujú svoje zdravie, aby sme si mohli ráno alebo po dobrom obede pripraviť dobrú kávu. Spoznali som celý  život kávy od zasadenia kávovníka až po moment, kedy sa káva dostáva do šálky. Už nerozmýšľame ako predtým. Vzťah farmára, pražiara a baristu je veľmi dôležitý. Ak funguje, vznikne niečo úžasné. Šálka dobrej a príjemne voňajúcej kávy.“

    • Ponuka na prenájom
     • Ponuka na prenájom

      24. 6. 2019

      Stredná odborná škola Jarmočná 108 , 064 01 Stará Ľubovňa ponúka na prenájom časť nehnuteľného majetku – vonkajší asfaltový priestor   : autocvičisko pre autoškolu. Žiadosť požadujeme doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariát školy v termíne do 9.7.2019 do 14.00 hod v zalepenej obálke s identifikáciou záujemcu a výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – Nájom nehnuteľného majetku – neotvárať“. Bližšie informácie na webovom sídle po-kraj.sk a na tel. čísle 052/7164319.

       

    • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
     • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA

      11. 6. 2019

      Dňa 07.06.2019 sa uskutočnila exkurzia v meste Kežmarok na Festival študentského remesla. Exkurzie za zúčastnili žiaci  učebného odboru stavebná výroba Elokovaného pracoviska v Lomničke.

      Cieľom exkurzie bolo predstaviť žiakom históriu stavebného remesla v našom regióne. Festival študentského remesla sa každoročne koná v priestoroch hradného nádvoria Kežmarského hradu. Tento, už siedmi ročník bol zameraný na remeslá Spiša, pri príležitosti 750. výročia udelenia  mestských práv mestu Kežmarok. Na festivale prezentovali školy  remeslá - murár, stolár, kováč, puškár, kominár, kaderník, kuchár, krajčír a pod. Školy z rôznych miest Slovenska tiež predstavili tvorivé dielne ako napr. dielňu tkáčsku,  šperkársku, drôtikársku, ručnú výrobu modrotlače a iné. Počas festivalu  prebiehali  rôzne súťaže, a to v rezaní dreva, výrobe drevených varešiek, rezaní šindľov, výrobe metiel, kadernícka súťaž, súťaž vo varení dobových jedál, ako aj súťaž v murovaní kamenného muriva. Žiaci odboru stavebná výroba, sa mohli oboznámiť s tradičnými technologickými postupmi pri murovaní. Dozvedeli sa viac o histórii murárskeho cechu a pozreli si prijímanie víťazov murárskej súťaže do cechu murárov Slovenska.

      Exkurzia sa nám vydarila aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu, a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

    • Polyform Podolínec - odborná exkurzia
     • Polyform Podolínec - odborná exkurzia

      11. 6. 2019

       Dňa 06.06.2019, na základe plánu práce odbornej predmetovej komisie, sa študenti prvého ročníka odboru murár zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti POLYFORM. Cieľom exkurzie bolo vidieť a bližšie spoznať technologické postupy  výroby expandovaného a extrudovaného polystyrénu priamo vo výrobe. Študenti si prešli celý výrobný proces, ktorý bol doplnený odborný výkladom a tiež si mohli pozrieť celý areál spoločnosti.

    • Manželstvo a rodičovstvo
     • Manželstvo a rodičovstvo

      6. 6. 2019

      Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie a  je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva.

      A  práve preto si dňa 5. 6. 2019  mohli žiaci na EP v Lomničke vypočuť prednášku pod názvom Manželstvo a rodičovstvo, ktorú si pre nich pripravil  Mgr. Martin Pasiar. Na prednáške sa hovorilo o manželstve ako sviatosti, neplatnosti manželstva, nerozlučiteľnosti, o odpustení v manželstve, dôstojnosti, o faktoroch, ktoré ho ohrozujú, antikoncepcii a v závere im boli ponúknuté  dobré rady týkajúce sa vstupu do manželstva a výchovy  detí.

       

      Pevne veríme, že  si žiaci  z tejto prednášky predsa len niečo odniesli a uplatnia to vo svojom živote.

       

    • Keď sa darí, tak sa darí ...
     • Keď sa darí, tak sa darí ...

      6. 6. 2019

      Mohli sme si hovoriť počas dvoch dní aktivít vyhodnotenia súťaže SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA ŽIAKOV v Červenom Kláštore, ktoré však vôbec nezačali najšťastnejšie.

      Najprv sme sa dozvedeli, že do Kláštora pôjdeme neskôr a neabsolvujeme naplánovanú túru, pretože p. učiteľka ešte bude na maturitách na SOŠ technickej. To nebolo najhoršie, veď počasie bolo vo štvrtok nanič! Potom cestou na „autobusku“ nováčik v našom tíme Annamária zistila, že jej v batohu zrazu chýba peňaženka s dokladmi i peniazmi a okolo nej sa podozrivo motala osôbka, ktorá ju asi o ňu pripravila. Aj to sa vyriešilo. Pohodenú, ale plnú peňaženku našla jedna pani.

      A potom to už išlo.

      Získali sme prvenstvo v tvorivej súťaži „Zo starého nové“, aj keď sme spočiatku boli v šoku zo šitia. Nakoniec sme vyrobili z trička a kuchynského závesu bundičku s kapucňou.

      Prebrali sme spomedzi redakčných rád 71 časopisov Hlavnú cenu za špeciálne číslo ŠUM-u na tému „Nadmerná spotreba vedie k ekologickej katastrofe“ a odmenou nám boli nielen diplom a vecné ceny, ale aj posledné dva májové dni v Kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore.

      Veľmi nás potešila i Cena Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je gestorom tejto súťaže, a aby toho nebolo málo, p. učiteľka Kuzárová  získala mimoriadne ocenenie za pedagogické vedenie a podporu žiakov v súťaži Spotrebiteľská výchova žiakov.

      Tak toto boli dva, fakt, super dni.

      Ak sa chcete dozvedieť, ako i Vy môžete pomôcť planéte ZEM, aby mohla byť relatívne zdravým domovom i pre ďalšie generácie, prečítajte si  úspešné špeciálne číslo ŠUM-u na našej webovej stránke.

      Diana Bachledová, Juraj Koreček, I.HOA, redaktori ŠUM-u

    • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
     • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor

      3. 6. 2019

      Dňa 28. 5. 2019  sa v rámci predmetov občianska náuka a slovenský jazyk a literatúra uskutočnila exkurzia výberu žiakov z EP v Lomničke do Múzea v Červenom Kláštore.

      Cieľom exkurzie bolo spoznávanie národných kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Žiaci navštívili Múzeum v Červenom Kláštore, ktoré bolo založené v roku 1966. Zoznámili sa s jednotlivými expozíciami, ktoré sú venované reholi kartuziánov, ktorá  tu pôsobila v 14. - 16. storočí a patrila k najprísnejším kontemplatívnym rádom v rímskokatolíckej cirkvi. Ďalej sa dozvedeli aj o reholi kamaldulov, ktorá tu žila po odchode kartuziánov a venovali sa hospodárstvu, včelárstvu, pestovaniu kultúrnych plodín, liečivých bylín a stromov.

      Exkurzia sa vydarila aj napriek tomu, že nám neprialo počasie.

       

    • Streetball stredných škôl
     • Streetball stredných škôl

      27. 5. 2019

      Dňa 17.05.2019  sa uskutočnil nultý ročník hier v Streetballe zmiešaných družstiev. Päť škôl súťažilo s upravenými pravidlami, kde v tíme s dvoma chlapcami muselo byť vždy jedno dievča. Študenti úspešne reprezentovali nie len seba ale aj školu, kde v tvrdej konkurencií sa umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujeme.

    • Nové číslo ŠUM-u
     • Nové číslo ŠUM-u

      16. 5. 2019

      Oznamujeme všetkým Vám, milí  pedagógovia, študenti i sympatizanti školy,

      že sme pre Vás pripravili nové elektronické číslo nášho školského časopisu ŠUM, ktorého mottom je: „Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe. Akou cestou spotreby sa vyberáš ty? Dokážeš zmenšiť svoju ekologickú stopu?“

      Časopis si môžete otvoriť a prečítať na tejto webovej stránke v priečinku ŽIACI a RODIČIA.

      Redaktori: Paula, Ján, Diana a Juraj.

       

    • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
     • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality

      16. 5. 2019

      Súboj o nové cenné body za hlavnou výhrou, ktorou je aj v tomto roku fakultatívny pobyt na kávovníkovej plantáži v Brazílii sa preniesol  do tretieho kola. Tentokrát v spolupráci so Strednou Spojenou odbornou školou EDUCO v Námestove.

      Správnu prípravu kávy prišlo predviesť 24 súťažiacich z 10 Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii zo Slovenska. Obrovskou motiváciou zúčastňovať sa tejto súťaže je okrem hlavnej výhry, najmä radosť z opätovných stretnutí s priateľmi a získavanie nových vedomostí a zručností. V každom kole je vidieť obrovský progres súťažiacich nielen v jednotlivých zručnostiach, ale i v ich osobnosti a prehlbovaní lásky ku káve. Práve vďaka týmto mladým ľuďom má kávová kultúra Slovenska svetlú budúcnosť. Baristi každým kolom predvádzajú kus kávového umenia, elegantný servis, zaujímavé vystúpenie a nadšenie ukázať všetkým,  ako sa pripravuje kvalitná káva a nápoje z nej.

      Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, súčasťou ktorých muselo byť espresso. V tretej disciplíne – alternatívna príprava kávy, ktorá má tento rok vzdelávací charakter si vyskúšali prípravu kávy pomocou džezvy a walküre. Každý súťažiaci  okrem sústredenosti pri príprave nápojov musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu odborných komisárov. Našu školu úspešne reprezentovali Diana Bachledová z I. HOA, ktorá vo svojej kategórii – prvák obsadila 3. miesto z 10 súťažiacich. Júlia Filičková z III. HOA. opäť ukázala svoje kvality v príprave skvelého espressa, cappuccina a kávového miešaného nápoja a zaslúžene získala cenu „Najlepšia technika“. Kôli technickým problémom pri mlynčeku, ktoré sa vyskytli nie jej zapríčinením jej vynieslo celkovo 10. miesto, no jej práca bola precízna, na vysokej úrovni, čo ocenili aj degustační komisári. Dievčatá si od technických a degustačných komisárov vyslúžili nejednu pochvalu. Obom dievčatám srdečne blahoželáme !

          

    • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu
     • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu

      13. 5. 2019

      Stalo sa už tradíciou, že v závere apríla študenti učebných odborov z SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni bojujú o čo najlepšie umiestnenie v súťažných prehliadkach stavebných remesiel Skills Slovakia - SUSO, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. I v tomto ročníku sa v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre stretli s ďalšími stredoškolskými víťazmi semifinálových kôl z celého Slovenska z odborov murár a stolár, aby konfrontovali, prezentovali a  propagovali  svoje odborné znalosti i zručnosti.

      Murári, druháci Michal Kovalčík a Patrik Bjalončík, pripravovaní majstrom odbornej výchovy Štefanom Šulianom, už v teoretickej časti upozornili súperov, že vo finále bojujú o popredné umiestnenie a v praktickej časti svoje ambície potvrdili. S prehľadom zvíťazili a postupujú na medzinárodné kolo súťažnej prehliadky stavebných remesiel v Prahe, ktoré sa bude konať v septembri tohto roku.

      V tvrdej konkurencii bojovali i študenti stolári, Martin Kuľanda a Marcel Fidermák, ktorých pripravoval majster odbornej výchovy Bc. Martin Leščinský. Získali síce nevďačnú „zemiakovú medailu“, ale návštevníci súťažných prehliadok obdivovali i ich jedinečnú a originálnu prácu, za čo aj im patrí veľké poďakovanie a pochvala.

      Staré slovenské príslovie hovorí, že „remeslo sa na potoku nezačiera, musíš sa ho vyučiť“. Už naši predkovia vedeli, že odborné vzdelávanie je pre spoločnosť dôležité a potvrdzuje to nielen zvyšujúci sa nedostatok vyučených remeselníkov na trhu práce, ale i chlapci, ktorí počas štúdia získavajú teoretické odborné vedomosti a praktické zručnosti, zároveň „nasávajú svoje remeslo do srdca i krvi“, získavajú vzťah k zvolenej profesii, aby vo svojom budúcom profesijnom živote obstáli v konkurencii mnohých „rýchlokvasených“ remeselníkov amatérov. Veď práve dobrá a kvalitná „práca chváli majstra.“   

    • Minivolejbal zmiešaných družstiev
     • Minivolejbal zmiešaných družstiev

      10. 5. 2019

      Dňa 9.5.2019 sa v telocvični Gymnázia T. Vansovej konal nultý ročník Stredoškolských hier v minivolejbale zmiešaných družstiev. S upravenými pravidlami hrali dvaja chlapci s dvomi dievčatami proti družstvám zo štyroch ďalších škôl. S prehľadom sme postúpili do finále, kde nás až v skrátenej tretej hre zdolali majstri okresu Gymnázium T. Vansovej.  Naši študenti boli organizátorom pochválení za najkrajší volejbal.  Za celkové druhé miesto v tvrdej konkurencii aj dvoch škôl z Lipian patrí hráčom za ich výkon veľká pochvala.

    • Stredná odborná škola na Jarmočnej sa zapojila do Projektu školských ovocných sadov SadOVO 2019
     • Stredná odborná škola na Jarmočnej sa zapojila do Projektu školských ovocných sadov SadOVO 2019

      10. 5. 2019

      Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Škola sa úspešne zapojila do projektu SadOVO a stala sa jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

      Cieľom projektu SadOVO je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd jabloní a hrušiek a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

      Školy zapojené do projektu čaká tiež ovocinárska exkurzia, mapovanie odrôd, kurz a hravé vzdelávanie v témach prepojených na význam a zachovávanie ovocných drevín.

      Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym partnerom Nadácia TESCO a odborným garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

    • Po stopách oravských zaujímavostí
     • Po stopách oravských zaujímavostí

      10. 5. 2019

      Niet národa bez histórie ani národa, ktorého príslušníci vlastnú históriu a krajinu nepoznajú.

      I preto sme sa 36 študenti našej školy spolu s Ing. Pekárovou a Mgr. Kuzárovou 7. mája 2019 vybrali spoznávať oravský región, ktorý je kolískou mnohých významných slovenských dejateľov. Spoločne sme navštívili perfektný stredoveký Oravský hrad, Oravskú priehradu a v Dolnom Kubíne si prezreli literárnu expozíciu P.O.Hviezdoslava, Park dejateľov i Florinov dom, ktorý je svedectvom života oravských zemanov a miestom, kde žil Theo Herkeľ Florin, slovenský básnik, novinár, diplomat a jeden zo zakladateľov Hviezdoslavovho Kubína.

      Je ešte mnoho geografických, historických či literárnych zaujímavostí, ktoré Orava ponúka, preto nikde nie je napísané, že ju v budúcnosti ešte nenavštívime.

      Juraj Koreček, redaktor ŠUM-u 

    • Múzeum na kolesách opäť v Lomničke
     • Múzeum na kolesách opäť v Lomničke

      9. 5. 2019

      Začiatkom mája, konkrétne 7. 5. 2019 k nám opäť zavítali protagonisti z Múzea na kolesách. Pripravili si pre našich žiakov zážitkovou formou vedenú besedu.  Zameraná bola  na podanie prvej pomoci, keď nemáme po blízku  telefón, lekára, ba ani lekárničku. Skrátka rýchla a účinná prvá pomoc.

      Samotní žiaci predvádzali poskytovanie prvej pomoci v určitých situáciách, jeden v úlohe chorého ( zraneného) a druhý v úlohe zdravotníka.  Vtipným slovným komentárom a hlavne nenásilne sa snažili ukázať žiakom, ako si majú počínať v prípade krvácajúcej rany, obarenia vriacou vodou, zlomeniny, krvácania z nosa a pod.

      Častokrát sa stretávame s tým, že ľudia  nevedia pri rôznych zraneniach  poskytnúť prvú pomoc včas. A práve tu žiaci mohli nielen počuť, ale aj vidieť, ako sa dá využiť fľaša s čistou vodou na vypláchnutie oka, igelitové vrecko na chladenie rany ...

      Beseda sa vydarila, niečo nové sme sa dozvedeli a pritom aj zabavili.

    • Slávnostná recepcia v Provinčnom dome
     • Slávnostná recepcia v Provinčnom dome

      9. 5. 2019

      Babička okresu Stará Ľubovňa je názov podujatia, ktoré na okresnej úrovni organizujú Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa. Pri tejto príležitosti dňa sa konala 30.4.2019 slávnostná recepcia v krásnych priestoroch Galérie Provinčného domu, kde nechýbali služby našich študentov. Pri tejto vzácnej príležitosti sme prispeli ponukou pokrmov studenej kuchyne, múčnikov a dezertov. Počas slávnostnej recepcie študenti ponúkali alkoholické, nealkoholické nápoje a chutné espresso.

    • Baristická súťaž v Piešťanoch!
     • Baristická súťaž v Piešťanoch!

      26. 4. 2019

      Na pôde Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa už po tretí krát stretli mladí nadšenci - someliéri, baristi, čokolatiéri, tea tendristi a po prvýkrát aj barmani na súťaži o Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera. V 5 odborných disciplínach si zmeralo sily 102 súťažiacich žiakov stredných škôl zameraných na hotelierstvo a gastronómiu zo Slovenska i  z Českej republiky. Po celý deň sa v príjemnej atmosfére miešali vône čokolády, kávy, čaju, vína či miešaných nápojov.

      Odbornej disciplíny „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019 sa v druhom kole  zúčastnilo rekordných 41 súťažiacich z 29 hotelových akadémii a stredných odborných škôl. Stretli sa tu šikovní baristi, ktorí predviedli kus kávového umenia, elegantný servis, zaujímavé vystúpenie a nadšenie ukázať všetkým,  ako sa pripravuje kvalitná káva a nápoje z nej. Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, súčasťou ktorých muselo byť espresso. Každý súťažiaci  okrem sústredenosti pri príprave nápojov musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu odborných komisárov. Našu školu reprezentovali Diana Bachledová z I. HOA, ktorá vo svojej kategórii prvákov obsadila 5. miesto z 12 súťažiacich, kde si na svoje konto pripísala ďalších 6 bodov, ktorých má spolu 12. Jej peknú prácu ohodnotil aj technický komisár Jiří Novák a Júlia Filičková z III. HOA., ktorá obsadila aj kôli zlyhaniu ľudského faktora 12. miesto z 28 súťažiacich. Aj napriek tomu v druhej časti súťaže ukázala svoje kvality a získala cenu „NAJLEPŠIA TECHNIKA MLYNČEKA“, v ktorej bola neporaziteľná. Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

      Súťaž bola náročne krásna. Vznikli víťazi i porazení. Porazený však nebol ani jeden barista, a to vďaka svojej odvahe a chuti byť lepší. Na stupňoch víťazov nemôžu byť všetci, no víťazmi sú všetci. Svojim umením a záujmom zlepšujú kávovú kultúru Slovenskej republiky.

      Zbieranie bodov za hlavnou cenou – pobytom na kávovníkovej plantáži v Brazílii stále pokračuje! Nechajme sa prekvapiť, čo prinesú ďalšie 4 kolá a ako sa bude dariť našim dievčatám. Budeme držať palce!

          

    • SOŠ Jarmočná 108 na Štúrovom pere vo Zvolene
     • SOŠ Jarmočná 108 na Štúrovom pere vo Zvolene

      15. 4. 2019

      Štúrovo pero 2019. 25. ročník súťaže mladých slovenských stredoškolských a vysokoškolských žurnalistov v meste Zvolen. Súťaže, ktorú už 25 rokov na počesť našej významnej osobnosti Ľ. Štúra organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.

      Pre začínajúcich či budúcich mladých novinárov je táto súťaž skvelým štartom a dobrou príležitosťou ukázať svoj talent a vášeň pre písanie. Aj keď my novinárske ambície nemáme a sme šikovní vo svojich odborných zručnostiach, predsa len sme do Zvolena vycestovali. A nebanujeme. Na slávnostnom vyhodnotení spojenom s besedami o žurnalistike sme 12. a 13. apríla počúvali, ako sa rodí naozajstná novinárčina, že kvalitný novinár píše o pravde pravdivo, aký dôležitý je titulok, čo trápi súčasných slovenských i európskych novinárov od naslovovzatých odborníkov, novinárov - porotcov, či Tibora Macáka, generálneho tajomníka Asociácie európskych novinárov, Mgr. Pavla Vitka, úspešného novinára a spisovateľa. Pobavili nás i motivovali slová Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska na Slovensku, ktorý hovoril, ako sa pre silnú morskú chorobu nemohol stať členom Kráľovského námorníctva, a tak trpezlivo naplňoval svoj druhý sen o práci v diplomacii, svoje pracovné skúsenosti, sny i ambície nám priblížila najmladšia starostka na Slovensku, iba 25-ročná Karina Holešová.

      Počas dvoch dní sme spoznali mnoho zaujímavých a významných osobností verejného, politického či kultúrneho života, pozdravili nás i Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen, Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, neodmysliteľná tvár nielen Štúrovho pera, ale i TV Markíza, Mgr. Patrik Herman, akčne organizoval jednotlivé besedy a všade rozsieval dobrú náladu.

      Predsa len sme si zo Štúrovho pera doniesli ocenenie.                                                                           Pani učiteľka Mgr. Iveta Kuzárová získala ocenenie od ministerky školstva,

      vedy, výskumu a športu za dlhodobú a kvalitnú pomoc pri rozvoji študentských médií.

      Pani učiteľka, blahoželáme.

      Momentálne najakčnejší redaktori ŠUMu, Paula Begalová, Diana Demeková a Juraj Koreček.

    • „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie“
     • „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie“

      11. 4. 2019

      Február  sa v našej škole už tradične nesie v znamení  školského kola SOČ - stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ umožňuje študentom rozvíjať ich talent a schopnosti v oblasti, ktorá je im blízka a umožní im ukázať, čo sa v nich skrýva. 

      Študenti 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia sa ešte 6. 2. 2019 statočne popasovali s úlohou, preukázali svoje odborné vedomosti, tvorivé myslenie i talent a s malou dávkou trémy odprezentovali svoje práce. Súťažilo sa vo viacerých odboroch – voľný čas, zdravotníctvo a farmakológia, cestovný ruch,  gastronómia, ekonómia, ....

      Víťazi školského kola – Júlia Filičková, Katarína Repková, Patrik Štec následne postúpili do krajského kola. Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila dňa 5. 4. 2019 na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove.

      Naši študenti sa v konkurencii stredných škôl z celého Prešovského kraja  nestratili a dôstojne  reprezentovali našu školu. Práca  Júlie Filičkovej, našej úspešnej  baristky, získala 3. miesto:

      3. miesto v kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:

      Júlia Filičková 3. HOA

      Názov práce: Svet kávy

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • HASOFT - odborná prednáška
     • HASOFT - odborná prednáška

      10. 4. 2019

      Spoločnosť Hasoft je v stavebnom priemysle veľmi známa. Jej portfólio tvoria rôzne stavebné, chemické a iné produkty, no špecializuje sa najmä na hydroizoláciu. A práve táto téma prevládala na odbornej prednáške, ktorú pre študentov stavebných odborov zorganizovali ich vyučujúci. Študenti sa taktiež mohli dozvedieť „NOVINKY“ zo sveta stavebných produktov, stavebných chémií,  hydroizolácií, pracovné postupy ich aplikácií, činnosti, na ktoré pri aplikovaní treba dbať, a rôzne  iné praktické zaujímavosti.

    • Mladý podnikavec a emócie v marketingu
     • Mladý podnikavec a emócie v marketingu

      9. 4. 2019

      Mladý podnikavec. Občianske združenie, ktorého zakladatelia poskytujú ekonomické vzdelávanie bez nudy, plné emócií, hoci témy marketing, manažment, finančná gramotnosť či podnikanie sú pre nás študentov dosť „suché“. 5. apríla 2019 sme sa my, študenti V.HOA, IV.HOA, II.SVS a I.SVS stretli so zástupcom tohto OZ na prednáške v duchu diskusie zameranej na jednotlivé druhy emócií a ich vlastnosti, na vplyv farieb na predajnosť produktov. Dozvedeli sme sa, že emócie sú dôležitým nástrojom pre rozhodovanie, zamýšľali sme sa nad spôsobmi a kvalitou marketingových kampaní a to všetko vo veľmi príjemnej atmosfére plnej emócií.

       

      Štipka z workshopu:

      Majiteľ psa napísal majiteľovi hotela:

      „Vážený pane, rád by som sa ubytoval vo Vašom hoteli so svojím psom. Je slušne vychovaný, nešteká, obsluhe nepridáva žiadnu prácu.“

      Majiteľ hotela odpovedal: 

      „Vážený pane, svoj hotel prevádzkujem už 25 rokov. Za celú tú dobu mi žiadny pes neukradol uterák, osušku, župan, toaletný papier ani príbor či obraz na stene. Ani raz som kvôli psovi nemusel uprostred noci volať políciu alebo záchranku, pretože sa opil a ublížil sebe či  komukoľvek inému. Ani raz sme kvôli psovi nemuseli maľovať izbu, pretože by ju povracal.

      Váš pes je teda v mojom hoteli vítaný. A pokiaľ sa za Vás zaručí, môžete prísť s ním.

      Paula Begalová, IV.HOA, šéfredaktorka ŠUMu

    • Štyria naši hotelieri vo finále FINANČNEJ OLYMPIÁDY
     • Štyria naši hotelieri vo finále FINANČNEJ OLYMPIÁDY

      9. 4. 2019
      Simona Bočkajová a Števo Záleš z V.HOA, Mirka Šulíková a Slávka Habiňáková 
      zo IV.HOA, sú študenti, ktorí v prvých dvoch kolách 7. ročníka FINANČNEJ 
      OLYMPIÁDY organizovanej Nadáciou PARTNERS dokázali, že patria medzi slovenskú 
      špičku študentov slovenských stredných škôl dobre sa orientujúcich 
      vo finančnom slovníku, základných ekonomických pojmoch, v poistných bankových 
      službách, základoch správneho nastavenia osobných financií či domácom 
      hospodárstve. 
      Dostali sa medzi dvadsať najlepších študentov - stredoškolákov zo Slovenska, 
      ktorí 26. apríla 2019 v sídle Nadácie PARTNERS zabojujú o čo najlepšie 
      umiestnenie prezentovaním riešení zložitejších finančných otázok. 
      O trojici víťazov rozhodne porota zostavená z finančných odborníkov 
      s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.  

      Držíme palce!

    • Mladí barmani v medzinárodnej konkurencii
     • Mladí barmani v medzinárodnej konkurencii

      27. 3. 2019

            Na pôde Hotelovej akadémie v Košiciach sa v dňoch 20.-21.3.2019 konal 13. ročník súťaže v príprave miešaných nápojov Cassovia Cup 2019. Spoluorganizátorom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia.

           Počet súťažiacich barmanov juniorov bol 50 z 25 stredných škôl, medzi ktorými nechýbali školy z Maďarska a Čiech. Mladí barmani ukázali, aký nápoj dokážu vyčariť za pár minút z pripravených ingrediencií. Fantázia im nechýbala ani v príprave dekorácii z ovocia, zeleniny a voňavých bylín, ktorá je súčasťou miešaných nápojov.

      Po prvýkrát SOŠ Jarmočnú úspešne reprezentovali študenti Dárius Radomský a Oliver Botoš z II. HOA, pod odborným vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Lýdii Vilčekovej.

            Prvý deň súťaže barmani absolvovali písomný test, ktorý pozostával z tovaroznalectva, histórie miešaných nápojov a všeobecného prehľadu. Druhý deň sa miešali nápoje. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť štyri porcie nápojov kategórie Long drink a Soft drink podľa kritérií Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA) a Medzinárodnej barmanskej asociácie (IBA). Súťažiaci sa nedali zahanbiť, pripravili nápoje, ktoré  nielenže hýrili rôznymi farbami a zaujímavými dekoráciami, ale často aj netradičnými chuťami. Do celkového hodnotenia sa započítavali body z písomného testu, body za technickú realizáciu súťažných nápojov a bodové hodnotenie za kvalitu pripravených drinkov. V chuťovej a technickej komisii hodnotili licencovaní komisári SKBA.

          Dárius Radomský a Oliver Botoš sa pripravili na súťaž zodpovedne, čím potvrdili, že študenti našej školy patria medzi tých najlepších. Dárius Radomský, ktorý sa umiestnil na 2. mieste ohúril porotu nápojom Refreshing dessert - Long drink a nápojom Raspberry delicacy – Soft drink. Oliverovi Botošovi bol odovzdaný diplom za účasť.

      Naši mladí barmani nakoniec prezradili, že „súťaž nás veľmi ohúrila, budeme na sebe viac pracovať, aby sme sa mohli zúčastniť ďalšej barmanskej súťaže a vzorne reprezentovať našu školu".

       

      Obom mladým barmanom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a mesta.

      Srdečne blahoželáme k umiestneniu.

       

    • Úspech študentov v stolárskych odborných zručnostiach
     • Úspech študentov v stolárskych odborných zručnostiach

      27. 3. 2019

      V súčasnej pretechnizovanej dobe si málokto uvedomí skutočný význam týchto slov, že "remeslo má zlaté dno". Remeslo každého študenta je robené srdcom a  založené prevažne na ručnej práci. To znamená, že každý výrobok nádejného študenta je neopakovateľný originál. Práca s drevom, zhotovovanie drevených výrobkov rôzneho
      sortimentu, tvorí významnú náplň ľudovej kultúry a má nezameniteľné miesto v spoločnosti. Ako každoročne sa mesiac marec stáva pre študentov v odbore stolár zdravou výzvou súperenia v odborných zručnostiach. Mladí študenti SOŠ  Jarmočná, Stará Ľubovňa, Martin Kuľanda a Marcel Fidermák pod vedením Majstra odbornej výchovy Bc. Martina Leščinského SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa  sa dňa 20.3.2019 a 21.3.2019 zúčastnili  regionálnej súťaže zručnosti na SOŠ Drevárskej v  Spišskej Novej Vsi. Na regionálnom kole zručnosti sa zúčastnilo šesť dvojčlenných družstiev z rôznych kútov východného Slovenska. Súťaž pozostávala z teoretickej a   praktickej časti, ktorá prebiehala na praktickom vyučovaní počas trvania dvoch dní. Chlapci podľa predloženého technického výkresu mali vyrobiť truhlík na náradie z masívneho dreva, prevažne za použitia ručného stolárskeho náradia. Hodnotiaca komisia hodnotila presnosť konštrukčných spojov, celkové rozmery výrobku, vzhľad výrobku, ale aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci.  V konkurencii tých najlepších obsadili naši študenti zároveň dve prvé miesta v kategórii  jednotlivec aj ako družstvo.  týmto si nevybojovali len diplom a rôzne vecné ceny, ale aj postup do finále na celoštátnu súťažnú prehliadku stavebných remesiel, ktorá sa uskutočni na výstavisku agrokomplex Nitra, ktorej organizátorom je SUSO skills Slovakia pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Mladí šikovní študenti splnili svoj účel a prispeli k rozvoju a propagácii remesla a odborného vzdelávania. Tešíme sa na ďalšie úspechy našich nádejných stolárov. Patrí im za to veľké poďakovanie a pochvala. Cieľom súťaže bolo  propagovať a prezentovať perfektnú kvalitu odborných znalostí a zdôrazniť dôležitosť odborného vzdelávania pre spoločnosť.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      27. 3. 2019

      Dňa 21.03. 2019 sa konala najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete Matematický Klokan. Do tejto súťaže sa zapojilo šesť miliónov žiakov z celého sveta. Aj desať študentov školy sa zapojilo do tejto súťaže, kde si mohli otestovať svoje matematicko - logické vedomosti a geometrické zručnosti z matematiky. Riešenie úloh určite nebolo jednoduché. Čas na riešenie úloh bol stanovený dĺžkou  60 minút. Výsledky matematickej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.MATEMATICKYKLOKAN.SK

    • Privítali sme zástupcov Prešovskej univerzity
     • Privítali sme zástupcov Prešovskej univerzity

      22. 3. 2019

      Dňa 20.3.2019 mali študenti  končiacich ročníkov možnosť zúčastniť sa prezentácie, ktorú pre nás pripravili zástupcovia Prešovskej univerzity. Na prednáške sa dozvedeli o možnostiach štúdia na danej univerzite, o jednotlivých fakultách a študijných odboroch. Študenti, ktorí rozmýšľajú o vysokoškolskom štúdiu tak mali možnosť dozvedieť sa od kompetentných o jednotlivých možnostiach štúdia. Študenti sa aktívne zapájali, boli im poskytnuté odpovede na ich otázky a študenti  IV. HOA sa mohli už v predstihu oboznámiť  so štúdium na vysokej škole, kde by eventuálne mohli pokračovať v štúdiu.

    • Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta v oblasti kultúry a vzdelávania
     • Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta v oblasti kultúry a vzdelávania

      18. 3. 2019

      Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Stará Ľubovňa udelila  7 ocenení Talent roka,           9 ocenení Najúspešnejší reprezentant mesta, 14 Mimoriadnych ocenení a 28 Ďakovných listov.

      Ocenenia boli slávnostne odovzdané  v piatok 8.3.2019 v kine Tatra.

      Ocenenie Najúspešnejší reprezentant mesta

      získali aj tri študentky našej školy zo študijného odboru hotelová akadémia,

      Júlia Filičková, Alžbeta Palubová  a Valéria Valeková,

      nominované za dosiahnuté úspechy v odborných súťažiach počas ich doterajšieho štúdia.

      Ďakovné listy za úspešnú prácu so študentmi si v závere galavečera prevzala i pätica pedagógov, medzi  nimi aj dve  majsterky odbornej výchovy našej školy, Bc. Lýdia Vilčeková a Mgr. Helena Hutníková, ktoré ocenené študentky na jednotlivé súťaže pripravujú.

      Blahoželáme

    • Testovanie čitateľskej gramotnosti
     • Testovanie čitateľskej gramotnosti

      15. 3. 2019

      Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihami, s ktorými  sa neodmysliteľne spája práve čitateľská gramotnosť. A práve preto sa  dňa 11. 3. 2019 konala na Elokovanom pracovisku v Lomničke súťaž v čitateľskej gramotnosti, kde si svoje znalosti a zručnosti v práci s textom overili žiaci 1. – 3. ročníka učebných odborov murár a poľnohospodár.

      Test čitateľskej gramotnosti v trvaní 60 minút obsahoval 20 úloh zameraných na priebežné overenie úrovne nadobudnutých  vedomostí a kompetencií žiakov. Pri čítaní nebola až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale  prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Najlepší žiaci dokázali test napísať na takmer päťdesiat percent, čo nás milo prekvapilo a ukázalo sa, že aj medzi Rómami nájdeme šikovných žiakov.

      Testovanie čitateľskej gramotnosti opäť potvrdilo náročnosť práce s textom ako aj potrebu rozvoja čitateľskej kompetencie ako základu pre školské vzdelávanie i rozvoj celoživotného vzdelávania.

      Umiestnenie:

      1. miesto – Miroslav Oračko II. MUP a Pavol Oračko III.MUP
      2. miesto – Marek Mirga I. MUP
      3. miesto – Alexander Mirga I. MUP

      Víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      7. 3. 2019

      „Ó, mojej matky reč je krásota,
      je milota, je rozkoš, láska svätá...“ 

       P.O.Hviezdoslav, Mňa kedys' zvádzal svet

      Február je mesiacom, kedy na školách prebieha Hviezdoslavov Kubín, súťaž v prednese umeleckého slova. Aj my sme sa do tejto aktivity zapojili, aby sme nielen precítili umelecké texty, vyskúšali si svoje umelecké cítenie a silu slova pred svojimi spolužiakmi, ale si aj pripomenuli nášho velikána, spisovateľa P.O.Hviezdoslava.

      Bolo to celkom príjemné, spoznali sme sa aj z umeleckej stránky a zjednotili sa v názore, že najlepšou recitátorkou zo študijného odboru hotelová akadémia bola Natália Džurňáková z I.HOA.

      Diana Bachledová, I.HOA

    • Deň otvorených dverí v Lomničke
     • Deň otvorených dverí v Lomničke

      7. 3. 2019

      Všade sú ružové, čokoládové alebo plyšové srdiečka, kvety, romantické darčeky a s tým všetkým sa neodmysliteľne spája práve sv. Valentín. A práve na sviatok tohto patróna zamilovaných sa 14. februára 2019 na EP  v Lomničke konal Deň otvorených dverí, počas ktorého si školu prišli  pozrieť nielen záujemcovia o štúdium so svojimi pedagógmi.

      Žiaci si mohli  pozrieť ako prebieha vyučovanie v jednotlivých učebniach teoretického a praktického vyučovania. Samozrejme nechýbala ochutnávka dobrôt, ktoré si pre nich pripravili naše žiačky z odboru poľnohospodár  a praktická žena.  V závere prehliadky dostali aj malú výslužku v podobe perníka a ušitého srdiečka.

      Žiakom  sa DOD na SOŠ v Lomničke páčil a pevne veríme, že v septembri ich privítame už ako našich žiakov.

    • Valentínska skúška logiky, kombinatoriky a postrehu
     • Valentínska skúška logiky, kombinatoriky a postrehu

      7. 3. 2019

      Dvadsaťosem odvážlivcov z jednotlivých ročníkov hotelovej akadémie si 14. februára 2019 preverilo svoje schopnosti v čoraz obľúbenejšej logickej hre európskeho pôvodu pre jedného hráča, v SUDOKU. Hráči doplňovali chýbajúce číslice od 1 do 9 do hracieho plánu skladajúceho sa z 9x9 políčok rozdelených na 9 podoblastí s 3x3 políčkami. Na začiatku riešenia mali niektoré políčka vyplnené číslicami tak, aby pre dané rozmiestnenie existovalo iba jediné riešenie a museli myslieť na to, že v každej podoblasti sa každá číslica môže vyskytnúť práve raz a zároveň v každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica taktiež vyskytnúť práve raz. A verte, nebolo to jednoduché.

      Najlepšie si s podmienkami hry poradila Agáta Juhasová z I.HOA, druhá skončila Dominika Sedlická a tretia Simona Rybovičová, obe z V.HOA.   BLAHOŽELÁME.

      Juraj Koreček, I.HOA

    • Svet okolo nás - KUBA
     • Svet okolo nás - KUBA

      6. 3. 2019

      Dňa 27. 03. 2019 sa študenti školy opätovne zúčastnili ďalšieho ročníka populárneho celoštátneho vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS. V rámci tejto projekcie sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o turisticky atraktívnej krajine - KUBA.

      Tento projekt sa sústredí nielen na geografické, historické  a geologické aspekty určitého územia, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život. Projekt zohľadňuje medzipredmetové vzťahy, ktoré študentom pomáhajú lepšie pochopiť  celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Taktiež tu nachádzame prepojenie na históriu, spoločenskú situáciu, etiku, politiku ako aj náboženstvo. Takýto široký pohľad umožňuje študentom lepšie spájať a zovšeobecňovať nadobudnuté poznatky.

    • Fajčenie a mládež
     • Fajčenie a mládež

      15. 2. 2019

      Ročná spotreba cigariet sa neustále zvyšuje aj u nás, zdá sa nám, že informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich zdravie pri fajčení sa ešte nedostali ku každému. Mnohí mladí ľudia si mylne myslia, že fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú únavu, spánok, alebo im bude lepšie  pracovať mozog. Na druhej strane sa stretávame s mienkou, že s cigaretou v ruke  chce byť mládež dospelejšia. A práve  preto sme sa rozhodli osloviť pani Kyseľovú z RÚVZ v Starej Ľubovni, ktorá si pre našich žiakov pripravila prednášku spojenú s besedou. S prednáškou na tému Fajčenie a mládež  k nám  na EP v Lomničke zavítala 13.2.2019.

      Odzneli na nej  zaujímavé poznatky z výskumov na fajčiaroch, že z príležitostného fajčenia veľmi rýchlo jedinec prejde do ozajstného návyku, ale hovorilo sa aj o tom, že fajčenie vedie k vážnym ochoreniam a predčasnej smrti. Určite pre našich žiakov takou najzaujímavejšou informáciou bolo aj to, že u mladistvých fajčiarov spôsobuje fajčenie spomalenie rastu a zhoršia sa výsledky v škole. Vhodným spôsobom sa snažila presvedčiť žiakov o iných alternatívach spôsobu života.  O možnosti nadväzovať nové kontakty, začleniť sa do kolektívu bez toho, aby mladý človek začal fajčiť.

      Prvou prednáškou o fajčení sme odštartovali súbor prednášok,  ktoré má pani Kyseľová pripravené pre našich žiakov.

      Tešíme sa na ďalšiu prednášku, ktorá nás čaká v marci.      

    • Ocenenie našich študentov na 5. ročníku 1. Kávového plesu v Trnave
     • Ocenenie našich študentov na 5. ročníku 1. Kávového plesu v Trnave

      15. 2. 2019

      Hudba, tanec a radosť ľudí vytvárali a dodnes vytvárajú odpoveď na to, prečo organizovať ples. Pri hudbe každý človek uvoľní svoju myseľ i dušu. Tancom ľudia vyjadrujú svoje pocity, túžby a sny. Plesy sa tak stali udalosťou radosti, oddychu, no najmä rozširovaniu priateľstiev.

      Aj z tohto dôvodu sa akreditované školiace stredisko Academy of Coffee rozhodlo zorganizovať už 5. ročník 1. Kávového plesu, ktorý aj vďaka obrovskému záujmu dostal prívlastok „najväčšia kávová udalosť roka“. 5. ročník sa uskutočnil 2. 2. 2019 priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave. O otvorenie sa postaral hostiteľ plesu Oldřich Holiš a krstný otec školiaceho strediska Edgard Bressani z Brazílie. Majestátnym gongom sa odštartovala noc plná kvalitnej kávy, bohatého programu a skvelej zábavy.

      Každoročne je Kávový ples aj udalosťou pre najlepších junior baristov. Inak tomu nebolo ani na jeho piatom ročníku, kedy sa oceňovali tí najlepší z najlepší z najlepších súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018. Súťaž je určená pre študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii z celého Slovenska. To, že na Slovensku máme množstvo kvalitných mladých baristov svedčia aj dve prvé miesta. Najlepšími za rok 2018 sú:

      1. miesto: Júlia Filičková, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      1. miesto: Ján Fuksa, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

      2. miesto: Šimon Petrík, Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť Prešov

      3. miesto: Valéria Valeková, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      Ceny spolu s letenkami do Brazílie na kávovníkové plantáže a Nemecka, najväčšieho školiaceho strediska odovzdali vážení a čestní hostia plesu Edgard Bressani, odborný garant súťaže a hlavný sponzor pobytu víťazov v Brazílii, Doc. PharmDr. Jozef Augustín PhD., autor odborných kníh, odborný garant súťaže, Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a samozrejme hostiteľ plesu a odborný garant súťaže, cofeológ Oldřich Holiš.

      Podporu mladým talentom i celkovú myšlienku 1. Kávového plesu – spájať ľudí, krajiny i generácie prišli vyjadriť aj ďalší vzácni hostia ako bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Brazílii excelencia Milan Cigáň, tajomník veľvyslanectva Brazílie na Slovensku Rafael Alonso, výkonná riaditeľka spoločnosti InterAmerican z Nemecka Mirella Cielek, výkonný riaditeľ spoločnosti Coffee-Tech Engineering z Izraela Ram Evgi a výkonný riaditeľ spoločnosti INKEPOR z Chorvátska Darko Benovic a Goran Celjak. Nechýbali ani známe slovenské osobnosti, Ján Grešo, Ján Kubiš, Jozej Golonka, Viliam Fisher, Jozef Oklamčák, Jahny Mečoch, Elena Podzámska a Karin Majtánová, ktorá dotvárala príjemnú atmosféru večera a sprevádzala hostí bohatým programom.

    • Kam na vysokú? Kam po strednej?
     • Kam na vysokú? Kam po strednej?

      12. 2. 2019

      Dňa 6.2.2019 mali  študenti školy možnosť zúčastniť sa  výstavy  Kam na vysokú, kam po strednej 2019 – RoadShowTrip v Prešove, ktorá je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov stredných škôl a ich rodičov. Na výstave si môžu študenti zistiť informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľmi boli slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. Okrem toho sa výstavy zúčastnili aj viacerí veľkí zamestnávatelia, ktorí v rámci worshopov študentom prezentovali možnosti zamestnania v ich firmách.

    • Baristická súťaž - prvé body naše
     • Baristická súťaž - prvé body naše

      6. 2. 2019

      Aj na tohtoročnej výstave Danubius Gastro v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava nesmela chýbať omamná vôňa čerstvo praženého kávovníkového zrna, či profesionalita a odbornosť osobností kávového Slovenska. Vďaka súdržnosti a priateľstvám slovenských pražiarní, baristov či výrobcov kávovarov sa podarilo opäť vytvoriť miesto plné pohody a radosti. Tým miestom bolo ,,Kávové mestečko“.

            V dňoch od 24.1.2019 do 27.1.2019 sa na výstave Danubius Gastro stretla zdravá konkurencia skvelých ľudí. Okrem prezentácie, predaja či uvedenia nových výrobkov na trh bol hlavný bod programu všetkým jasný. Komunikácia s návštevníkmi sa stala každodennou prioritou všetkých vystavovateľov. Vďaka ich skvelej nálade sa atmosféra veľmi rýchlo preniesla aj na ľudí, a tak okrem výbornej kávy ste sa mohli dozvedieť aj čosi viac zo života kávovníka, či zo sveta kávy.

      Káva spája ľudí a ,,Kávové mestečko“ bolo aj tento rok toho dôkazom.

           Academy of Coffee, akreditované školiace stredisko, pripravilo počas celej výstavy program, ktorý bol zameraný na odbornosť, motiváciu, ale i zábavu.

           Dňa 25. 1. 2019 odštartovalo prvé kolo baristickej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019. Spoločne odsúťažilo 38 súťažiacich z 22 odborných škôl a hotelových akadémii Slovenskej republiky vrátane  Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Školu reprezentovali dve žiačky Diana Bachledová, I. HOAJúlia Filičková, III. HOA pod vedením majsterky Mgr. Heleny Hutníkovej.

           Súťažilo sa tradične v nastavovaní mlynčeka a v príprave dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom muselo byť espresso. Časový limit a odborná komisia bola neúprosná a tak najlepší nemohli byť všetci.

      Júlia Filičková sa umiestnila na skvelom 4. mieste, len o vlások jej uniklo pódiové umiestnenie. Získala tak prvé cenné body. Diana Bachledová vo svojej kategórii prvákov obsadila 5. miesto z celkového počtu 9 a tiež získala prvé body za hlavnou výhrou do Brazílie. Pre Dianu to bola úplne prvá súťaž, darilo sa jej výborne, musím podotknúť, že mlynček nastavila na prvý krát, čo zvyčajne každý prvák nenastaví. Spolu s dievčatami budeme aj naďalej na sebe pracovať, skvalitňovať svoju prácu, aby sme mohli i naďalej úspešne reprezentovať našu školu a opätovne ju zviditeľňovať.

       

    • ŠUM - opäť ocenený
     • ŠUM - opäť ocenený

      1. 2. 2019

       AJ v minulom roku bola práca redakčnej rady na čele s vedúcou útvaru Mgr. Ivetou Kuzárovou ocenená. Ich prácu si všimol Slovenský syndikát novinárov v Prešove a spolu s Prešovským samosprávnym krajom ju ocenili bronzovým umiestnením v rámci všetkých školských časopisom PSK.

       

      BLAHOŽELÁME!

    • Tematický deň
     • Tematický deň

      29. 1. 2019

      V dňoch 22.-23.1.2019 k nám zavítali lektorky z CPPPaP zo Starej Ľubovne, aby pre študentov II.KHC pripravili tematický deň. Počas dňa diskutovali o rôznych témach ako šikanovanie, drogy, obchodovanie s ľuďmi, o vzťahoch. Nejednalo sa len o prednášku, ale aktivita bola obohatená o rôzne videoukážky, zábavné hry a hlavne študenti mali možnosť si medzi sebou porozprávať o rôznych problémových situáciách v živote. Tematický deň sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany študentov, ale aj zo strany centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Lektorky pochválili študentov za aktívnu spoluprácu.  Sme radi, že aj takouto inovatívnou formou môžeme prispieť k riešeniu určitých problémov, ale aj k edukácii v oblasti spomínaných tém. Veríme, že naša spolupráca s CPPPaP bude pokračovať aj v budúcnosti a študentom prinesie nové pohľady na dané problematiky.

    • Lyžiarsko/snowbordingový výchovno-výcvikový kurz
     • Lyžiarsko/snowbordingový výchovno-výcvikový kurz

      23. 1. 2019

      Zima si tento rok pre nás pripravila výborné podmienky pre pestovanie zimných športov, čo využili aj naši pedagógovia a pripravili pre študentov prvých ročníkov odborný lyžiarsko/snoubordingový výchovno-výcvikový kurz. Ten sa uskutočnil v našom okrese, v lyžiarskom stredisku Vyšné Ružbachy. Študenti boli rozdelení do štyroch skupín a pod vedením inštruktorov lyžovania z radov pedagógov sa pustili plniť zdokonaľovacie „plány“. Aj keď im počasie v niektorých dňoch neprialo, kurz si určite naplno užili a všetci odchádzali domov ako „skúsení lyžiari“ plní zážitkov a spomienok.

    • Plavecký kurz
     • Plavecký kurz

      23. 1. 2019

      V posledných dňoch starého roka sa študenti druhých ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku. Päťdňový program sa uskutočnil v priestoroch krytej plavárne v Starej Ľubovni, kde cieľom bolo zdokonaľovanie a rozvíjanie plaveckej zručnosti pri styku s vodným prostredím. Na záver si pre nich pedagógovia pripravili malé preteky, kde všetci študenti zvládli techniku troch plaveckých štýlov - prsia, kraul, znak. Študentom sa program pripravený pedagógmi páčil a ak by sa dalo, určite by si ho v budúcnosti radi zopakovali.

    • Naša hotelierka víťazkou prestížnej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018
     • Naša hotelierka víťazkou prestížnej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018

      11. 1. 2019

      Brazília, nádherná krajina, veľmoc kávovníkových plantáží a kávovníkových zŕn, je pre mnohých Slovákov len nesplneným cestovateľským snom, no pre JÚLIU FILIČKOVÚ, štvrtáčku hotelierku, sa stala 7. decembra 2018 fantastickou realitou. Cesta za týmto snom však nebola krátka a hlavne jednoduchá.

      Academy of Coffee, akreditované školiace stredisko, odštartovalo 26. januára 2018 na výstave Danubius Gastro v Bratislave prvé kolo prestížnej baristickej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 a tridsiati dvaja slovenskí baristi juniori  z 25 odborných škôl a hotelových akadémií, medzi ktorými nechýbali  študentky hotelovej akadémie Júlia Filičková a Valéria Valeková, začali snívať svoj sen o víťazstve i sen o Brazílii.

      Od 26. januára do 7. decembra 2018 v  prvom i ďalších piatich kolách súťaže predvádzali krásu kávového umenia - nastavovali v časovom limite mlynček, pripravovali dvakrát espressá, dvakrát cappuccina a dvakrát rôzne voľné nápoje, ktorých základom muselo byť cappuccino. Každý súťažiaci okrem sústredenosti musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred odbornou degustačnou komisiou, presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena i komunikatívnosť každého z baristov boli zase hlavnými bodmi záujmu odborných komisárov.

      Komu však „nevyšiel“ mlynček, zvyčajne nemal šancu pripraviť prvotriedny kávový nápoj a jeho šance na úspech sa výrazne znižovali.

      Naše šikovné baristky predviedli v jednotlivých kolách v Bratislave, Bardejove, Piešťanoch, Námestove, Prešove i Nitre kus kávového umenia, elegantný servis, zaujímavé vystúpenie a nadšenie ukázať všetkým, ako sa pripravuje kvalitná káva či zaujímavé a hlavne chutné kávové nápoje, čo oceňovali technickí komisári a členovia degustačnej komisie – esá vo svojom odbore, profesionálni baristi, víťazi medzinárodných baristických súťaží, certifikovaní komisári a lektori, profesionálni pražiari. Tí im udelili viaceré ocenenia i vzácne bodíky tak potrebné pre celkové hodnotenie.

      Dievčatá už od začiatku súťaže naznačovali svojim súperom, aby s nimi rátali v boji o celkové prvenstvo, veď 1. kole Valéria získala cenu  „Najlepšia technika mlynčeka“, v 2. kole opäť Valéria získala cenu „Najlepší voľný nápoj“Júlia cenu „Najlepšia technika mlynčeka“. Obe mali excelentnú druhú časť súťaže. Vo 4. kole Júlia zabodovala naplno a obsadila 2. miesto, v 5. kole zvíťazila Valéria a v poslednom šiestom kole sa víťazkou stala Júlia, ktorá sa až po súčte všetkých bodov dozvedela, že je, spolu s Jánom Fuksom z Piešťan, celkovou víťazkou, NAJLEPŠOU BARISTKOU JUNIORKOU na Slovensku.

      „Som neskutočne šťastná, splnil sa mi sen, len ma trošku mrzí, že si víťazstvo nemôžem užiť spolu s Valériou, ktorá sa umiestnila na celkovom treťom mieste a namiesto do Brazílie pocestuje za kávovým dobrodružstvom do školiaceho strediska Coffee Consulate v Nemecku,“ povedala Júlia.

      Obe dievčatá prevezmú svoje ocenenia z rúk Edgarda Bressaniho z Brazílie, Steffena Schwarza z Nemecka a Doc. Pharm. Jozefa Augustína Phd. zo Slovenska, odborných garantov akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, 2.februára 2019 na 5. ročníku 1. Kávového plesu v hoteli Holiday Inn v Trnave.

      Vedenie školy obom baristkám, študentkám hotelovej akadémie, a ich majsterke OVY, Mgr. Helene Hutníkovej, blahoželá a ďakuje za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

    • PROJEKT IROP - „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.
     • PROJEKT IROP - „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.

      9. 1. 2019

      Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.

      Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

      Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.

      Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

      Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

      Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

      Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

      Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856-223-14 bola podpísaná dňa 17.12. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21.12. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22.12. 2018.

      Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia, zlepšenie priestorových podmienok SOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

      Aktivity projektu:

      1.     Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

      2.     Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

      3.     Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy strediska praktického vyučovania na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

      Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (dielne, učebne, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zvýšením energetickej hospodárnosti budovy strediska praktického vyučovania, stavebnými úpravami a rekonštrukciou vnútorných priestorov dielní a učební, prednáškovej miestnosti, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

      Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019

      Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:18 mesiacov

      Celková výška oprávnených výdavkov: 905 947,54 €

      Výška nenávratného finančného príspevku: 860 650,16 €

      Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

      Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

      www.irop.sk

       

      Zverejnenie zmluvy v CRZ :     http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3818975&l=sk

    • Sweet cup 2018 Prešov
     • Sweet cup 2018 Prešov

      19. 12. 2018

      Dňa 13. 12. 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže SWEET CUP  PREŠOV 2018.

      Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola  gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.

      Súťaže sa zúčastnili študenti SOŠ a hotelových akadémií nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia ako je Ukrajina, Poľsko, Česká republika a Maďarsko.

      Cieľom súťaže bolo nadviazanie medzinárodnej spolupráce škôl, porovnanie gastronomického umenia rôznych krajín, prezentácia krajín a škôl, poznanie kultúry krajín a súťaž zúčastnených krajín pri príprave dezertu a z prípravy torty,  zamerané na moderné trendy súčasnej gastronómie. Súťaž pozostávala z prípravy troch porcií dezertu a prípravy torty na tému : Vôňa tradícií dnes. Na prípravu súťažného  dezertu – kuchári mali pracovný čas 25 minút a cukrári 60 minút. Hodnotiaca komisia bola zložená z odborníkov v odbore gastronómie. Kritérium hodnotenia bolo dodržanie receptúry, hygiena, časový limit, komplexnosť súťažného zadania, celkový dojem a prezentácia výrobku. Súťažnou úlohou v kategórii barista bolo pripraviť 4-krát espresso, 4-krát cappuccino, 4-krát voľný miešaný kávový nápoj v stanovenom čase 15 minút. Hodnotenie prebiehalo podľa medzinárodných platných kritérií SCAE. Na priebeh prípravy nápojov dohliadali dvaja technický komisári, degustáciu hotových nápojov degustovala štvorčlenná porota

      Našu školu v odbore kuchár - príprava slávnostného dezertu reprezentovala študentka                2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Dominika Vančová pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Dany Deverovej. V odbore cukrár – príprava torty na zadanú tému  reprezentovala študentka 3. ročníka učebného odboru cukrár Simona Borovská            pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Gabriely Hanečákovej. V kategórii BARISTA  nás reprezentovala Valéria Valeková, študentka piateho ročníka študijného odboru hotelová akadémia pod vedením Mgr. Heleny Hutníkovej.

      Naše študentky Dominika Vančová a Simona Borovská sa  umiestnili v zlatom pásme. Valéria Valeková  obsadila 2. miesto. Za tento skvelý úspech srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.                                                                                         

    • Jazyková olympiáda
     • Jazyková olympiáda

      13. 12. 2018

           V dňoch 7. a 12.12.2018 sa študenti jednotlivých ročníkov hotelovej akadémie zúčastnili školského kola olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Bohatá účasť študentov bola znakom, že potrebu ovládať cudzí jazyk pre svoj budúci život a povolanie pociťujú naši žiaci čoraz viac. Študenti sa popasovali s textami na počúvanie, ako aj s čitateľskou gramotnosťou. Najviac ich ale potrápila komunikácia na rôzne témy, kde bolo potrebné prejaviť nielen veľkosť svojej slovnej zásoby v cudzom jazyku, ale aj kreativitu. Všetci však statočne bojovali. V anglickom a nemeckom jazyku veľmi milo prekvapili žiaci I.HOA, čo sa odrazilo aj na výslednom hodnotení, keď Dávid Perháč, žiak I.HOA obsadil krásne II. miesto v nemeckom jazyku s rozdielom len dvoch bodov za prvým. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a prajeme im, aby napredovali míľovými krokmi, malé neúspechy nech ich neodradia, ale naopak, motivujú k ešte lepším výsledkom.

      Výsledné hodnotenie:

      Nemecký jazyk:  

         I. miesto- Sebastián Fedorko-V.HOA

        II. miesto- Dávid Perháč- I.HOA

       III. miesto- Alexandra Klimková- V.HOA

      Anglický jazyk                                                                  

         I. miesto- Adrián Záleš- II.HOA

        II. miesto- Štefan Záleš- V.HOA

       III. miesto- Klára Bernátová- V.HOA, Viktória Švancarová- V.HOA                                                                    

      Ruský jazyk                                                                    

        I.miesto- Benjamin Sroka- II.HOA

       II.miesto- Kristián LIchvár- IV.HOA

      III.miesto- Michaela Sroková- V.HOA

    • „DEŇ S MIKULÁŠOM“
     • „DEŇ S MIKULÁŠOM“

      13. 12. 2018

      Po roku sa naša škola opäť obliekla do zimného šatu, rozvoňala koláčikmi, perníkmi, čajom a punčom. V kuchynke sa totiž šikovne obracali žiačky III. MUP, ktoré pod odborným okom majsterky odbornej výchovy pripravovali tieto dobroty pre svojich spolužiakov. Predvianočnej atmosfére a vôni samozrejme nemohol odolať ani Mikuláš. Ako to už býva zvykom ani tento rok neprišiel sám. Priniesol so sebou aj svojich pomocníkov, anjela a čerta. Prešli sa školou a zastavili sa v každej triede, kde sa Mikuláš prihovoril žiakom a odzneli vianočné pesničky v podaní spevákov Martina, Petra, Miroslava, ktorých na gitare  sprevádzal Tomáš Mirga. Keďže Mikuláš bol známy svojou štedrosťou, každému sa ušlo aj nejaké to sladké pečivo a sladkosti. Mikulášsky deň ďalej pokračoval v telocvični, kde boli pre žiakov pripravené súťaže.

      Pevne veríme, že DEŇ S MIKULÁŠOM sa všetkým páčil, navodila sa predvianočná atmosféra  a  dúfame, že budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte.

    • Bowlingový turnaj
     • Bowlingový turnaj

      13. 12. 2018

      Dňa 11.12.2018 sa družstvo SOŠ Jarmočná 108 v zložení dvaja chlapci (Sýkora Peter, Furtkevič  Filip) a dve dievčatá (Klimková Alexandra, Valeková Klaudia) zúčastnilo nultého ročníka súťaže v netradičnom športe – v bowlingu. Študenti súťažili v jednotlivcoch a do finále sa prebojovala a v celkovom poradí druhá skončila Klaudia Valeková z V.HOA. Srdečne jej gratulujeme a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 20.12.2018 v Prešove.

    • Úspech našich murárov na prestížnej súťaži
     • Úspech našich murárov na prestížnej súťaži

      6. 12. 2018

       „Remeslo má zlaté dno,“ takto si povzdychne každý z nás, komu sa po úmornom hľadaní podarí nájsť kvalitného remeselníka.

      Dobrí remeselníci však nerastú ako huby po daždi. Kvalitným vedomostiam a zručnostiam predchádza náročná teoretická a praktická príprava, čo vedia aj naši študenti druhého ročníka učebného odboru murár Michal  Kovalčík a Patrik Bjalončík. Tí sa 20. novembra 2018  stretli na pôde SOŠ technickej v Prešove s najlepšími murármi juniormi z Prešovského kraja, Košického kraja a Poľskej republiky na prestížnej súťaži MLADÝ REMESELNÍK.

      Konkurencia bola naozaj silná. Každý bojoval nielen so súpermi, stresom, ale i obavami, ako súťaž dopadne. Naši chlapci reprezentovali školu výborne, uspeli v obidvoch súťažných disciplínach – teoretickom teste i praktickom vyhotovení segmentu komína a túžbu po víťazstve naplnili takmer do bodky. Získali krásne druhé miesto a postúpili na celoslovenskú súťaž SKILLS SLOVAKIA SUSO v Nitre, ktorá je postupovým kolom do medzinárodného finále súťaže SUSO, ktoré sa koná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu FOR ARCH v Prahe.

    • Noví baristi našej školy
     • Noví baristi našej školy

      6. 12. 2018

      V dňoch od 26.11. – 29.11.2018 sa na pôde Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni organizoval baristický kurz zastrešovaný školiacim stredisko Academy of Coffee.

      Kurz bol určený pre študentov školy, ktorí si prostredníctvom niekoľko dňovej výučby osvojili množstvo poznatkov o káve, kávových nápojoch a spôsoboch akým ich možno pripraviť. Okrem teoretických vedomostí získali aj praktické skúsenosti pri práci s mlynčekom, kávovarom, príprave rôznych kávových nápojov a ich servírovaní.

      Kurz ukončili záverečnými skúškami, v ktorých sa preverili ich teoretické a praktické zručnosti. Účastníkom baristického kurzu boli slávnostne odovzdané certifikáty Academy of Coffee.

      Všetkým účastníkom kurzu blahoželáme k rozhodnutiu absolvovať baristický kurz, a tak získať mnohé nové a zaujímavé poznatky a zručnosi v oblasti kávy, ktoré im pomôžu v študijnom aj profesijnom živote.

      Ďakujeme lektorom Academy of Coffe Eve Horvátovej a Oldřichovi Holišovi za vytvorenie skvelej a priateľskej atmosféry, za odovzdanie svojich poznatkov a skúseností aj našim žiakom.

       

    • "Škriepky na korze"
     • "Škriepky na korze"

      29. 11. 2018

      Svetových autorov nemusíme preberať tradične na hodinách literatúry, ale môžeme za nimi „vyraziť“ do divadla. A tak sa aj stalo. Študenti maturitných vycestovali za kultúrou do Spišského divadla  a prostredníctvom podarenej veselohry sa oboznámili s tvorbou dramatika a prozaika - Carla Goldoniho , ktorý žil a tvoril v 18. storočí a patrí rovnako ako Moliere  či Shakespeare k divadelným klasikom. Na svojom konte má množstvo výborných komédií.

      Dňa 20.11.2018 nám Spišské divadlo ponúklo jednu z Goldoniho lahôdok - komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia s príznačným názvom Škriepky na korze. Klasik talianskej komédie nám vo svojom nesmrteľnom diele predložil problém vzťahu mužov a žien s vtipom jemu vlastným. V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o hromadu lásky. Všetko je to výdatne okorenené talianskym temperamentom. 

      Problémy spojené s láskou, žiarlivosťou, ohováraním a klebetami sú nadčasové, aktuálne v každej dobe.

      Študentom sa predstavenie páčilo, v hľadisku sa často ozýval smiech a na záver sme hercov za ich výkony odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Určite to nebola naša posledná návšteva.

    • Nádherný úspech našich barmaniek na prestížnej európskej súťaži
     • Nádherný úspech našich barmaniek na prestížnej európskej súťaži

      22. 11. 2018

      V Prešove, na pôde Hotelovej akadémie bojovali 7. a 8. novembra 2018  naše barmanky, študentky IV. ročníka hotelovej akadémie, v medzinárodnej barmanskej súťaži EURO CUP 2018, ktorej gestorom je predseda PSK a spoluorganizátorom Slovenská barmanská asociácia a Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu. V 26. ročníku tejto súťaže, jednej z najväčších tohoto druhu v Európe súťažilo 60 barmanov z 30 škôl a dievčatá dokázali, že patria medzi špičku barmanov juniorov nielen zo Slovenska, ale i Českej republiky, Slovinska, Talianska, Poľska či Ukrajiny.

      V prvý deň  súťaže naše barmanky preukázali výborné teoretické vedomosti a počas druhého súťažného dňa pripravili chutné a farebne zladené miešané nápoje kategórie After dinner a Soft drink.

      Alžbeta Palubová, ktorá súťažila s myšlienkou „nič nestratím, naopak, môžem niečo získať“, očarila rýchlym a precíznym miešaním alkoholického nápoja Maryša a nealkoholického nápoja A refreshing dezert, za ktorý získala striebro, a v kategórii jednotlivcov ABSOLUTNÝ VÍŤAZ sa umiestnila na krásnom 3.mieste.

      Svoje tretie miesto si Alžbeta veľmi cení, keďže jej prácu pozorne sledovala a hodnotila Mgr. Jana Karkušková, majsterka sveta v miešaní nápojov z roku 2014.

      Zabojovala i jej spolužiačka Magdaléna Kerpčárová, ktorá sa umiestnila v BRONDZOVOM PÁSME a spoločne v kategórii družstiev sa dievčatá na základe jednotlivých výsledkov umiestnili v STRIEBORNOM PÁSME.

       

      Tak toto bola naozaj perfektná reprezentácia našej školy.       BLAHOŽELÁME!

       

    • Baristky v boji o cestu do Brazílie!
     • Baristky v boji o cestu do Brazílie!

      22. 11. 2018

            Baristi telom i srdcom túžia najmä po neopakovateľnom kávovom zážitku a práve taký ponúka hlavná výhra súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior - cestu do Brazílie, kde víťaz navštívi kávovníkovú plantáž, spozná kávy inak ako len zo šálky, navštívi medzinárodne uznávané školiace strediská a coffe shopy plné odborníkov. A naše baristky, hotelierky Júlia Filičková a Valéria Valeková, sú k splneniu tohto sna veľmi blízko.

       8. novembra v SSOŠ HaG Mladosť v Prešove, v predposlednom piatom kole baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 ukázali osemnástim súperom z celého Slovenska, že boj o Brazíliu berú veľmi vážne.

      Už v prvej disciplíne, nastavenie mlynčeka, postrachu všetkých súťažiacich, pretože súťažiaci má k dispozícii 250g upražených kávovníkových zŕn a časový limit 10 minút, aby správne pripravil espresso s časom extrakcie 20až 30 sekúnd s objemom 20až 30ml, sa našim dievčatám podarilo splniť túto úlohu na prvý pokus v krátkom štvorminútovom časovom limite a malou spotrebou kávy – iba 15 g.

      Že tréma robila svoje, však prezradila i piatačka Valéria Valeková. Po súťaži povedala: „ Bola som trošku v strese, pretože je to pocit veľkej zodpovednosti  dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale potom, čo som na prvý pokus nastavila mlynček, ktorý je v tejto súťaži veľmi dôležitý, všetko zo mňa opadlo, a tak som mohla uvoľnene predviesť svoju kreativitu pri príprave kávy a miešaného nápoja. Bola som nervózna, ako to všetko dopadne, pretože konkurencia je silná, chute degustátorov rôzne, a keď som pri vyhlasovaní výsledkov počula svoje meno, nemohla som tomu uveriť.“

      Potom obe dievčatá v druhej disciplíne už tradične presne, rýchlo a precízne pripravovali dvakrát espresso, dvakrát cappuccino, dvakrát voľný kávový nápoj, komunikovali a obhajovali svoje nápoje pred degustačnou komisiou, aby získali záujem i body hodnotiacich komisárov.

      Tretiačka Júlia Filičková prezradila, že  „na predposledné kolo súťaže sa obe svedomito pripravovali, pretože už v predchádzajúcich štyroch kolách súťaže ukázali súperom svoje kvality a chceli to potvrdiť aj tentokrát.“

      A určite sa drina vyplatila. Valéria Valeková napokon obsadila 1. miesto a Júlia Filičková  sa umiestnila na 5. mieste. V celkovom bodovaní z 30 súťažiacich je Júlia Filičková na 2. mieste, tri body ju delia od prvého miesta, a Valéria Valeková je priebežne  na 3. mieste.

      7. decembra 2018 naše baristky čaká  posledné kolo, v ktorom sa rozhodne kto pôjde na vysnenú cestu do Brazílie. Našim dievčatám v poslednom kole držíme palce!

    • I BOBOR
     • I BOBOR

      22. 11. 2018

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž.

      Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras 

       

      Dňa 13. a 15.11. 2018 sa  aj naši študenti zúčastnili informatickej súťaže Ibobor.

      V kategórii Juniori súťažilo celkovo 7 185 súťažiacich (od nás to boli študenti I. HOA a I. KHC).

      V kategórii Seniori súťažilo  celkovo 4 086 súťažiacich  (od nás to boli študenti I. SVS)  
       

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých zúčastnených študentov. Súťaž chce iniciovať v študentoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Pevne veríme, že aj nám sa prostredníctvom tejto súťaže dokázalo zvýšiť záujem a povedomie IKT pri učení sa.

       

      Všetkým zúčastneným ďakujem za snahu a podporu.

    • Hodiny slovenčiny našich hotelierov trochu netradične
     • Hodiny slovenčiny našich hotelierov trochu netradične

      7. 11. 2018

      Kniha svojim čitateľom odhaľuje rôzne tajomstvá, prenáša ich do neznámych krajín, umožňuje pohyb v čase, rozvíja fantáziu, umožňuje snívať i rozširuje vedomosti. Dobrým pomocníkom, ktorý pripomenie čitateľovi, na ktorej strane prerušil svoje čítanie, je záložka do knihy. A práve záložky do knihy sme vyrábali v októbri - medzinárodnom mesiaci školských knižníc, v rámci 7. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy „Záložka do knihy spája slovenské školy“.

      Záložky sme vyrábali pre našich rovesníkov zo Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne a našou úlohou bolo zaznamenať na ne niečo zaujímavé zo života Milana Rastislava Štefánika či iných významných osobností, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Bolo to zaujímavé i z toho dôvodu, že to isté pripravovali Trenčania pre nás.

      Záložky sme si poštou vymenili a možno nadviažeme aj nejaké kamarátstva, stretneme sa. I to je jeden z cieľov tohto projektu Slovenskej pedagogickej knižnice.

    • Školské kolo v stolnom tenise
     • Školské kolo v stolnom tenise

      5. 11. 2018

      „Posledný októbrový piatok“ sa v telocvični SOŠ Jarmočná 108 „bojovalo“. Svoje sily si v športovej súťaži stolný tenis zmerali tak chlapci, ako aj dievčatá. Po veľmi pekných, a niekedy aj dlhých súbojov sa zrodili víťazi, ktorí budú reprezentovať na okresnom kole dievčat a chlapcov v Starej Ľubovni.

      Veríme, že si účastníci poriadne zašportovali a spríjemnili si tak chladné, no príjemné jesenné počasie.

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!!!

      Konečné umiestnenie študentov:

                                     - kategória chlapci : 1. LICHVÁR Kristián ( IV. HOA )

                                                                   2. ORAČKO Alex ( I. MUP )

                                                                   3. BANDY Marcel ( III. MSK ) 

                                                     

                                     - kategória dievčatá:  1. HABIŇÁKOVÁ Slávka ( IV. HOA )

                                                                    2. VALEKOVÁ Valéria ( V. HOA )          

                                                                    3. JUHASOVÁ  Agáta ( I. HOA )

    • Mladí hotelieri na zážitkovej ceste za poznaním
     • Mladí hotelieri na zážitkovej ceste za poznaním

      5. 11. 2018

      Aj keď spočiatku to vyzeralo tak, že naša exkurzia bude upršaná, nestalo sa. Ráno 24. októbra sme síce vyrazili za mierneho mrholenia a na Donovaloch nás vítal sneh, okolie Nitry a Serede už bolo zaliate slnkom občas schovaným za ťažkými jesennými mrakmi, ktoré vetrisko vytrvalo preháňal po oblohe.

      V Seredi sme navštívili MÚZEUM HOLOKAUSTU. V jednotlivých barakoch bývalého pracovného koncentračného tábora, v ktorom nacisti cielene nevraždili, ale využívali remeselnícke zručnosti židovských občanov a postupne ich deportovali do Auschwitzu, sme sa dozvedeli, ako pracovný koncentračný tábor fungoval, ako prebiehalo riešenie tzv. židovskej otázky a Židia postupne prichádzali o základné osobné i občianske práva, ako deportácie Židov prebiehali, a veľmi nás zasiahli videá – výpovede deportovaných preživších, ktorým sa podarilo prežiť hrôzy živorenia v Auschwitze.

      Pri sklenených tabuliach s takmer 60-tisíc menami deportovaných, ktoré pripomínajú zástupy ľudí, sme si definitívne uvedomili, že náš mierový život nie je samozrejmosťou. Je tenučkou niťou, ktorú dokážu pretrhnúť nenávistné reči a cielené „gumovanie mozgov“ o nepohodlnosti niektorých skupín obyvateľstva. A odtiaľ je naozaj veľmi, veľmi blízko k vojnovým konfliktom!

      Cestou zo Serede vo všetkých doznievali emócie, no zároveň sme sa pripravovali na ďalší program. Aj Bratislava nás privítala slnkom a vetrom. Prešli sme sa po jej historickom centre, videli sme Prezidentský palác, Michalskú bránu, prešli sme okolo Bratislavského hradu, na nábreží Dunaja urobili pekné zábery bratislavských mostov, Slovenského národného divadla a zvečnili sa pred sochou M.R. Štefánika.

      Druhý deň exkurzie už patril histórii. Pod hradom DEVÍN sme sa dozvedeli o jeho strategickom význame v období Samovej ríše, veľkomoravskom období, porozprávali sme sa o časoch slovenského romantizmu a činnosti a zásluhách štúrovcov, prešli sa pri sútoku Dunaja a Moravy.

      Z Devínskej Novej Vsi sme sa vybrali po turistickom chodníku cez rieku Morava do Rakúska, aby sme po takmer 4-kilometrovej túre navštívili zámok Schlosshof – poľovnícke sídlo manžela Márie Terézie, akoby zmenšenú kópiu viedenského Schönbrunnu. Očarili nás nádherné záhrady i samotné komnaty zámku, prekvapením boli výbehy s ťavami, lamami a krásnymi plnokrvníkmi.

      Všetci poriadne unavení, no plní mnohých zážitkov i nových poznatkov a spokojní s programom celej exkurzie sme pomíňali posledné eurá v NC Avion, povinnej zastávke všetkých skupinových návštevníkov Bratislavy, a presne o 21. hodine sme vystúpili z autobusu v Starej Ľubovni a rozišli sa domov.

       

      Paula Begalová, študentka 4. ročníka hotelovej akadémie a ďalších 48 cestovateľov

    • Voľno z prevádzkových dôvodov
     • Voľno z prevádzkových dôvodov

      1. 2. 2018

      Milí žiaci, oznamujem Vám, že v zmysle § 150 školského zákona a Výhlašky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii šk. roka na základných a stredných školách....poskytujem žiakom školy z prevádzkových dôvodov na deň 29. 10. 2018(pondelok) voľno.

      PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy

       

       

       

       

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

      22. 10. 2018

      Milí žiaci,

       

      oznamujem Vám, že v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2018/2019 sa dňa 31.10.2018 (streda) začínajú jesenné prázdniny. Jesenné prázdniny trvajú do 2.11.2018 (piatok).

      Vyučovanie po prázdninách sa začína podľa príslušného rozvrhu hodín (nepárny týždeň) dňa 5.11.2018 (pondelok). Prajem Vám pokojné a príjemné prežitie jesenných prázdnin!

       

      PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy

    • Deň Prešovského samosprávneho kraja
     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      16. 10. 2018

      Riaditeľ, pedagógovia a študenti  Strednej odbornej školy Jarmočná 108 Stará Ľubovňa a elokovaného pracoviska Lomnička 150 v spolupráci s PSK

       

       pozývajú Vás,

       

      milí rodičia, priatelia, známi, sympatizanti školy i zástupcovia širokej verejnosti,

      na Deň  Prešovského samosprávneho kraja,

          ktorý sa bude konať

                               23. októbra 2018                   

       v priestoroch a učebniach našich škôl.

      Pripravili sme pre Vás

       

      Stará Ľubovňa Jarmočná 108

      1. Informácie a zaujímavosti o PSK na informačných paneloch, vestibul školy.
      2. Slávnostné otvorenie "Dňa PSK" s pozvanými hosťami, miestnosť č. 1 (nadstavba stravovacieho objektu).
      3. Školský turnaj vo futsale O pohár riaditeľa školy, telocvičňa školy.
      4. Rozhlasová relácia "Deň PSK".
      5. Otvorená hodina občianskej náuky spojená s besedou s poslancom VÚC, miestnosť č. 1.
      6. Otvorená hodina geografie venovaná geografickým zaujímavostiam PSK, miestnosť č. 32.
      7. Otvorená hodina dejepisu venovaná historickým zaujímavostiam PSK, miestnosť č. 26.
      8. Ochutnávka tradičných regionálnych gastronomických špecialít PSK, vestibul školy.

      Elokované pracovisko Lomnička 150

      1. Informačný panel " Náš rodný kraj", vestibul školy.
      2. Informačný stánok s propagačným materiálom PSK a symbolikou PSK, vestibul školy.
      3. Otvorená hodina " POZNAJ SVOJ KRAJ" zameraná na poznávanie zaujímavostí PSK, miestnosť č. 1.4.
      4. Kvíz "OTESTUJ SA A VYHRAJ" o PSK, miestnosť č. 1.4.
      5. Otvorená hodina odborného výcviku venovaná tradícii ručného tkania a paličkovania na území PSK, učebňa odborného výcviku.
      6. Otvorená hodina odborného výcviku venovaná tradičnému zdobeniu perníkov na území PSK, učebňa prípravy pokrmov.
      7. Školský turnaj v stolnom tenise " Žiaci proti pedagógom", telocvičňa školy.
    • Naši budúci maturanti na prednáške Podnikanie vo sfére finančníctva od roku 2009
     • Naši budúci maturanti na prednáške Podnikanie vo sfére finančníctva od roku 2009

      22. 10. 2018

      „No jasné! Mladí  – pochabí ...“. Tak toto občas počujem na našu adresu, keď príliš dávame najavo svoju radosť zo života. Síce niekedy to s bezstarostným správaním naozaj preháňame, no  vieme byť aj zodpovední. Brigádujeme a ťažko zarobené eurá nám zabezpečujú vreckové, s ktorým musíme účelne hospodáriť.

      Ako na to v reálnom dospeláckom živote nám na prednáške 11. októbra radili prednášajúci zo spoločnosti PROSIGHT,a.s., Košice. Rozšíril sa nám obzor v oblasti finančnej gramotnosti, takmer naši rovesníci nám pripomenuli, že človek sa potrebuje neustále vzdelávať, pretože iba vzdelaný dokáže reálne zhodnotiť rôzne riziká,  pripomenuli nám, že treba myslieť i na svoju budúcnosť, keď už nebudeme pracovne aktívni, a vysvetlili nám podstatu investovania a sporenia prostredníctvom II. a III. dôchodkového piliera, o ktorých nie je medzi mladou laickou verejnosťou veľa informácií. A pritom práve nás sa to bytostne týka.

      31 hláv z V.HOA a II.SVS sa určite má nad čím zamýšľať  a bude dobré, keď na začiatku nášho profesijného života budeme konať v duchu príslovia „ako si ustelieš, tak budeš spať“.

      Valéria Valeková, študentka V.HOA

       

    • Študenti hotelovej akadémie na zaujímavom workshope v Prešove
     • Študenti hotelovej akadémie na zaujímavom workshope v Prešove

      18. 10. 2018

      Patrí politika do školy? Rozhodujeme o Európe. To sú dva medzinárodné projekty  pod záštitou Centra pre európsku politiku, ktorých hlavným cieľom je vtiahnuť mladých ľudí do vecí verejných, vyprovokovať v nich záujem o život v regióne či Európskej únii, pootvoriť im priestor pre vyjadrenie vlastných názorov i návrhov, učiť ich efektívnej komunikácii, poukázať na dôležitosť aktívneho občianstva.

      A veru práve na workshope sme pochopili, že síce jednoduchšie je hundrať na to, že sa nič nerobí, že my mladí nemáme priestor na sebarealizáciu, ale prežiť na vlastnej koži aktivity, ktoré môžu napomôcť zmene, je náročnejšie, no oveľa lepšie.

      Spolu s rovesníkmi z ďalších piatich stredných škôl a gymnázií sme boli postupne nenápadne vťahovaní do (fiktívneho ) „aktívneho občianskeho života“ a spracovávali projekty, ktoré sa v budúcnosti môžu využiť pri premenách našich obcí a miest. My sme spracovávali projekt premeny schodov na „Parii“, ktorými dennodenne prechádza množstvo ľudí rôzneho veku a nevyzerajú veľmi vábne a bezpečne.

      Ktovie, možno, ak bude chuť a ochota na spoluprácu, náš projekt sa zrealizuje. Zatiaľ sa však učíme, čo je podľa školiteľov najdôležitejšie, ako sa stať aktívnymi občanmi.

      Paula Begalová, Mima Šulíková, Eva Tarjányiová, študentky IV.HOA

    • BARISTICKÝ KURZ
     • BARISTICKÝ KURZ

      28. 9. 2018

      Oznamujeme študentom, že v dňoch 26. 11. – 30. 11. 2018 sa na našej škole uskutoční baristický kurz organizovaný akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee. Kurz je určený všetkým študentom, študujúcim na Strednej odbornej škole Jarmočnej 108, ktorých zaujíma správna príprava kávových nápojov a chcú byť pripravení do gastronomickým zariadení. Počas školenia Vás profesionálni baristi naučia komplexné vedomosti od nastavenia mlynčeka, prípravy kávových a kávovo mliečnych nápojov až po čistenie kávovaru. Výsledkom preškolenia je certifikát AOC, akreditovaného školiaceho strediska s medzinárodnou platnosťou.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u MOV  Mgr. Heleny Hutníkovej do konca októbra.

    • Krajské kolo v cezpoľnom behu
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu

      15. 10. 2018

      Presne týždeň po okresných majstrovstvách sa konalo  krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov základných aj stredných škôl pod Ľubovnianským hradom, na ktoré postúpili aj chlapci našej školy – ako víťazi v jednotlivcoch aj družstvách.  Kvôli zabehnutému bezkonkurenčnému času Erika Rabatína očakávali sme tvrdý boj medzi krajskou atletickou špičkou. A naši chlapci nesklamali.

      Dňa 11.10.2018 Erik ťahal ostatných celé štyri kolá, pričom sa na vedúcich postoch pri ňom vystriedalo 5 chlapcov.  Škoda, že nevyužil taktiku ostatných a v závere mu chýbali drahocenné sekundy. A tak si udržal druhé miesto medzi trénovanými atlétmi.  I ostatní chlapci sa držali výborne, ale osud chcel inak. Tobiáš Gontkovič zle doskočil na nerovnom teréne a nepríjemne si poranil achylovku. Vedľa neho bežiaci Lukáš Čerkala mu chcel najprv pomôcť, čím sa zdržal a dobehol až na 14 mieste. Za toto kamarátske gesto si zaslúži ocenenie fair play. I napriek tomuto zdržaniu dosiahli chlapci počet bodov tretieho družstva, ale pretože jeden náš člen nedobehol, naše družstvo vyradili z poradia. Všetkým chlapcom za ich vynikajúce a aj statočné výkony gratulujeme a Tobiášovi prajeme rýchle uzdravenie.

    • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
     • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku

      9. 10. 2018

      Už 27 rokov sa meno Michal spája s Ľubovnianskym jarmokom, podujatím kedy sa radi vraciame k našim slovenským tradíciám, obdivujeme šikovnosť ľudových remeselníkov, prežívame príjemné chvíle so svojimi blízkymi i známymi, pomíňame nejaké euríčka, pobavíme sa počas kultúrneho programu. Je to udalosť, kedy naše mesto navštívia významní domáci či zahraniční hostia a aby sa cítili príjemne, je potrebné postarať sa o ich občerstvenie.

      Študenti našej školy na podnet zástupcov Mestského úradu Starej Ľubovne zabezpečovali počas jarmoku pre pozvaných hostí  slávnostnú recepciu počas druhého jarmočného dňa v priestoroch Mestského úradu. Vo štvrtok si v čase odborného výcviku pod pozorným dohľadom svojich majsteriek pripravili bufetové a nápojové stoly a potom ich už priebežne zapĺňali chutnými pokrmami  studenej a teplej kuchyne, ktoré spoločne pripravovali v odborných učebniach školy. V teplom bufete na stoloch nechýbali regionálne jedlá ako bryndzové pirohy, halušky s kapustou, holúbky či iné špeciality, studený bufet bol plný rôznych šalátov, syrových a mäsových rolád, plnenej zeleniny a ovocia, pečiva z lístkového cesta naplneného rôznymi penami a maškrtné jazýčky si pochutnávali na rôznych sladkých dobrotách od našich cukrárok.

      Študenti s úsmevmi na tvárach  obsluhovali hostí  a plnili každé  ich želanie.

      Spokojní hostia oceňovali  profesionálny prístup a príjemné vystupovanie všetkých študentov  a veľmi nás potešili slová primátora Starej Ľubovne, ktorý v ďakovnom liste vyjadril veľké poďakovanie všetkým pedagógom a študentom za profesionálnu prácu a kvalitné služby, ktoré v súvislosti s Ľubovnianskym jarmokom poskytli, a poďakoval sa i za hostí, od ktorých mal veľmi veľa pozitívnych ohlasov.

      A práve takéto reakcie vždy potešia naše srdcia a motivujú nás neustále zvyšovať odbornú úroveň našich študentov, aby si postupne otvárali cestu ku kvalitnému profesionálnemu životu.                                               

    • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
     • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.

      9. 10. 2018

           V dňoch 18. – 20. septembra 2018 sa v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne) konala konferencia venovaná téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času.

           Je namieste ak  povieme, že rôznorodosť stavy a stravovania bola v minulosti závislá v prvom rade od prírodných podmienok a jej formy mali výrazné regionálne špecifiká.

            Téma konferencie bola zaujímavá nielen z historického hľadiska, ale aj jej neustále presahy do súčasnosti, či už v podobe zachovania obradových jedál alebo aj prienik tradičnej stravy do kultúry každodennosti.

           Počas konferencie vystúpilo desať prednášajúcich so zaujímavými, chutnými témami. Účastníkov čakala ochutnávka tradičných produktov regiónu, ale aj ochutnávka hradnej kuchyne zo Spišského hradu, či pivné špeciality z kuchyne SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa.  Sortiment jedál tvoril guľáš na pive, pečené pivné údené a neúdené koleno ako aj pivné pagáče.  Pivné špeciality ponúkali naši študenti pod holým nebom na nádvorí Ľubovnianskeho hradu. Svojimi cateringovými službami sme takto spríjemnili pekný večer.

    • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
     • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu

      8. 10. 2018

      Stalo sa už tradíciou, že Centrum voľného času v Starej Ľubovni v prvom októbrovom týždni organizuje okresné kolo v cezpoľnom behu pre žiakov stredných a základných škôl, a  tak sa 4. októbra stretli všetci súťažiaci pri vojenskom tábore pod hradom Ľubovňa, aby si zmerali svoje sily v rýchlosti a vytrvalosti.

      Našu školu reprezentovali dievčatá Karin Kocúrová, II.HOA, Katka Daňová a Terka  Štelmachová, obe I.KHC, a chlapci Erik Rabatin a Tobiáš Gontkovič, II.HOA, a Lukáš Čerkala z V.HOA. Aj keď sa dievčatám na trojkilometrovom úseku veľmi nedarilo, chlapci to na štrvorkilometrovom rozbehli naplno. Erik Rabatin nedal súperom šancu a s náskokom získal krásne prvé miesto a Tobiáš dobehol piaty v poradí, čo im stačilo aj pre zisk zlatej medaily v súťaži družstiev.

      Chlapcom blahoželáme a držíme palce, aby mali rýchle nohy aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2018 opäť pod hradom Ľubovňa.        

    • EURES mladým 2018
     • EURES mladým 2018

      8. 10. 2018

      Každým dňom si uvedomujeme, že bezstarostný študentský život pomaly končí. Väčšina z nás si už síce privyrába na svoje vreckové, predsa len je to iné ako pracovať či hľadať si prácu naplno. Aj preto sme privítali ponuku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, aby sme sa 4. októbra 2018 zúčastnili seminára EURES MLADÝM, ktorý sa realizoval v rámci Národného projektu: SPOLOČNE HĽADÁME PRÁCU, OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE.

      Získali sme množstvo užitočných informácií o voľných pracovných miestach i životných a pracovných podmienkach na slovensko-poľskom prihraničnom trhu práce pre mladých i o možnostiach nášho uplatnenia sa na pracovnom trhu v populárnych európskych krajinách s presnými informáciami nielen  o zárobkoch, ale aj o životných nákladoch. Zaujali nás i možnosti projektov úradu práce, ktoré nám môžu pomôcť nájsť si finančne i odborne zaujímavé zamestnanie po skončení štúdia na našej škole.

      Bolo to poučné, podnetné i zaujímavé.        Študenti V.HOA, II.SVS, III.KCC a III.KHC

    • Prevencia šikanovania na školách
     • Prevencia šikanovania na školách

      31. 10. 2017

      Dňa 24.10.2017 sa študenti prvých ročníkov zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému Šikanovanie.  Prednášku viedol  kpt. Ing. Milan Ženčuch z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s  problematikou šikanovania, prejavmi  a stupňami šikanovania ako aj metódami a spôsobmi riešenia šikany. Kapt. Ing. Ženčuch  upozornil študentov aj na možné riziká a následky šikanovania a  v diskusii odpovedal na otázky, ktoré mu študenti k danej problematike položili.  Prednáška prebiehala bez účasti pedagógov, nakoľko naším  zámerom bolo dosiahnuť  čo najväčšiu otvorenosť žiakov v diskusii.

       

       

    • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
     • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti

      2. 10. 2018

      Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale i základy správneho nastavenia osobných financií či domáceho hospodárenia sú podmienkou, aby každý z nás dokázal správne a zodpovedne nakladať so svojimi financiami a v konečnom dôsledku žiť pokojný život.

      Hoci tieto témy sú súčasťou nášho odborného predmetu finančná gramotnosť, je dobré, ak si môžeme svoje poznatky a zručnosti overiť na stretnutiach s naslovovzatými odborníkmi i dozvedieť sa čo-to nové. A preto sme sa vybrali  27. septembra 2018 do Auparku v Košiciach, aby sme v rámci Mesiaca finančnej gramotnosti navštívili podujatie organizované Nadáciou PARTNERS GROUP SK. Bolo to veľmi zaujímavé i podnetné, posilnili sme svoje finančné zručnosti i vedomosti, tie sme si overovali počas riešení testov finančnej gramotnosti a najlepší z nás boli ocenení kalkulačkami.

      Návšteva Košíc nebola nakoniec len o financovaní. Počasie bolo nádherné, preto sme navštívili i košickú ZOO.

      Bola to SUPER akcia.  Študenti V.HOA, II.SVS, III.MSK, III.KCC

    • BARMANSKÝ KURZ
     • BARMANSKÝ KURZ

      28. 9. 2018

      Dňa 9.10.2018 - 15.10.2018 sa na Strednej odbornej škole Jarmočná 108 bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR. Študenti sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Lýdii Vilčekovej.

    • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
     • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu

      24. 9. 2018

      My mladí si svoj dospelácky profesijný  život väčšinou predstavujeme za hranicami našej vlasti. Lákajú nás vyššie zárobky, chceme spoznávať svet, tvrdíme, že doma nemáme dostatok príležitostí, takmer žiadnu uplatniteľnosť na trhu práce.

      Že to nie je celkom tak, sme sa dozvedeli na pôde našej školy SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 19. septembra na ROADSHOW pre stredné školy v rámci cezhraničného projektu Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu. Tú pre nás, študentov 1.až 5. ročníka hotelovej akadémie i študentov nadstavbového štúdia, zrealizovali zástupcovia Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu a Prešovskej univerzity. Spolu so zástupcami Univerzity v poľskom Rzeszove sa snažia upozorniť širokú verejnosť a hlavne mladú generáciu na oboch brehoch riek Poprad i Dunajec, že máme atraktívnu krajinu, len niekedy nevidíme, aké možnosti nám ponúka. 

      Počas dvoch zaujímavých hodín sme si postupne uvedomovali, že naozaj žijeme v  nádhernom prostredí. Osem okresov od kežmarského po medzilaborecký úzko prepojených so siedmimi okresmi  poľských vojvodstiev, Malopoľského a Podkarpatského,  určite má čo ponúknuť svojim návštevníkom. Počas takmer dvojhodinovej virtuálnej exkurzie sme „prešli“ tri národné parky i národné prírodné rezervácie, navštívili kúpele, historické pamiatky – hrady, kaštiele, skanzeny, rôzne múzeá, galérie, historické centrá miest, videli rôzne zaujímavosti či atrakcie prepojené cyklotrasami zabezpečujúcimi migráciu turistov, cestovateľov či náhodných návštevníkov. Pritom sme si postupne uvedomovali, že hlavne tí, čo nedokážeme bez svojich blízkych „fungovať v ďalekom svete“, môžeme využiť svoje vedomosti, poznatky i praktické skúsenosti získané počas štúdia odboru hotelová akadémia a uplatniť sa práve v cestovnom ruchu a srdcu blízkom prostredí.

      Paula Begalová a Eva Tarjányiová, študentky IV. ročníka študijného odboru hotelová akadémia, redaktorky školského časopisu ŠUM

    • I. účelové cvičenie
     • I. účelové cvičenie

      11. 9. 2018

      Krásny slnečný deň-príroda-história-poznávanie. Takto sa niesol posledný pracovný deň v prvom školskom vyučovacom týždni. Pre študentov prvých a druhých ročníkov bolo pripravené prvé účelové cvičenie. V rámci neho sa študenti presunuli na Marmon, kde si vypočuli zaujímavú  prednášku o udalosti z roku 1944. Deň si spestrili „opekačkou“  pri skutočnej vatre, kde sa mohli bližšie porozprávať a lepšie sa spoznať. Všetci zúčastnení na záver skonštatovali, že prežili krásny slnečn-športovo-poznávací deň.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
     • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“

      4. 7. 2018

      Dňa 27.6.2018 sa na hrade Ľubovňa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže

      ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“. Súťaž  pripravilo OZ Priatelia hradu Ľubovňa

      a Ľubovnianske múzeum.. Tento rok sa do súťaže zapojilo viac ako 245 žiakov a študentov, 21 školských zariadení a bolo prihlásených 182 prác. Všetky práce budú vystavené koncom roka na Hrade Ľubovňa.

      Cieľovou skupinou boli žiaci a študenti základných a stredných škôl z okresu Stará Ľubovňa. Súťažilo  sa v troch súťažných odboroch výtvarnom, literárnom a audiovizuálnom, každý odbor bol rozdelený do troch skupín, v každej skupine boli tri vekové kategórie. Dielo nemuselo priamo zobrazovať hrad Ľubovňa, ale malo mať priamy súvis s hradom. Mohlo vychádzať z dejinných udalostí, z osobností pôsobiacich na hrade, zo súčasného stavu a zároveň malo odrážať pohľad autora na hrad.

      Kolektív žiačok učebného odboru poľnohospodár – služby z Elokovaného pracoviska v Lomničke sa zapojil do tejto súťaže v kategórii výtvarný odbor a pripravil  3D prezentáciu  historických  odevov s názvom diela „Dejiny všité do odevu“.

      Žiačky Anna Oračková, Patrícia Oračková a Simona Oračková pre našu školu získali 1. miesto vo svojej kategórii a špeciálne ocenenie poroty za detailné spracovanie historického odevu  a to  „Jeden deň dvornou dámou na hrade Ľubovňa“.

      Cieľom účasti v súťaži bolo podnietiť mladých ľudí v skúmaní a spoznávaní dominantnej pamiatky okresu Stará Ľubovňa – hradu Ľubovňa. Súťaž vyvolala u žiakov nielen ich prirodzenú zvedavosť a chuť po poznaní, ale predovšetkým ich kreativitu, manuálne zručnosti, estetické cítenie a určite ich bude  motivovať do ďalšej tvorby.

      Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

       

    • Deň britskej kultúry
     • Deň britskej kultúry

      2. 7. 2018

      V poslednom týždni vyučovacieho roka sme konali množstvo aktivít. Jednou z nich boli aj „Dni anglickej kultúry“. Študenti si tento deň spríjemnili varením typických anglických jedál, hraním typicky anglických hier a počúvaním anglickej hudby. Zážitok umocnilo aj množstvo skvelých hier a súťaží.